Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1355/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego

z siedzibą w W.

przeciwko P. R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt II C 1492/19

oddala apelację.