Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII K 148/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wysokińska - Walczak

Protokolant: sekr. sąd. Dominika Hara

przy udziale Prokuratora Andrzeja Jóźwika i Wojciecha Pełeszok

po rozpoznaniu w dniu 06 października 2021 r. i 10 listopada 2021 r.

sprawy R. D. , syna S. i T., z d. M. urodzonego (...) w G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt III K 1063/18, za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 04 grudnia 2018 r., na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności. Na poczet orzeczonej kary Sąd zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 04 grudni 2018 r. godzina 10:30 do dnia 05 grudnia 2018 r. godzina 16:05 (cztery dni ograniczenia wolności). Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Łukowie zamienił karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 73 dni pozbawienia wolności. Kara zastępcza została wykonana 19 sierpnia 2021 r.

2.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III K 635/18, za czyn z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony dnia 19 października 2017 r. na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności i 1 (jednego) roku ograniczenia wolności.

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt X K 645/19, za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony dnia 25 marca 2019 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 1 (jednego) roku ograniczenia wolności, a za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony dnia 25 marca 2019 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności. Na poczet kary 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono okres faktycznego pozbawienia wolności w sprawie od 25 marca 2019 r. godzina 01:05 do 29 kwietnia 2019 r. godzina 01:05 oraz od 28 czerwca 2019 r. godzina 01:05 do dnia 24 października 2019 r. godzina 14:20. Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Łukowie zamienił karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 148 dni pozbawienia wolności oraz 90 dni pozbawienia wolności. Kary zastępcze nie zostały wykonane.

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt X K 232/20, za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony dnia 14 stycznia 2020 r., na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda. Na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od godziny 13:10 w dniu 14 stycznia 2020 r. do godziny 15:45 w dniu 15 stycznia 2020 r. (2 dni), ustalając, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. akt X Ko 3876/20 zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 48 (czterdziestu ośmiu) dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę, kara nie została wykonana.

5.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 150/18, na karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, za dwa czyny:

1)  z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w nocy z 19 na 20 listopada, za który Sąd wymierzył karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2)  z art. 58 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 19/20 listopada 2016 r. za który Sąd wymierzył karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 19 kwietnia 2018 r. do dnia 07 listopada 2018 r.

6.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 1017/20, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony dnia 01 września 2020 r., na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono okres od 22 października 2020 r. godz. 19:35 do 23 października 2020 r. godz. 12:20.

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 85a k.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy R. D. kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII K 150/18 i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII K 1017/20 i wymierza skazanemu R. D. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VIII K 150/18 od 19 kwietnia 2018 r. do dnia 07 listopada 2018 r. oraz w sprawie VIII K 1017/20 od 22 października 2020 r. godz. 19:35 do 23 października 2020 r. godz. 12:20.

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. K. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 2 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XII K 148/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

11 marca 2019 r.

III K 1063/18

1.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

27 marca 2019 r.

III K 635/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

24 lutego 2020 r.

X K 645/19

1.1.4.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

17 kwietnia 2020 r.

X K 232/20

1.1.5.

Sąd Okręgowy w Warszawie

01 sierpnia 2019 r.

VIII K 150/18

1.1.6.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

19 marca 2021 r.

VIII K 1017/20

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

umiarkowanie pozytywna prognoza kryminologiczna

opinia o skazanym z Zakładu Karnego

k. 49-51

1.2.1.2.

wielokrotna karalność

karta karna

k. 8-10

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

-

-

-

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1.

opinia o skazanym z Zakładu Karnego

Sąd nie ma wątpliwości co do autentyczności i rzetelności opinii sporządzonej przez kierownictwo Aresztu Śledczego W.-S.. Z opinii o skazanym, sporządzonej dnia 04 października 2021 r. wynika, że zachowanie skazanego R. D. w trakcie pobytu w warunkach izolacji więziennej nie budzi większych zastrzeżeń i może zostać ocenione umiarkowanie pozytywnie. Skazany nie był nigdy karany dyscyplinarnie, nie był jednak również nagradzany. Karę odbywa w systemie zwykłym i nie jest zainteresowany odbywaniem jej w systemie programowego oddziaływania. Obecnie, ze względu na stan zdrowia nie pracuje, jednak deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia. R. D. ma właściwe relacje ze współosadzonymi, a w stosunku do funkcjonariuszy przybiera postawy regulaminowe. Skazany nie deklaruje udziału w podkulturze przestępczej. Czas wolny skazany spędza głównie na zajęciach własnych w celi mieszkalnej. R. D. jest rozwiedziony, posiada dwoje dzieci, nie ma zasądzonego obowiązku alimentacyjnego, z dziećmi oraz byłą żoną nie utrzymuje kontaktu, kontaktuje się jednak z rodzicami i rodzeństwem. Skazany wobec popełnianych przestępstw prezentuje postawę krytyczną.

1.2.1.2.

karta karna

Skazany jest osobą sześciokrotnie karaną za różne rodzajowo przestępstwa, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Fakt skazania R. D. oraz wymiar kar, a także daty popełnienia czynów znajdują potwierdzenie w dołączonych do akt sprawy odpisach wyroków wymienionych w punktach 1.1.1-1.1.6.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Okręgowy w Warszawie, 01 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII K 150/18

karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia, łącząca kary jednostkowe:

- 2 lat pozbawienia wolności;

- 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 19 marca 2021 r., sygn. akt VIII K 1017/20

8 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Sąd, mając na uwadze brzmienie art. 4 k.k. uznał za zasadne połączyć wyżej wymienione kary pozbawienia wolności na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 85a k.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. Żadna z kar pozbawienia wolności orzeczonych powyższymi wyrokami nie została jeszcze wykonana.

Połączenie kar orzeczonych wobec R. D. według omawianego powyżej stanu prawnego jest jedyną możliwością połączenia kar wymierzonych skazanemu. Orzeczenie kary łącznej według stanu prawnego obowiązującego od 24 czerwca 2020 r. nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19, zmieniającej regulacje dotyczące kary łącznej przepisy te w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się tylko do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Po tej dacie wobec R. D. została prawomocnie orzeczona jedynie kara 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem w sprawie VIII K 1017/20. Sąd nie rozważał połączenia kar na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 01 lipca 2015 r., ponieważ żaden z czynów nie został przez R. D. popełniony przed tą datą.

Na podstawie stanu prawnego obowiązującego od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. istnieje możliwość połączenia kar pozbawienia wolności wymienionych powyżej i wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności w wysokości od 2 lat do 3 lat i 4 miesięcy. Na poczet kary skazanemu należy zaliczyć okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt VIII K 150/18 od 19 kwietnia 2018 r. do 07 listopada 2018 r. oraz w sprawie VIII K 1017/20 od 22 października 2020 r. godz. 19:35 do 23 października 2020 r. godz. 12:20.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie K 14/17, Sąd orzekając o karze łącznej, za podstawę do obliczenia dolnej granicy kary łącznej wziął kary jednostkowe, tj. karę 2 lat pozbawienia wolności, 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 8 miesięcy pozbawienia wolności, mimo, że w sprawie VIII K 150/18 orzeczona została kara łączna 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, łącząca karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 85a k.k. Sąd orzekając karę łączną bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza stosowanie pomocniczo innych kryteriów przy orzekaniu kary łącznej. Dlatego też, w celu ustalenia, która z zasad wymiaru kary łącznej – zasada absorpcji, asperacji czy kumulacji – powinna znaleźć zastosowanie w sprawie, Sąd badał także związek podmiotowo-przedmiotowy między poszczególnymi przestępstwami, za które orzeczono kary podlegające łączeniu, a w tym przede wszystkim tożsamość rodzajową naruszonego dobra, związek między czasem i miejscem popełnienia przestępstwa, podobieństwa w sposobie jego popełnienia.

Odnosząc powyższe kryteria do oceny czynów popełnionych przez skazanego R. D., Sąd ustalił, iż między przestępstwami, za które został on skazany wyrokami w sprawach VIII K 150/18 oraz VIII K 1017/20 nie zachodzi ścisły związek podmiotowo-przedmiotowy ani związek czasowy. Dlatego też przy wymiarze kary łącznej Sąd nie znalazł w tym przypadku podstaw do zastosowania zasady pełnej absorpcji.

Sąd wziął również pod uwagę zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary, ocenione ogólnie jako poprawne, a także jego sytuację osobistą i rodzinną. R. D. posiada rodzinę, nie utrzymuje kontaktów z byłą żoną i dziećmi, kontaktuje się jednak z rodzicami i rodzeństwem, a po wyjściu na wolność ma zapewnione miejsce zamieszkania. Co więcej skazany wykazuje negatywny stosunek do popełnionych przez siebie przestępstw. W opinii wskazano, że skazany przestrzega regulaminu wewnętrznego odbywania kary pozbawienia wolności, jego relacje ze współosadzonymi są poprawne, w stosunku do funkcjonariuszy służby więziennej zachowuje się właściwie. Należy zatem uznać, że zachowanie skazanego należy uznać za właściwe, a proces resocjalizacji przebiega prawidłowo.

Sam fakt popełnienia więcej niż jednego przestępstwa nie może skutkować automatyczną absorpcją kar, bowiem byłoby to niczym nieuzasadnione premiowanie sprawcy wielokrotnego łagodniejszą karą niż sprawcy jednorazowego, wobec czego taka kara nie byłaby karą sprawiedliwą. Kara łączna nie musi tworzyć sytuacji korzystniejszej dla skazanego od istniejącej. W ocenie Sądu, zaistniałe okoliczności, omówione powyżej, przemawiają za zastosowaniem wobec R. D. zasady asperacji (tj. częściowego pochłaniania) i wymierzenia mu kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności. W ocenie Sądu, kara w tej wysokości spełni wobec skazanego cele zapobiegawcze i wychowawcze, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

-

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Sąd ustalił, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

3

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VIII K 150/18 od 19 kwietnia 2018 r. do dnia 07 listopada 2018 r. oraz w sprawie VIII K 1017/20 od 22 października 2020 r. godz. 19:35 do 23 października 2020 r. godz. 12:20.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. K. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

5

Sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 2 k.p.k. zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

1.PODPIS