Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1749/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Zofia Szcześniewicz

Protokolant: stażysta Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko Skarbowi Państwa – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 23 kwietnia 2019 roku, sygn. akt I C 180/17

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu stronie pozwanej kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.