Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 39/21

XXIII Zs 40/21

POSTANOWIENIE

Dnia 27 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Bernard Litwiniec

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

skargi zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

z udziałem przeciwnika skargi wykonawcy Związku (...) w W.

oraz wykonawców:

(...) sp. z o.o.

Biura (...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o.

(...) S.A.

(...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o.

(...) s.a.

w sprawie Sygn. akt XXIII Zs 39/21

na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt V

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt KIO 3143/20

1. zmienia pkt V wyroku w te sposób, że kosztami postępowania w sprawie obciąża zamawiającego (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz odwołującego Związek (...) w W. po połowie, w pkt 1.2 zasądza od zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz odwołującego Związku (...) w W. 7 500 (siedem tysięcy pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego,

2.  znosi między skarżącym (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i przeciwnikiem skargi Związkiem (...) w W. koszty postępowania skargowego.

w sprawie Sygn. akt XXIII Zs 40/21

na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt IV

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt KIO 3045/20

1.  zmienia pkt IV wyroku w te sposób, że kosztami postępowania w sprawie obciąża zamawiającego (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz odwołującego Związek (...) w W. po połowie, w pkt 1.2 zasądza od zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz odwołującego Związku (...) w (...) 500 (siedem tysięcy pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego,

2.  znosi między skarżącym (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i przeciwnikiem skargi Związkiem (...) w W. koszty postępowania skargowego.

Bernard Litwiniec