Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1291/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR (del.) Renata Jagura

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. J.

przeciwko H. M. i L. M.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w B. z dnia 8 kwietnia 2013r., sygn. akt IX C 14/13

oddala apelację.