Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3010/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2021 roku w Ł.

sprawy z odwołania : A. K.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanego: S. M. prowadzącego firmę (...).-Q. (...) Alarmowe w O.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału Ł. z dnia 20 października 2020 roku w sprawie nr 53/2020 znak (...)- (...) RWA: (...) - (...)53 (...): (...)

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że A. K. podlega, od 1 lipca 2020 roku obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u S. M. prowadzącego firmę (...).-Q. (...) Alarmowe w O.;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału Ł. na rzecz A. K. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.