Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 190/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2021 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: sędzia Henryk Komisarski

Sędziowie: Maciej Świergosz

Krzysztof Lewandowski

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Zwierzchlewska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2021 roku w Poznaniu

sprawy byłego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym P.N. E.

obwinionej o popełnienie deliktu dyscyplinarnego określonego w art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji

na skutek odwołania wniesionego przez obwinioną oraz Ministra Sprawiedliwości

od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w W.

z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt D 106/19

1.  zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że:

a)  ustala, iż obwiniona doprowadziła do powstania niedoboru kasowego w kwocie (...) zł i jednocześnie przypisany jej delikt dyscyplinarny kwalifikuje z art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) w zw. z art. 4 § 1 k.k.,

b)  obostrza wymierzoną obwinionej karę orzekając w miejsce kary pieniężnej karę wydalenia ze służby komorniczej, przyjmując za jej podstawę art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) w zw. z art. 4 § 1 k.k.;

2.  utrzymuje orzeczenie w mocy w pozostałej części;

3.  zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów procesu za postępowanie odwoławcze w kwocie 20 zł.

M. Ś. H. K. K. L.