Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

III AUa 389/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSA Irena Mazurek

Protokolant

starszy sekretarz sądowy Maria Piekiełek

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku L. Z.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o ustalenie obowiązku ubezpieczenia

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 14 marca 2019 r. sygn. akt IV U 1777/18

I.  oddala apelację ,

II.  zasądza od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
rzecz wnioskodawcy L. Z. kwotę 480 zł ( słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

ZARZĄDZENIE

1/(...)

-(...). P. C.,

-(...)A. P. (...)
(...)

2/ (...)

3/ następnie –w przypadku niewniesienia przez strony w ww. terminie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia wyroku –akta sprawy zwrócić Sądowi Okręgowemu
w R. .

„Niniejsze pismo umieszczone zostało na portalu informacyjnym w celach informacyjnych
i nie wywołuje skutków procesowych: doręczenie wywołujące skutki procesowe na zarządzenie przewodniczącego dokonane zostanie według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego”.