Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 305/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 sierpnia i 30 listopada 2021 r.

sprawy przeciwko T. P. (P.) ur. (...) w R., s. J. i E. z domu S.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 03 kwietnia 2021 roku przy ulicy (...) na wysokości posesji oznaczonej numerem (...), woj. (...), kierował samochodem osobowym marki B. o numerach rejestracyjnych (...), czym nie zastosował się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego orzeczonego dożywotnio od dnia 26 listopada 2016 roku prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku sygn. akt VI K 492/16 z dnia 18 listopada 2016 roku,

tj. o czyn z art. 244 kk

1.  uznaje oskarżonego T. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym uzupełnieniem w opisie, że dopuścił się go w B. oraz dopuścił się go w ciągu pięciu lat po odbyciu kary pozbawienia wolności w rozmiarze przekraczającym sześć miesięcy orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne oraz z tą zmianą, iż przyjmuje, że czyn wyczerpuje dyspozycję art. 244 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 03 kwietnia 2021 r. (godz. 10.30) do dnia 06 kwietnia 2021 r. (godz. 11.45);

3.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

4.  pobiera od oskarżonego opłatę w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.