Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2690/20

UZASADNIENIE

Decyzją Nr (...) z dnia 29.09.2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne A. A. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) SPÓŁKA Z O.O. SP. KOMANDYTOWA wynosi:

Miesiąc/rok

Kod

ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

na ubezpieczenia

na

ubezpieczenie

Emerytalne i rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Zdrowotne

08-2017

(...)

5 552,05 zł

5 552,05 zł

5 552,05 zł

4 790,86 zł

431,18 zł

12-2018

(...)

8 140,79 zł

8 140,79 zł

8 140,79 zł

7 024,69 zł

632,22 zł

W uzasadnieniu wskazano, że czynności będące przedmiotem zawartych umów cywilnoprawnych wykonywane w ramach umów o dzieło świadczone były na rzecz płatnika składek będącego pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy.

(decyzja – k. 6749-6757 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją Nr (...) z dnia 29.09.2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne R. G. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) SPÓŁKA Z O.O. SP. KOMANDYTOWA wynosi:

Miesiąc/rok

Kod

ubezpieczenia

Podstawa wymiaru składek

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

na ubezpieczenia

na

ubezpieczenie

Emerytalne i rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Zdrowotne

11-2017

(...)

10 338,83 zł

10 338,83 zł

10 338,83 zł

8 921,38 zł

802,92 zł

12-2017

(...)

10 578,02 zł

10 578,02 zł

10 578,02 zł

9 127,78 zł

821,50 zł

01-2018

(...)

10 578,02 zł

10 578,02 zł

10 578,02 zł

9 127,78 zł

821,50 zł

02-2018

(...)

10 578,02 zł

10 578,02 zł

10 578,02 zł

9 127,78 zł

821,50 zł

03-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

04-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

05-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

06-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

07-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

08-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

09-2018

(...)

14 130,16 zł

14 130,16 zł

14 130,16 zł

12 192,92 zł

1 097.36 zł

10-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

11-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

12-2018

(...)

10 630,16 zł

10 630,16 zł

10 630,16 zł

9 172,77 zł

825,55 zł

W uzasadnieniu wskazano, że czynności będące przedmiotem zawartych umów cywilnoprawnych wykonywane w ramach umów zlecenia i umów o dzieło świadczone były na rzecz płatnika składek będącego pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy.

(decyzja – k. 6787-6795 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją Nr (...) z dnia 29.09.2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne S. K. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) SPÓŁKA Z O.O. SP. KOMANDYTOWA wynosi:

Miesiąc/rok

Kod

(...)

Podstawa wymiaru składek

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

na ubezpieczenia

na

ubezpieczenie

Emerytalne i rentowe

Chorobowe

Wypadkowe

Zdrowotne

01-2018

(...)

4 844,10 zł

4 844,10 zł

4 844,10 zł

4 1 79,98 zł

376,20 zł

02-2018

(...)

6 154,00 zł

6 154,00 zł

6 154,00 zł

5 310,29 zł

477,93 zł

03-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482.61 zł

04-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

05-2018

(...)

15 532,29 zł

15 532,29 zł

15 532,29 zł

13 402,82 zł

1 206,25 zł

06-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

07-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

08-2018

(...)

28 389,01 zł

28 389,01 zł

28 389,01 zł

24 496,87 zł

2 204,72 zł

09-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

10-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

11-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

12-2018

(...)

6 214,29 zł

6 214,29 zł

6 214,29 zł

5 362,32 zł

482,61 zł

W uzasadnieniu wskazano, że czynności będące przedmiotem zawartych umów cywilnoprawnych wykonywane w ramach umów zlecenia i umów o dzieło świadczone były na rzecz płatnika składek będącego pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy.

(decyzja – k. 6849-6857 załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Odwołania od w/w decyzji ZUS wniosła (...) Sp. z o.o. Sp. K. w K. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wnosząc o ich zmianę poprzez umorzenie postępowania w sprawach na podstawie art. 123 u.s.u.s. w zw. z art. 105 k.p.a. i zasądzenie od organu rentowego na rzecz odwołującego się kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Zaskarżonym decyzją zarzucono:

1.  sprzeczność istotnych ustaleń organu rentowego z treścią zebranego materiału

dowodowego wskutek naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy, a to art. 123 u.s.u.s. w zw. z art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 k.p.a. przez dokonanie oceny dowodów

a) w sposób dowolny poprzez :

uznanie, że prowadzenie działalności (...) sp. z o.o. realizowane było wspólnie z (...) sp. z o.o. sp.k. i (...) sp. z o.o., pomimo że podmioty te posiadają odrębną zdolność prawną, są odrębnymi podmiotami w obrocie, a ich działalność podejmowana w ramach określonych działań wzajemnych wynikała z potrzeb natury faktycznej i ekonomicznej,

określenie przez Zakład w treści decyzji, że istniała „reguła polegająca na zawieraniu w pierwszej kolejności umów cywilnoprawnych , a następnie w jednej ze spółek umowy o pracę, a w drugiej umowy cywilnoprawnej", pomimo nieprzeprowadzenia jakichkolwiek czynności kontrolnych w toku postępowania kontrolnego, uzasadniających takie twierdzenie,

przedstawienie procesu rekrutacji, zawarcia umowy i jej wykonania na podstawie protokołów przesłuchań „ubezpieczonych byłych pracowników spółek" bez określenia w treści decyzji i protokołu kontroli konkretnych środków dowodowych i odniesienia ich do treści przedmiotowej decyzji i objętych nią stosunków prawnych łączących płatnika z ubezpieczonym,

uznanie, że oddzielenie czynności objętych umowami cywilnoprawnymi od czynności objętych umową o pracę stanowiło jedynie „papierowe przypisywanie" tej pracy spółkom zależnym, podczas gdy okoliczność ta stanowi jedynie dowolne przyjęcie organu nieznajdujące oparcia w materia dowodowym.

b) w sposób niewszechstronny poprzez:

nieuzasadnione pominięcie zeznań pracowników i osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, ujętych w protokole kontroli, stojących w sprzeczności z zeznaniami przyjętymi za podstaw ustalonego w decyzji stanu faktycznego.

2.  naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.

naruszenie art. 91 ust. 4 u.s.u.s. poprzez jego niezastosowanie i nieodniesieni się przez Inspektora kontroli Zakładu do złożonych przez płatnika składek zastrzeżeń oraz nieprzeprowadzenie uzupełniających czynności kontrolnych, \ zakresie w jakim płatnik składek wykazał, że czynności powierzane płatników składek przez inne spółki lub czynności powierzane przez płatnika innym spółkom wykonywane w ramach umów cywilnoprawnych są w pełni uzasadnione charakterem i skalą prowadzonej działalności, w szczególności nieodniesienie się do dowodów z dokumentów - umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych i specyfiki wykonywania określonych czynności w zakresie realizacji takiej umowy przez kontrahentów płatnika.

3.  naruszenie przepisów prawa materialnego tj.

naruszenie art. 8 ust. 2a u.s.u.s. poprzez jego błędną wykładnię skutkując; przyjęciem, że ubezpieczony objęty jest definicją pracownika wyrażoną w ustawie systemowej.

(odwołania – k. 3-10, k. 3-10 w aktach o sygn. VIII U 2771/20 załączonych do sprawy, k. 3-10 w aktach o sygn. VIII U 2785/20 załączonych do sprawy)

W odpowiedzi na odwołania organ rentowy wniósł o ich oddalenie i zasądzenie kosztów postepowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(odpowiedź na odwołanie – k. 12-12 verte, k. 11-11 verte w aktach o sygn. VIII U 2771/20 załączonych do sprawy, k. 11-11 verte w aktach o sygn. VIII U 2785/20 załączonych do sprawy)

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 roku tutejszy sąd na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawę o sygn. akt VIII U 2771/20 ze sprawą o sygn. akt VIII U 2690/20 i obie sprawy rozpoznał łącznie pod numerem sprawy o sygn. akt VIII U 2690/20.

(postanowienie – k. 18 w aktach o sygn. VIII U 2771/20 załączonych do sprawy

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 roku tutejszy sąd na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawę o sygn. akt VIII U 2785/20 ze sprawą o sygn. akt VIII U 2690/20 i obie sprawy rozpoznał łącznie pod numerem sprawy o sygn. akt VIII U 2690/20.

(postanowienie – k. 18 w aktach o sygn. VIII U 2785/20 załączonych do sprawy)

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku Sąd na podstawie art. 477 ze zn. 11 § 2 kpc zawiadomił o toczącym się postępowaniu (...) sp. Z (...) w K. oraz (...) sp. Z (...) w K., informując o możliwości przystąpienia do sprawy w charakterze zainteresowanego. Spółki nie zgłosiły swojego udziału w postępowaniu.

(postanowienie – k. 29)

Na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 roku zainteresowania A. A. i R. G. przyłączyli się do odwołania.

(rozprawa z dnia 25 czerwca 2021 roku e-protokół (...):01:51 – płyta CD – k. 51)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Sp. z o.o. w K. prowadzi na podstawie wpisu do KRS działalność gospodarczą m.in. w następujących zakresach: wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Siedziba płatnika mieści się pod adresem W. ul. (...). Organem uprawnionym do reprezentacji płatnika jest jednoosobowy zarząd a funkcję Prezesa Zarządu sprawował M. P., który posiada 95% udziałów w spółce.

(okoliczność bezsporna, protokół kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

(...) Sp. z o.o. jest powiązana funkcjonalnie, osobowo i kapitałowo ze spółkami: (...) Sp. z o.o. sp. kom. oraz TK-38 Sp. z o.o.

Na podstawie aktu notarialnego z 10.05.2013 r. powołano (...) Sp. z o.o. sp. komandytowa, której wspólnikiem jest płatnik składek pełniący funkcję komplementariusza oraz M. P. będący komandytariuszem. Organem uprawnionym do reprezentacji w/w spółki komandytowej jest M. P. pełniący funkcję Prezesa Zarządu Sp. z o.o. (...) z w/w aktem notarialnym wspólnicy uczestniczą w zyskach spółki komandytowej w następujący sposób: 1% odwołujący się płatnik składek, 99% M. P.. Spółka komandytowa prowadzi działalność m.in. w następujących zakresach: wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo. (...) spółki komandytowej mieści się pod tym samym adresem co siedziba odwołującego się płatnika składek.

Na podstawie aktu notarialnego z 12.07.2013 r. powołano (...) Spółkę z o.o., która prowadzi działalność m.in. w następujących zakresach: wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Siedziba tej spółki także mieści się pod tym samym adresem co siedziba odwołującego się płatnika składek. Organem uprawnionym do reprezentacji w/w spółki jest jednoosobowy zarząd a funkcję Prezesa Zarządu sprawował M. P., który posiada 95% udziałów w tej spółce

(protokół kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

(...) Sp. z o.o. sp. kom. (dalej także spółka komandytowa), uzyskała następujące obroty ze sprzedaży: w 2016 r. 22600828,95 zł, w 2017 r. 35712865 zł, w 2018 r. 187477676,24 zł.

(...) Sp. z o.o. osiągnęła zaś następujące obroty ze sprzedaży: w 2016 r. 280301,83 zł, w 2017 r. 744260,96 zł, w 2018 r. 2206235,65 zł, których odbiorcą była wyłącznie Spółka komandytowa.

Natomiast (...) Sp. z o.o. osiągnęła następujące obroty ze sprzedaży: w 2017 r. 128373,03 zł, w 2018 r. 1452166,40 zł, a głównym odbiorcą była spółka komandytowa (95% przychodów).

W/w spółki nie zawarły formalnej umowy o współpracy.

(okoliczności bezsporne, protokół kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

(...) Sp. z o.o. kooperuje ze spółką komandytową w zakresie pośrednictwa handlowego, usług montażowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych będących częścią składową kompleksowej usługi montażowej, usługi serwisowej dla klientów indywidualnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2016-2018 (...) Sp. z o.o. zawarła z 31 osobami umowy cywilnoprawne, których przedmiotem było:

- przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych w ramach realizacji przetargu na terenie gminy S.;

- opracowane dokumentacji technicznych do montażu instalacji korektorów PV na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie wyznaczonych gmin;

- opracowane dokumentacji technicznych do montażu instalacji korektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie wyznaczonych gmin;

- analizy technicznych możliwości montażu instalacji (...), tj. instalacji fotowoltaicznych, solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie wyznaczonych gmin;

- opracowane dokumentów oraz organizacja przeglądów okresowych instalacji solarnych w wyznaczonych gminach;

- wykonanie ankiet związanych z instalacja korektorów słonecznych na terenie wyznaczonych gmin.

(protokół kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

(...) Sp. z o.o. Sp.k. jest spółką odpowiedzialną za uzyskiwanie przetargów publicznych, bierze udział w postępowaniach, jest stroną umów. Spółki (...) Sp. z o.o. i TK-38 Sp. z.o.o. zajmują się obsługą organizacyjną, projektowaniem, wykonywaniem dokumentacji, montażem z podkreśleniem, że to TK-38 Sp. z.o.o. odpowiedzialna jest za montaż.

(pisemne zeznania przedstawiciela wnioskodawcy M. P. – k. 99-99 verte)

Zainteresowani mieli zawartą umowę o pracę z (...) Sp. z o.o. sp.k., która to spółka zawierała umowy na wykonanie inwestycji. Prace projektowe, montażowe, serwisowe, rozliczanie tych inwestycji spółka ta zlecała do wykonania (...) Sp. z.o.o. i TK-38 Sp. z o.o. W rezultacie prace te wykonywali między innymi pracownicy spółki komandytowej w ramach umów cywilnoprawnych zawartych w (...) Sp. z.o.o. i TK-38 Sp. z o.o. Spółka komandytowa była głównym odbiorcą usług świadczonych przez pozostałe dwie spółki, dokonywała płatności za świadczone usługi projektowe, montażowe, serwisowe i inne. Płatnicy w ewidencjach pracy zleceniobiorców nie wskazywali dni, w których zleceniobiorcy świadczyli pracę tylko liczbę godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach. Zawierane z zainteresowanymi umowy cywilnoprawne zawierały jedynie ogólne wskazania odnośnie rodzaju wykonywanych prac, nie doprecyzowywały ilości wykonanych instalacji, przeglądów czy projektów oraz miejsca na terenie jakiej gminy czy powiatu będzie świadczona praca. Czynności w ramach umów cywilnoprawnych stanowiły kolejne etapy inwestycji prowadzonej przez (...) sp z o o sp.komandytowa, która odpowiadała za rezultat prac przed inwestorem. Zawieranie umów o pracę w jednej ze spółek oraz zawieranie umów cywilnoprawnych w pozostałych spółkach skutkowało deklarowaniem niższych składek do ZUS oraz uniknięciem konieczności ewidencjonowania i kontrolowania ilości przepracowanych nadgodzin.

(pisemne zeznania świadka K. W. – k. 60-61 verte, pisemne zeznania świadka M. K. – k. 62-63)

W dniu 7 grudnia 2017 roku S. K. zawarł z (...) Sp. z o.o. sp.k. umowę o pracę na okres próbny od dnia 7 grudnia 2017 roku do dnia 6 marca 2018 roku, na podstawie której wykonywał prace kierownika ds. inwestycji, za wynagrodzeniem 2000 złotych brutto miesięcznie.

(umowa – k. 2 załączonych do sprawy akt osobowych – S. K.)

W dniu 7 marca 2017 roku S. K. zawarł z (...) Sp. z o.o. sp.k. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 7 grudnia 2017 roku do nadal, na podstawie której wykonywał prace kierownika ds. inwestycji, za wynagrodzeniem 2100 złotych brutto miesięcznie.

(umowa – k. 15 załączonych do sprawy akt osobowych – S. K.)

(...) Sp. z o.o. zawarła z S. K. umowę o dzieło z dnia 7 grudnia 2017 roku której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji instalacji solarnej w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku za wynagrodzeniem brutto 4135,52 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z S. K. umowę zlecenia z dnia 1 lutego 2018 roku, na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie gminy S. za wynagrodzeniem brutto 4114,29 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z S. K. umowę zlecenia z dnia 30 marca 2018 roku, na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 4114,29 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

TK-38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zawarła z S. K. umowę o dzieło z dnia 1 kwietnia 2018 roku której przedmiotem było opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku za wynagrodzeniem brutto 9318,00 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z S. K. umowę zlecenia z dnia 29 czerwca 2018 roku, na okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 4114,29 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z S. K. umowę zlecenia z dnia 1 października 2018 roku, na okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 4114,29 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(umowy – k. 415-425 w protokole kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

W dniu 6 października 2017 roku R. G. zawarł z (...) Sp. z o.o. sp.k. umowę o pracę na okres próbny od dnia 6 października 2017 roku do dnia 5 stycznia 2018 roku, na podstawie której wykonywał prace dyrektora ds. sprzedaży, za wynagrodzeniem 7073,02 złotych brutto miesięcznie.

(umowa – k. 1 załączonych do sprawy akt osobowych – R. G.)

W dniu 5 stycznia 2018 roku R. G. zawarł z (...) Sp. z o.o. sp.k. umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 6 stycznia 2018 roku do 5 października 2020 roku, na podstawie której wykonywał prace dyrektora ds. sprzedaży, za wynagrodzeniem 7073,02 złotych brutto miesięcznie.

(umowa – k. 14 załączonych do sprawy akt osobowych – R. G.)

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę o dzieło z dnia 6 października 2017 roku której przedmiotem było przygotowanie dokumentów oraz organizacja przeglądów okresowych instalacji solarnych w wyznaczonych gminach w terminie do dnia 31 października 2017 roku za wynagrodzeniem brutto 4551,81 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę o dzieło z dnia 31 października 2017 roku której przedmiotem było przygotowanie dokumentów oraz organizacja przeglądów okresowych instalacji solarnych w wyznaczonych gminach w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku za wynagrodzeniem brutto 3505,00 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę o dzieło z dnia 6 stycznia 2018 roku której przedmiotem było opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie wyznaczonych gmin w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku za wynagrodzeniem brutto 3505,00 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę zlecenia z dnia 1 lutego 2018 roku, na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie gminy S. za wynagrodzeniem brutto 7114,28 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę zlecenia z dnia 30 marca 2018 roku, na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 3557,14 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę zlecenia z dnia 29 czerwca 2018 roku, na okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 3557,14 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(...) Sp. z o.o. zawarła z R. G. umowę zlecenia z dnia 1 października 2018 roku, na okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych wykonywanych w ramach realizacji przetargu na terenie wyznaczonych gmin za wynagrodzeniem brutto 3557,14 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu zleconej pracy i wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcę.

(umowy – k. 359-371 w protokole kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

W ramach zawartej umowy o pracę R. G. zajmował się koordynowaniem działu sprzedaży, rozliczaniem handlowców. (...) Sp. z o.o. sp.k. zajmuje się przygotowywaniem i wygrywaniem przetargów, (...) Sp. z o.o zajmuje się wykonywaniem dokumentacji, zaś TK-38 Sp. z o.o. – montażami. W ramach zawartych umów cywilnoprawnych zainteresowany R. G. dokonywał odbiorów inwestycji, tworzył dokumentację odbiorową, wspierał organizację cyklów serwisowych, wykonywał dokumentację przedwstępną dla gmin. Wskazane czynności znajdowały swoje odzwierciedlenie w protokołach odbioru. Dokumentacja audytowa trafia do gmin. Zainteresowany nie ma wykształcenia w zakresie instalacji solarnych. Wszelkie niezbędne w tym zakresie informacje pozyskiwał w oparciu o nabyte już doświadczenie.

(zeznania zainteresowanego R. G. na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 roku e-protokół (...):23:23 – 00:25:08 w związku z e-protokół (...):13:13 – 00:22:57 – płyta CD – k. 51)

Ze świadectwa pracy z dnia 21 listopada 2018 roku wynika, że A. A. zawarła z (...) Sp. z o.o. sp.k. umowę o pracę na okres od dnia 22 lipca 2015 roku do dnia 19 marca 2018 roku oraz od dnia 20 marca 2018 roku do dnia 21 listopada 2018 roku, w ramach której wykonywała pracę na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży.

(świadectwo pracy – k. 1 załączonych do sprawy akt osobowych – A. A., umowy o pracę – k. 313-315 w protokole kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

(...) Sp. z o.o. zawarła z A. A. umowę o dzieło z dnia 1 lipca 2017 roku której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku za wynagrodzeniem brutto 2921,00 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

TK-38 Sp. z o.o. zawarła z A. A. umowę o dzieło z dnia 2 listopada 2018 roku której przedmiotem było opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie wyznaczonej gminy w terminie do dnia 21 listopada 2018 roku za wynagrodzeniem brutto 4130,00 złotych miesięcznie, płatne ciągu 10 dni po przyjęciu dzieła i wystawieniu rachunku przez wykonawcę.

(umowy – k. 309-311 w protokole kontroli na płycie CD (koperta) – k. 114)

Zainteresowana A. A. czynności w ramach zawartych umów cywilnoprawnych wykonywała na rzecz spółki z która miała zawartą umowę o pracę. Zainteresowana zawarła umowy cywilnoprawne w trakcie trwania uprzednio zawartych z płatnikiem składek umów o pracę. Przedmiotem zawartych umów cywilnoprawnych było koordynowanie pracy montażystów, którzy to pracowali dla TK -38 Sp. z o.o. (...) często wykonywała w domu, po godzinach pracy. Wynagrodzenie wypłacane było w formie przelewu na podstawie przedłożonego rachunku. Zainteresowana nie posiada wiedzy technicznej w zakresie instalacji kolektorów słonecznych. W ramach obowiązków pracowniczych zainteresowana zajmowała się wspieraniem działu inwestycji poprzez kompletowanie dokumentacji do przetargu.

(zeznania zainteresowanej A. A. na rozprawie w dniu 25 czerwca 2021 roku e-protokół (...):23:23 – 00:25:08 w związku z e-protokół (...):04:34 – 00:13:33 – płyta CD – k. 51)

Zakres obowiązków zainteresowanych w zawartych umowach cywilnoprawnych obejmował krótki opis czynności do wykonania, nie zaś dokładne określenie przedmiotu umów. Zakres obowiązków zainteresowanych z umów cywilnoprawnych czasem pokrywał się z zakresem obowiązków z zawartych umów o pracę. Poszczególne czynności miały być wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi czy sztuką budowlaną (polskimi, europejskimi normami). (...) Sp. z o.o. Sp. k. i (...) Sp. z o.o. oraz TK-38 Sp. z o.o. mają jedną siedzibę, współpracują ze sobą. Zdarzało się, że jednej osobie zlecano wiele razy te same czynności.

(pisemne zeznania przedstawiciela wnioskodawcy M. P. – k. 99-99 verte)

Płatnik składek nie zadeklarował składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych wykonywanych przez zainteresowanych na rzecz własnego pracodawcy a zawieranych z innymi podmiotami, tj. (...) Sp. z o.o. i Tk-38 Sp. z o.o.

(okoliczności bezsporne)

Stan faktyczny został ustalony przez Sąd Okręgowy na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach ZUS, przedłożonych w toku postępowania sądowego, w tym w oparciu o załączone do sprawy akta osobowe zainteresowanych. Autentyczność dokumentów nie była kwestionowana i nie budziła wątpliwości Sądu, stąd też uznano je za wiarygodny materiał dowodowy. Walor wiarygodności Sąd Okręgowy przyznał także zeznaniom zainteresowanych: A. A., R. G., przedstawiciela wnioskodawcy M. P. oraz świadków K. W. i M. K., które wzajemnie ze sobą korelowały i były zbieżne ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Dodatkowo Sąd Okręgowy orzekając oparł się na dowodach w postaci protokołu kontroli sporządzonego przez organ rentowy (płyta CD w kopercie – k. 114). W ocenie Sądu było to w zaistniałych okolicznościach możliwe i nie prowadziło do obejścia zasady bezpośredniości przeprowadzania dowodów, tym bardziej, że żadna ze stron procesu nie zakwestionowała prawdziwości wyjaśnień złożonych przez płatnika, w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS.

Jednocześnie tutejszy sąd pominął dowód z zeznań zainteresowanego S. K. gdyż mimo prawidłowego wezwania nie stawił się na rozprawie w dniu 19 listopada 2021 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołania, jako niezasadne, podlegają oddaleniu.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 423) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej były osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła i pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Art. 18 ust. 1 i 3 wskazanej ustawy stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1-3, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

W świetle art. 9 ust. 1 osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Zgodnie art. 4 pkt 2 lit. a ustawy systemowej użyte w ustawie określenia oznaczają: płatnik składek – pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia należy do płatnika składek (art. 36 ust. 2). Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek (art. 41 ust. 1).

W myśl art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia, przyjmujący zlecenie, zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Zgodnie zaś z treścią art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W myśl art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1285), obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 11, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca (…). W myśl art. 74 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniami społecznymi stosuje się przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowania z tych ubezpieczeń. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Składka jest miesięczna i niepodzielna (art. 79 ust. 1 i 2). Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób (art. 81 ust. 1).

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy stał na stanowisku, że praca wykonywana przez zainteresowanych w ramach umów cywilnoprawnych świadczona była na rzecz płatnika składek będącego pracodawcą z którym zleceniobiorcy pozostawali w stosunku pracy.

Weryfikacja wskazanego stanowiska organu rentowego wymaga prawidłowej interpretacji powoływanego już przepisu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej.

W judykaturze prezentowane jest jednolite stanowisko, zgodnie z którym art. 8 ust. 2a ustawy systemowej rozszerza pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych poza sferę stosunku pracy. Rozszerzenie dotyczy sytuacji, gdy praca wykonywana jest na podstawie jednej z wymienionych w tym przepisie umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taka zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub gdy praca jest wykonywana na podstawie umowy prawa cywilnego zawartej z osobą trzecią, ale praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Pojęcie pracownika w rozumieniu powyższego unormowania ma szerszy zakres znaczeniowy niż pojęcie pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy (art. 2 k.p. i art. 22 § 1 k.p.) i obejmuje również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy umowę tę zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach tej umowy wykonują pracę na rzecz tego pracodawcy, choćby umowa cywilnoprawna została zawarta z osobą trzecią (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 18.10.2011 r. (III UK 22/11), uchwała Sądu Najwyższego z 2.09.2009 r. (II UZP 6/09).

Objęcie definicją pracownika, dla potrzeb prawa ubezpieczeń społecznych, nie tylko pracowników w znaczeniu, jakie temu pojęciu, nadają przepisy kodeksu pracy, ale, także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (agentów, zleceniobiorców, wykonawców dzieła) oznacza jednoczesne, rozszerzenie pracowniczego tytułu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym, co wpływa na sposób ustalania podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Hipotezą normy prawnej wynikającej z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej objęte są dwa rodzaje relacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Pierwszą jest sytuacja, gdy oba stosunki (pracowniczy i cywilnoprawny) dotyczą tych samych podmiotów jednocześnie występujących wobec siebie w roli pracodawcy – zleceniodawcy i pracownika – zleceniobiorcy, drugą zaś sytuacja, gdy na istniejący stosunek pracy „nakłada się” na stosunek cywilnoprawny między pracownikiem i osobą trzecią, na podstawie którego pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, w ramach łączącej pracodawcę z osobą trzecią (zleceniodawcą) umownej więzi prawnej. W tym ostatnim przypadku, pracodawca jest rzeczywistym beneficjentem pracy świadczonej przez pracownika – zleceniobiorcę, bez względu na to, czy w trakcie jej wykonywania pracownik pozostawał pod faktycznym kierownictwem pracodawcy i czy korzystał z jego majątku. Z regulacją art. 8 ust. 2a ustawy systemowej koresponduje unormowanie art. 18 i art. 20 ust. 1 tej ustawy dotyczące problematyki podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Skoro w sytuacjach, do których odnosi się art. 8 ust. 2a ustawy systemowej mamy do czynienia z jednym, szeroko ujętym pracowniczym tytułem obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym, to konsekwentnie w art. 20 ust. 1 tej ustawy nakazano w stosunku do tych ubezpieczonych uwzględnienie w podstawie wymiaru składek również przychodu z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Zatem w przypadku pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy systemowej, na płatniku (na pracodawcy) spoczywa obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W odniesieniu do pracowników w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, płatnikiem jest pracodawca, a przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej jedynie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek z tytułu stosunku pracy. Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien więc zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Taki sam sposób postępowania dotyczy także sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna została zawarta z innym podmiotem (osobą trzecią) lecz praca, w jej ramach, jest wykonywana na rzecz pracodawcy, gdyż obowiązki płatnika powinny obciążać podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona i który w związku z tym uzyskuje jej rezultaty, unikając obciążeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego: z 14.01.2010 r. (I UK 252/09); z 22.02.2010 r. (I UK 259/09). .

Przy czym należy nadmienić, że przepis art. 8 ust. 2a ustawy systemowej stanowi o wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy, z którym dany ubezpieczony pozostaje w stosunku pracy, nie zaś o wykonywaniu pracy „na korzyść” tego pracodawcy, ani też „wyłącznie na rzecz” pracodawcy. Powyższe oznacza, że nie można wykluczyć zastosowania przepisu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej w sytuacji, gdy pracodawca nie uzyskuje bezpośrednio korzyści z wykonywania przez ubezpieczonego pracy w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy, dotyczące zlecenia, ani też w sytuacji, gdy ubezpieczony pracę tę wykonuje zarówno na rzecz pracodawcy, jak i na rzecz podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, umowę zlecenia lub zbliżoną rodzajowo umowę o świadczenie usług (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7.03.2017 r. (III AUa 1570/16).

Zastosowany, w treści tego przepisu, zwrot: „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy” oznacza, iż praca ta świadczona jest w przebiegu realizacji stosunku prawnego łączącego owego pracodawcę ze zleceniodawcą tych pracowników (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28.02.2019 r. (III AUa 1574/16).

Praca wykonywana na rzecz swojego pracodawcy, to praca, którego rzeczywistym beneficjentem jest pracodawca, niezależnie od formalnej więzi łączącej pracownika z osobą trzecią. Oznacza to, że bez względu na rodzaj czynności, wykonywanych przez pracownika, wynikających z umowy, zawartej z osobą trzecią, oraz niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę i osobę trzecią wystarczającą przesłanką zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej jest korzystanie przez pracodawcę z wymiernych rezultatów pracy swojego pracownika, wynagradzanego przez osobę trzecią (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16.09.2020 r. (III AUa 159/20), wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 3.06.2019 r. (III AUa 301/18) .

Przez wykonywanie pracy na czyjąś rzecz należy rozumieć jej świadczenie w czyimś interesie. Pomimo formalnego wyodrębnienia obydwu spółek, jako odrębnych podmiotów prawa gospodarczego, nie sposób przyjąć, by działania, podejmowane w interesie zleceniodawcy, nie były jednocześnie, podejmowane w interesie pracodawcy ( zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7.02.2019 r. (III AUa 1757/18).

Celem wprowadzenia art. 8 ust. 2a ustawy systemowej było po pierwsze ograniczenie korzystania przez pracodawców z umów cywilnoprawnych celem zatrudnienia własnych pracowników dla realizacji tych samych zadań, które wykonują oni w ramach łączącego strony stosunku pracy, by w ten sposób ominąć ograniczenia wynikające z ochronnych przepisów prawa pracy i uniknąć obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od tychże umów oraz po drugie – ochrona pracowników przed skutkami fluktuacji podmiotowej po stronie zatrudniających w trakcie procesu świadczenia pracy, polegającej na przekazywaniu pracowników przez macierzystego pracodawcę innym podmiotom (podwykonawcom), którzy zatrudniają tych pracowników w ramach umów cywilnoprawnych w ogóle nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (umowa o dzieło) lub zwolnionych z tego obowiązku w zbiegu ze stosunkiem pracy (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.06.2019 r. (III AUa 1816/16).

Po pierwsze warto zwrócić uwagę, że odwołujący się płatnik składek ( (...) Sp. z o.o. Sp.k.) i obie spółki (...) Sp. z o.o. i TK-38 Sp. z.o.o. stanowią odrębne podmioty, niemniej jednak są powiązane osobowo, kapitałowo i organizacyjnie. (...) Sp. z o.o. Sp.k. jest spółką odpowiedzialną za uzyskiwanie przetargów publicznych. Z kolei spółki (...) Sp. z o.o. i TK-38 Sp. z.o.o. zajmuje się obsługą organizacyjną, projektowaniem. Co więcej TK-38 Sp. z.o.o. odpowiedzialna jest za montaż. Zakresy zadań trzech ww. spółek przy realizacji projektu powodują, że zleceniobiorca (pracownik) zatrudniony przez jedną ze spółek wykonuje zlecenie (prace) na rzecz drugiej.

Sąd Okręgowy zważył, że z zeznań przedstawiciela wnioskodawcy M. P. jasno wynikało, że zakres obowiązków zainteresowanych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych odnosił się jedynie do krótkiego opisania czynności do wykonania bez dokładnego określenia przedmiotu umów. Co więcej zakres obowiązków zainteresowanych z umów cywilnoprawnych czasami pokrywał się z zakresem ich obowiązków z tytułu zawartych umów o pracę. Powołani w sprawie świadkowie K. W., M. K. potwierdzili natomiast, że spółka komandytowa była głównym odbiorcą usług świadczonych przez pozostałe dwie spółki, dokonywała płatności za świadczone usługi projektowe, montażowe, serwisowe i inne. Ponosiła odpowiedzialność przed inwestorem.

Ubezpieczeni S. K., A. A., R. G. zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę przez (...) Sp. z.o.o. Sp.k. na stanowiskach: kierownika ds. inwestycji, specjalisty ds. sprzedaży, dyrektora ds. sprzedaży.

Z kolei w umowach cywilnoprawnych zawieranych z zainteresowanymi jako przedmiot umowy łączącej strony wskazano:

1.  w odniesieniu do S. K. - przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych, opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych;

2.  w odniesieniu do A. A. - przygotowanie dokumentacji do ofert przetargowych, opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych;

3.  w odniesieniu do R. G.- przygotowanie dokumentów oraz organizacja przeglądów okresowych instalacji solarnych, opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych, przygotowanie dokumentacji do odbiorów instalacji solarnych.

W toku zeznań zainteresowany R. G. wskazał, że w ramach umowy o pracę zajmował się koordynowaniem działu sprzedaży, rozliczaniem handlowców, zaś zainteresowana A. A. wskazała, że w ramach umowy o pracę zajmowała się wspieraniem działu inwestycji poprzez kompletowanie dokumentacji do przetargu. Biorąc pod uwagę powyższe nie ulega wątpliwości, że czynności wykonywane przez zainteresowanych w ramach umów cywilnoprawnych miały charakter tożsamy bądź uzupełniający do tych wykonywanych przez nich w ramach zawartych umów cywilnoprawnych z (...) Sp. z o.o. i TK-38 Sp. z.o.o. (...) cywilnoprawne zawierane były z zainteresowanymi od tego samego dnia lub w niedługim okresie po zawarciu umów o pracę. Miały charakter stałych zleceń, realizowane były przez określony czas niezbędny do ich wykonania. Podkreślenia również wymaga, że zainteresowani nie mieli wykształcenia technicznego w zakresie instalacji solarnych, w tym względzie posługiwali się nabytą poprzez doświadczenie wiedzą. Za wykonane prace zainteresowani otrzymywali wynagrodzenie. Zainteresowani wykonywali czynności, będące kolejnymi etapami prowadzonej inwestycji, w związku z zawarta umową z (...) sp z o o sp. Komandytową. Powyższe prowadzi do konkluzji, że (...) Sp. z.o.o. Sp.k. zatrudniająca ubezpieczonych korzystała z efektów ich pracy na podstawie umów zlecenia/dzieło.

Sąd podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 sierpnia 2021 roku (III UZP 3/21), iż powiązania kapitałowe i osobowe między pracodawcą a zleceniodawcą zlecających w ramach umowy zlecenia zawartej z pracownikiem tego pracodawcy wykonywanie czynności, które mogą być potraktowane jako wykonywanie umowy na rzecz pracodawcy prowadzi do wniosku, że powiązania tego rodzaju nie są bez znaczenia dla oceny konkretnego stanu faktycznego. Im silniejsze powiązania kapitałowe, organizacyjne, ekonomiczne i personale między pracodawcą a osobą trzecią zlecającą jego pracownikom wykonywanie umowy cywilnoprawnej tym łatwiej ustalić, że praca była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Przeprowadzone w niniejszej sprawie, postępowanie dowodowe, w sposób jednoznaczny, wykazało, że zawarcie umów zlecenia/dzieło przez zainteresowanych posłużyło uzyskaniu formalnego innego tytułu do ubezpieczeń, mimo nadal faktycznie realizowanego zobowiązania pracowniczego. Ubezpieczeni wykonując umowy cywilnoprawne de facto świadczyli pracę na rzecz własnego pracodawcy, co winno skutkować dodatkowo uiszczeniem składek od osiągniętego w ten sposób przychodu.

Bez wątpienia w przedmiotowej niniejszej występuje konstrukcja modelowego trójkąta umów w świetle brzmienia cytowanego art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Na gruncie wypracowanej w doktrynie i judykatury jednolitego poglądu wskazany trójkąt umów obejmuje trzy umowy, tj. umowę o pracę; umowę zlecenia między pracownikiem a osobą trzecią oraz umowę o podwykonawstwo między pracodawcą i zleceniodawcą, na podstawie której pracodawca w wyniku umowy o podwykonawstwo przejmuje w ostatecznym rachunku rezultat pracy wykonanej, na rzecz zleceniodawcy (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt AUa 1031/12, LEX 1254347, wyrok SA w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2019 r., sygn.. akt III AUa 301/18, LEX 2692949). W rozpoznawanej sprawie brak było formalnej umowy o podwykonawstwo, jednakże poza sporem pozostawała współpraca pomiędzy wszystkimi spółkami, bowiem odwołująca spółka występowała jako strona w przetargu, natomiast pozostałe spółki faktycznie realizowały zwarte umowy w zakresie wspólnych zadań związanych z usługami tworzenia dokumentacji, montażu, serwisu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych a rezultat pracy wykonanej przejmował ostatecznie pracodawca. Zwierzchnikiem we wszystkich spółkach była ta sama osoba – M. P..

W ocenie sądu zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadają prawu, zatem zasadnym stało się na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalenie odwołań.

W przedmiocie kosztów procesu Sąd orzekł w punkcie 2 sentencji wyroku na podstawie art.98 k.p.c., zasądzając od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. kwotę 540 zł (180 złotych x 3) zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.265 ze zm.).

Odwołania zostały złożone w trzech sprawach o sygn. akt VIII U 2690/20 i VIII U 2771/20 oraz VIII U 2785/20, które następnie na podstawie art. 219 k.p.c. zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Owe połączenie na podstawie wskazanego przepisu jest tylko zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012r., I Cz 164/11, Lex nr 1254636).