Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 1513/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sylwia Słowiok-Janus

Protokolant: Bartłomiej Błaszkiewicz, Łukasz Grabowski

Prokurator: Aleksandra Wieczorek, P. S., K. P., A. W.,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 20 lipca 2021r., 16 września 2021r., 26 października 2021 r i 23 listopada 2021r.

sprawy J. J., syna M. i H., urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 08 stycznia 2020 r. w W. przy ul. (...), woj. (...) posiadał wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające grupy (...) w postaci (...) innych niż włókniste o łącznej wadze 8,04 grama netto, stanowiącego łącznie 8-27 porcji handlowych oraz (...) o łącznej wadze 6,67 grama netto stanowiącej 67-133 porcji handlowych, a także środki odurzające grupy (...) w postaci(...) o łącznej wadze 27,59 grama netto stanowiącej 138-276 porcji handlowych, co stanowi znaczną ilość środków odurzających, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 852);

II.  w dniu 08 stycznia 2020 r. w W. przy ul. (...), woj. (...) posiadał bez wymaganego zezwolenia rewolwer (...) E. kal. 10 mm nr (...)- (...) oraz rewolwer (...) mod. K10 kal. 10 mm nr (...)- (...), tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k.

orzeka

I.  oskarżonego J. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I. aktu oskarżenia czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie wymierzonej oskarżonemu J. J. w punkcie I wyroku kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

III.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżonego J. J. pod dozór kuratora w okresie próby;

IV.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego J. J. do informowania Sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co pół roku;

V.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. J. karę grzywny w wysokości 100 ( sto) stawek dziennych po 50 ( pięćdziesiąt) złotych stawka dzienna;

VI.  na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego J. J. nawiązkę w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Stowarzyszenia (...) ul. (...) w W.,

VII.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci proszku koloru białego, suszu roślinnego koloru zielonego i zabrylowanej substancji koloru brązowego opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer I pod poz. 1-4 na k. 220-220v, a zarejestrowanych za nr Drz (...)- (...);

VIII.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci dwóch wag elektronicznych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer I pod poz. 8 na k. 220-220v, a zarejestrowanych za nr Drz (...)- (...);

IX.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego J. J. kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania w dniach od 08 stycznia 2020 r. godz. 11.00 do 09 stycznia 2020 r. godz. 13.23;

X.  oskarżonego J. J. uniewinnia od popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia;

XI.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca oskarżonemu J. J. dowody rzeczowe w postaci telefonów komórkowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer I pod poz. 5-7 na k. 220-220v, a zarejestrowanych za nr Drz (...)- (...);

XII.  na podstawie art. 624 § k.p.k. zwalnia oskarżonego J. J. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.