Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2021r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maciej Świergosz (spr)

Sędziowie: Przemysław Grajzer

Izabela Pospieska

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prok. Rej. Doroty Klasińskiej

po rozpoznaniu w dniu 15.07.2021 r. sprawy :

S. P. ( P. )

oskarżonego z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 25 § 2 kk

z powodu apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia (...)

1.  zamienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

a)  na podstawie art.69 § 1 i 2 kk, art.70 § 1 kk, art.73 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego w pkt I na okres 3 ( trzech ) lat próby, oddając w tym czasie ww. pod dozór kuratora sądowego,

b)  na podstawie art.72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora sądowego o przebiegu okresu próby,

2.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

3.  zwalnia oskarżonego S. P. i oskarżyciela posiłkowego F. B. z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

I. P. M. Ś. P. G.