Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII K 226/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Najjar

Protokolant: Mirosław Grzęda

przy udziale Prokuratora Jolanty Pydyniak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2021 r.

sprawy A. W. syna K. i B. z domu B., urodzonego (...) w W.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. III K 491/12, za czyn z art. 226 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 17 września 2012 r., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby. Wyrok uprawomocnił się z dniem 14 lutego 2013 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 8 września 2014 r. w sprawie o sygn. VII Ko 2376/14 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Na poczet zarządzonej do wykonania kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 18 września 2012 r. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 3 października 2014 r. W dniu 24 października 2015 r. orzeczona kara pozbawienia wolności została wykonana w całości,

2.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. V K 125/13, za czyny:

a.  z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 6 marca 2013 r., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b.  z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 11 marca 2013 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i 86 § 1 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną w wymiarze 9 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w okresie od dnia 11 marca 2013 r. do dnia 29 sierpnia 2013 r. Wyrok uprawomocnił się z dniem 15 kwietnia 2014 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności wchodzi w skład wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie o sygn. XII K 134/15,

3.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. V K 105/14, za czyny:

a.  z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 19 listopada 2013 r., na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

b.  z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 25 listopada 2013 r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i 86 § 1 i 3 k.k. orzeczono wobec skazanego karę łączną 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Wyrok uprawomocnił się z dniem 15 maja 2015 r. Orzeczona kara ograniczenia wolności wchodzi w skład wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie o sygn. XII K 134/15,

4.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. IV K 238/15, za czyn z art. 278 § 3 k.k., popełniony w dniu 18 marca 2014 r., na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Wyrok uprawomocnił się z dniem 19 sierpnia 2015 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygn. VII Ko 501/17 orzeczono wobec skazanego wykonanie kary zastępczej 12 dni pozbawienia wolności w zamian za pozostałą do wykonania karę 25 dni ograniczenia wolności. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 26 kwietnia 2017 r. W dniu 24 lipca 2017 r. orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności została wykonana w całości,

5.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie o sygn. XII K 134/15 połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. V K 125/13 i wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. V K 105/14 i orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 11 miesięcy. Wyrok uprawomocnił się z dniem 23 października 2015 r. W dniu 25 września 2017 r. orzeczona kara łączna pozbawienia wolności została wykonana w całości,

6.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. IV K 1234/17, za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 22 października 2016 r., na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat. Wyrok uprawomocnił się z dniem 9 marca 2018 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt VII Ko 3749/18 zamieniono skazanemu nieodbytą karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 150 dni pozbawienia wolności. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 20 grudnia 2018 r. W dniu 24 października 2019 r. orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności została wykonana w całości,

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. V K 543/18, za czyn z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w okresie od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r., na karę 1 roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zaliczono skazanemu okres jego zatrzymania w sprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r., uznając go za równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Wyrok uprawomocnił się z dniem 6 stycznia 2019 r. Postanowieniem Sądu rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. VII Ko 1989/19 zamieniono skazanemu nieodbytą kare ograniczenia wolności na zastępczą karę 241 dni pozbawienia wolności. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 28 listopada 2019 r. W okresie od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 10 stycznia 2021 r. w całości wykonano zastępczą karę pozbawienia wolności,

8.  Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. III K 462/19, za czyn z art. 245 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 17 czerwca 2017 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od dnia 17 czerwca 2017 r. godz. 12:40 do dnia 12 lipca 2017 r. godz. 12:40 i od dnia 25 września 2017 r. godz. 12:40 do dnia 22 listopada 2017 r. godz. 15:00, zaokrąglając w górę do pełnego dnia. Wyrok uprawomocnił się z dniem 23 czerwca 2020 r. Orzeczona kara pozbawienia wolności jest obecnie wykonywana od dnia 10 stycznia 2021 r.

orzeka

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 87 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. V K 125/13, V K 105/14 oraz IV K 238/15 i wymierza skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 11 (jedenastu) miesięcy; orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności uznaje za odbytą w całości,

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 87 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawach o sygn. IV K 1234/17 oraz III K 462/19 i wymierza skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 9 (dziewięciu) miesięcy,

III.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

- wykonaną w całości karę orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie o sygn. XII K 134/15,

- zastępcze kary pozbawienia wolności odbyte w sprawach o sygn. IV K 238/15, IV K 1234/17,

- okresy odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. III K 462/19, tj. od dnia 17 czerwca 2017 r. godz. 12:40 do dnia 12 lipca 2017 r. godz. 12:40, od dnia 25 września 2017 r. godz. 12:40 do dnia 22 listopada 2017 r. godz. 15:00, od dnia 10 stycznia 2021 r. do dnia 9 listopada 2021 r.,

IV.  ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

V.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych w sprawach o sygn. akt III K 491/12, V K 543/18,

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. C. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu,

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt. 2 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XII K 226/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie

25 stycznia 2013 r.

III K 491/12

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie

15 kwietnia 2014 r.

V K 125/13

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie

10 kwietnia 2015 r.

V K 105/14

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie

23 lipca 2015 r.

IV K 238/15

Sąd Okręgowy w Warszawie

16 września 2015 r.

XII K 134/15

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie

20 lutego 2018 r.

IV K 1234/17

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie

6 grudnia 2018 r.

V K 543/18

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie

16 września 2019 r.

III K 462/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

przesłanka podmiotowa – pozytywna prognoza kryminalistyczna

opinia o skazanym

133-134

1.2.1.2.

przesłanka przedmiotowa – brak związku podmiotowo - przedmiotowego

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

135-136

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

-

-

-

-

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1.

opinia o skazanym

kilka razy nagradzany,

nie był karany dyscyplinarnie,

przestrzega porządku i dyscypliny,

utrzymuje poprawne relacje interpersonalne ze współosadzonymi,

nie odnotowano zachowań agresywnych i autoagresywnych,

nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej,

na temat popełnionych przestępstw wypowiada się w sposób krytyczny,

leczył się odwykowo w Oddziale Terapeutycznym AŚ W. B.. Oddziaływania terapeutyczne zakończono z pozytywnymi efektami.

1.2.1.2.

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

popełnione przez skazanego przestępstwa wymierzone były przeciwko różnym dobrom prawnym, tj. wolności, mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, wymiarowi sprawiedliwości,

przestępstwa jakich dopuścił się skazany cechuje bliskość czasowa – czyny z wyroków objętych wyrokiem łącznym, zarówno w pkt I jak i II, popełnione zostały na przestrzeni jednego roku.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. V K 125/13

- 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. V K 105/14

- 4 miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym,

- 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. IV K 238/15

- 3 miesiące ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. IV K 1234/17

- 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

2. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. III K 462/19

- 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

W związku z tym, że czyny popełnione przez A. W. popełnione zostały w okresie od września 2012 r. do czerwca 2017 r., Sąd w oparciu o przepis art. 4 k.k. dokonał oceny stanu prawnego pod kątem zastosowania wobec skazanego względniejszych przepisów prawnych.

Skazany aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności, orzeczoną ostatnim wyrokiem skazującym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. III K 462/19, uprawomocnionym w dniu 23 czerwca 2020 r.

Data ostatniego wyroku skazującego wykluczyła zatem możliwość wydania przez Sąd wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili orzekania, albowiem zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19, przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. po dniu 24 czerwca 2020 r.

Okoliczność, że skazanemu pozostała do odbycia wyłącznie kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. III K 462/19, wykluczyła możliwość zastosowania przez Sąd przepisu art. 85 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. albowiem podstawą orzeczenia kary łącznej w powyższym reżimie prawnym były wymierzone i podlegające wykonaniu (z zastrzeżeniem art. 89 k.k.) w całości lub w części kary łączne za przestępstwa podlegające łączeniu.

Powyższe ustalenia wskazują, że w sytuacji skazanego możliwe jest orzeczenie wyroku łącznego na podstawie przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 czerwca 2015 r. W tej sytuacji Sąd zobowiązany był wziąć pod uwagę związek czasowy, jaki zachodzi pomiędzy datami czynów w wyrokach jednostkowych a datami tych wyroków, nawet nieprawomocnych, celem ustalenia, czy w niniejszej sprawie zachodzi sytuacja, w której dwa lub więcej czynów popełnionych zostało przed zapadnięciem wyroku pierwszej instancji co do któregokolwiek z tych czynów.

Powyższy warunek spełniony został w odniesieniu do wyroków:

- Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. V K 125/13, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. V K 105/14 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. IV K 238/15, albowiem czyny co do których zapadły powyższe wyroki popełnione zostały kolejno w dniach 6 marca 2013 r., 11 marca 2013 r., 19 listopada 2013 r., 25 listopada 2013 r. i 18 marca 2014 r.

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. IV K 1234/17 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. III K 462/19, albowiem czyny co do których zapadły powyższe wyroki popełnione zostały kolejno w dniach 22 października 2016 r, 17 czerwca 2017 r.

Podnieść należy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. o sygn. P 20/17, nie wyłączył możliwości łączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności, przy stosowaniu zamiennika, o jakim mowa w art. 87 § 1 k.k., lecz zastąpił obowiązek orzekania w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności możliwością jej wymierzenia, przy ustaleniu, że w realiach danej sprawy korzystniej dla skazanego jest dokonać połączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności i orzec karę łączną pozbawienia wolności (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2019 r. o sygn. I KZP 8/19). Podnieść w tym miejscu należy, że orzeczone względem skazanego kary ograniczenia wolności w sprawach o sygn. IV K 238/15 i IV K 1234/17 zostały uprzednio zamienione na zastępcze kary pozbawienia wolności. Dokonanie przez Sąd w całości zaliczenia zastępczych kar pozbawienia wolności na poczet orzeczonych kar łącznych nie powoduje zatem dla skazanego dolegliwości przekraczających te, które wynikały z wcześniejszego wykonania kary.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Orzekając o wymiarze kary łącznej, Sąd miał na uwadze opinię wydaną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w W. B.. Opinia, którą zdaniem Sądu można ocenić jako pozytywną wskazuje, że orzeczone kary względem A. W. zaczynają przynosić pożądane rezultaty resocjalizacji.

Z drugiej jednak strony, należało wziąć pod uwagę, że pozytywne zachowanie skazanego w warunkach osadzenia powinno stanowić normę w przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności i okoliczność ta nie może uzasadniać szczególnego traktowania przy orzekaniu kary łącznej. Sąd nie mógł stracić z pola widzenia faktu, że A. W. był wielokrotnie skazywany za czyny przeciwko różnym dobrom prawnym, co bezspornie stanowi okoliczność negatywnie wpływającą na wymiar kary łącznej.

Podkreślić należy, że kara łączna musi stanowić całościową ocenę zachowań sprawcy, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego reakcją na popełnione czyny i jako taka nie może być postrzegana jako instytucja mająca działać na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalną politykę karania w stosunku do sprawcy wielości przestępstw.

Mając na uwadze zawartą w art. 87 § 1 k.k. zasadę przeliczania wysokości kary jednostkowej ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, Sąd, wymierzając skazanemu karę łączną pozbawienia wolności, oscylował w następujących granicach:

- w ciągu I – od 8 miesięcy do 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności

- w ciągu II – od 1 roku i 6 miesięcy do 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyżej przedstawione okoliczności przemawiają za zastosowaniem wobec A. W. zasady asperacji i wymierzeniem w pierwszym ciągu – kary 11 miesięcy pozbawienia wolności i w drugim ciągu – kary 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu wymierzone kary odpowiadają potrzebom wychowawczym i zapobiegawczym względem skazanego, a także spełnią swoją funkcję w ramach prewencji generalnej.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

-

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Sąd na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zaliczył skazanemu wykonaną w całości karę orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie o sygn. XII K 134/15 oraz zastępcze kary pozbawienia wolności odbyte w sprawach o sygn. IV K 238/15, IV K 1234/17.

Nadto postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. XII K 226/20 w trybie art. 420 § 2 k.p.k. Sąd zaliczył na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności okresy odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem w sprawie o sygn. III K 462/19, tj. od dnia 17 czerwca 2017 r. godz. 12:40 do dnia 12 lipca 2017 r. godz. 12:40, od dnia 25 września 2017 r. godz. 12:40 do dnia 28 września 2017 r. godz. 12:40 oraz od dnia 18 października 2017 r. godz. 12:40 do dnia 22 listopada 2017 r. godz. 15:00, od dnia 10 stycznia 2021 r. do dnia 9 listopada 2021 r.

IV.

Sąd ustalił, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

V.

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd umorzył postępowanie, co do objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami w sprawach o sygn. akt III K 491/12, V K 543/18.

VI.

Na podstawie § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. C. kwotę 120 zł wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 2 k.p.k., Sąd zwolnił A. W. od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

7.  PODPIS

SSO Beata Najjar