Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 193/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SR (del.) Małgorzata Nowak

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. K.

przeciwko G. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 listopada 2019 roku, sygn. akt I C 981/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Z. K. na rzecz G. K. kwotę 1 800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.