Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II A Ka 170/21

ORZECZENIE

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Sądu Apelacyjnego Ewa Gregajtys (spr.)

Sędziowie Sądu Apelacyjnego Dorota Tyrała

Sądu Apelacyjnego Ewa Jethon

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Rucińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2021r.

sprawy J. G., urodzonej (...) w W., córki S. i P.

obwinionej o przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

na skutek odwołania obwinionej

od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 16 marca 2021r. w sprawie KSD 323/2019

uchyla zaskarżone orzeczenie i postępowanie dyscyplinarne wobec obwinionej J. G. umarza,

koszty postępowania ponosi Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Dorota Tyrała Ewa Gregajtys Ewa Jethon

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Sygnatura akt

II AKa 170/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów z dnia 16 marca 2021r. w sprawie KSD 323/2019;

1.2. Podmiot wnoszący odwołanie

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☒ obwiniona

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski – w odwołaniu nie ma wniosku

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że obwiniona J. G. z dniem 15 października 2021r. została skreślona z rejestru biegłych rewidentów;

Uchwała nr 1870/29a/ 2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów

k. 53-57

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Uchwała w sprawie skreślenia skarżącej z rejestru biegłych rewidentów została nadesłana z urzędu przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, jest zatem dokumentem, którego treść, jak i źródło pochodzenia nie mogą być kwestionowane a jako taka stanowi wartościową podstawę czynienia ustaleń faktycznych.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-----------------------------------------------

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Brak uwzględnienia przy rozstrzyganiu, że skarżąca w czasie ujętym w zarzucie, a zatem za 2018r., z uwagi na wiek i stan zdrowia nie badała bilansów i z tożsamego powodu nie dopełniła obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut apelacji co do zasady nie zasługiwał na uwzględnienie.

Z art. 8 pkt 2 w zw. z art. 9 Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynika obowiązek stałego podnoszenia przez biegłego rewidenta kwalifikacji zawodowych, w tym odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Obwiniona nie kwestionuje, że obowiązkowi temu uchybiła, wskazując jedynie przyczyny takiego stanu rzeczy. Tym samym, ustalenia sądu dyscyplinarnego w zakresie uchybienia obwinionej co do zasady są słuszne. Apelacja podlegała jednak uwzględnieniu z uwagi na nowe okoliczności faktyczne a to skreślenie obwinionej, na jej wniosek, z listy biegłych rewidentów.

Wniosek

W odwołaniu obwinionej nie sformułowano wniosku.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Apelacja obwinionej podlegała uwzględnieniu wobec zaistnienia nowych okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do umorzenia postępowania dyscyplinarnego wobec J. G..

Z uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1870/29a/2021 z dnia 15 października 2021r. nadesłanej do sądu z urzędu przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów wynika, że obwiniona, w uwzględnieniu jej wniosku, w dacie uchwały została skreślona z rejestru biegłych rewidentów. Skreślenie biegłego skutkuje umorzeniem postępowania dyscyplinarnego, gdyż staje się ono bezprzedmiotowe – art. 17 § 1 pkt 11 kpk w zw. z art. 439 § 1 pkt 2 kpk w zw. z art. 171 ustawy.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Jw.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Zaistnienie okoliczności wyłączającej postępowanie dyscyplinarne wobec obwinionej – skreślenie z rejestru biegłych rewidentów.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Jw.

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Wobec umorzenia postępowania dyscyplinarnego, jego koszty, na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy ponosi Polska Izba Biegłych Rewidentów.

7.  PODPIS

Dorota Tyrała Ewa Gregajtys Ewa Jethon

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący odwołanie

obwiniona

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

ukaranie

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

Uchylenie

Zmiana