Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1862/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Sędziowie: Radosław Olewczyński

Dorota Znyk

Protokolant: staż. Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. J. i I. J.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt I C 1147/16

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz E. J. i I. J. kwoty po 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.