Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 716/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Dasiewicz - Kowalczyk

Protokolant : Wojciech Langer

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2021 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa H. G. i M. G.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

z dnia 13 stycznia 2021 r.

sygn. akt I C 802/18

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 1800 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Małgorzata Dasiewicz – Kowalczyk