Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt (...) 252/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2021 r.

Sąd Rejonowy (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Kokoryn

Protokolant: st.sekr.sąd. Izabela Ciesińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2021 r., w O.

sprawy z powództwa K. P., M. C. (1) i Z. K.

przeciwko (...) S.A., Oddział w O., (...) S.A. w G. pozwanym solidarnie,

o zapłatę;

I.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda K. P. kwotę 22.663,31 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy 31/100) złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 maja 2019r. do dnia zapłaty;

II.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda K. P. kwotę 26.526,58(dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 58/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07 września 2021r. do dnia zapłaty;

III.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda K. P. kwotę 8.800 (osiem tysięcy osiemset) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 07 września 2021r. do dnia zapłaty;

IV.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 13.444,92 (trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery 92/100) złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 maja 2019r. do dnia zapłaty;

V.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w O. oraz (...) S.A. w G. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 26.526,58 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 58/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06 września 2021r. do dnia zapłaty;

VI.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06 września 2021r. do dnia zapłaty;

VII.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda Z. K. kwotę 16.577,58 (szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 58/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 maja 2019r. do dnia zapłaty;

VIII.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda Z. K. kwotę 17.887,60 (siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem 60/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06 września 2021r. do dnia zapłaty, umarzając postępowanie co do roszczenia Z. K. w pozostałym zakresie;

IX.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz powoda Z. K. kwotę 11.600 (jedenaście tysięcy sześćset) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 06 września 2021r. do dnia zapłaty;

X.  Oddala powództwa powodów w pozostałym zakresie;

XI.  Zasądza solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz:

1.  powoda K. P. kwotę 5.617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2.700 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

2.  powoda M. C. (1) kwotę 5.297 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2.700 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  powoda Z. K. kwotę 2.700 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

XII.  Nadaje wyrokowi w punkcie I, II i III rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty łącznie 3.119,81 złotych na rzecz K. P. ;

XIII.  Nadaje wyrokowi w punkcie IV, V i VI rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty łącznie 3.235,28 złotych na rzecz M. C. (1) ;

XIV.  Nadaje wyrokowi w punkcie VII, VIII i IX rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty łącznie 4.143,09 złotych na rzecz Z. K. ;

XV.  Nie obciąża powodów kosztami procesu w części oddalonych powództw;

XVI.  Nakazuje ściągnąć solidarnie od pozwanych (...) S.A., Oddział w (...) S.A. w G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.304 zł (dwa tysiące trzysta cztery) złote tytułem opłaty sądowej, od których uiszczenia powód Z. K. był zwolniony z mocy ustawy.

SSR Barbara Kokoryn

Sygn. akt (...) 252/19

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2019r. (data nadania 28.05.2019r.) K. P. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A., Oddział O. wniósł o zasądzenie na jego rzecz:

1.  kwoty 22.663,31zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, w tym:

- kwoty 4.872,00zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc maj 2016r.;

- kwoty 1.010,97zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 czerwca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 6.295,67zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc czerwiec 2016r.;

- kwoty 1.268,97zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 lipca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 4.432,97zł tytułem odszkodowania za utraconą premię roczną za 2015r.;

- kwoty 980,23zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 01 kwietnia 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 3.600zł tytułem odszkodowania za brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt (...) (...);

- kwoty 202,50zł tytułem odszkodowania za brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt (...) (...)

2.  Należności, które utracił wskutek wadliwego przeniesienia w trybie art. 23 1 kp z (...) Sp. z o.o. do (...) Sp. z o.o. w W. postaci podwyżki wynagrodzeń, premii na dzień energetyka, świadczeń z ZFŚS „wczasy pod gruszą”, dodatkowych środków wpłacanych na koniec roku, premii rocznej, które powód uzyskałby, będąc pracownikiem pozwanej spółki w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 27 czerwca 2016r.

W dniu 30.05.2019r. (data nadania 28.05.2019r.)M. C. (1) w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A., Oddział O. wniósł o zasądzenie na jego rzecz:

1.  kwoty 13.444,92zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, w tym:

- kwoty 5.048,90 złotych tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc maj 2016r.;

- kwoty 1.047,68zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 czerwca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 7.249,20zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc czerwiec 2016r.;

- kwoty 1.461,16zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 lipca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 2.937,56zł tytułem odszkodowania za utraconą premię roczną za 2015r.;

- kwoty 649,56zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 01 kwietnia 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 3.600zł tytułem odszkodowania z brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt (...) (...);

- kwoty 202,50zł tytułem odszkodowania za brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt (...) (...);

2.  Należności, które utracił w wyniku wadliwego przeniesienia w trybie art. 23 1 k.p. z (...) Sp. z o.o. do (...) Sp. z o.o. w W. postaci podwyżki wynagrodzeń, premii na dzień energetyka, świadczeń z ZFŚS „wczasy pod gruszą”, dodatkowych środków wpłacanych na koniec roku, premii rocznej, które powódka uzyskałaby, będąc pracownikiem pozwanej spółki w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 27 czerwca 2016r.

W dniu 03.06.2019r. (data nadania 29.05.2019r.) Z. K. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A., Oddział O. wniósł o zasądzenie na jego rzecz:

1. Kwoty 16.577,58zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, w tym:

- kwoty 4.640,40zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc maj 2016r.;

- kwoty 936,22zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 czerwca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 5.894,02zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie za pracę należne za miesiąc czerwiec 2016r.;

- kwoty 1.304,44zł tytułem ustawowych odsetek od dnia 11 lipca 2016r. do dnia wniesienia pozwu;

- kwoty 3.600zł tytułem odszkodowania z brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym w(...) w sprawie o sygn. akt (...) (...);

- kwoty 202,50zł tytułem odszkodowania za brak zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem Rejonowym (...) w sprawie o sygn. akt (...) (...);

2. Należności, które utracił w wyniku wadliwego przeniesienia w trybie art. 231 k.p. z (...) Sp. z o.o. do (...) Sp. z o.o. w W. postaci podwyżki wynagrodzeń, premii na dzień energetyka, świadczeń z ZFŚS „wczasy pod gruszą”, dodatkowych środków wpłacanych na koniec roku, premii rocznej, które powód uzyskałby, będąc pracownikiem pozwanej spółki w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 27 czerwca 2016r.

Wszyscy powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniach pozwów i na rozprawach powodowie wskazali, że wadliwie zostali przeniesieni w trybie art. 23 1 k.p. z (...) Sp. z o.o. do (...) Sp. z o.o. w W., co zostało stwierdzone prawomocnymi wyrokami. W wyniku wadliwego przeniesienia wymienieni nie otrzymali szeregu świadczeń u nowego pracodawcy, które to świadczenia zostały zasądzone prawomocnymi wyrokami. W wymienionych wyrokach Sąd przyznał powodom zwrot poniesionych kosztów procesu. Z uwagi na niewypłacalność (...) Sp. z o.o. w W. (później (...) Sp. z o.o. w W.), powodowie nie uzyskali należnych im świadczeń. Powodowie podnieśli dodatkowo, w okresie wadliwego przeniesienia nie otrzymywali także wszystkich tych świadczeń, które otrzymali pracownicy nieprzeniesieni, a po powrocie do dawnego pracodawcy, świadczeń tych im nie wyrównano, ale z uwagi na brak dokumentów nie są w stanie wyliczyć należnych im kwot i dlatego określili żądania jak w pkt 2 pozwu.

(...) Sp. z o.o. w W. nie wypłaciła należności powodom, prowadzone w innych sprawach postępowania egzekucyjne nie skutkowały wyegzekwowaniem należności. Z uwagi na fakt wadliwego zastosowania art. 23 1 kp, powstała szkoda, za którą odpowiedzialność ponosi następca pracodawcy powodów. Nieuzyskanie przez powodów należnych im świadczeń stanowi dotkliwą i rzeczywistą szkodę w ich majątku.

W pozwach i następujących pismach procesowych powodowie wnosili o zobowiązanie pozwaną/pozwanych i inne podmioty do złożenia dokumentów, koniecznych do dokonania wyliczenia roszczeń z punktu 2 pozwów.

Pozwana (...) S.A., Oddział w O. wniosła o oddalenie powództw w całości i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniach odpowiedzi na pozwy pozwana zarzuciła , że nie posiada legitymacji biernej w przedmiotowym postępowaniu, gdyż następcą prawnym (...) Sp. z o.o. jest (...) S.A. w G. i te spółka powinna być pozywana, zaś (...) S.A., Oddział w O. nie posiada osobowości prawnej. Z ostrożności procesowej, strona wskazany Oddział zarzucił, że niezależnie od użytego w pozwie słowa „odszkodowanie”, powodowie dochodzą należności ze stosunku pracy, a roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem trzech lat, a zatem są przedawnione. Ponadto powodowie w spornym okresie świadczyli pracę na rzecz (...) Sp. z o.o. w W., a zatem brak jest jakichkolwiek postaw odpowiedzialności wskazanego Oddziału za niedokonanie rozliczeń. Ponadto powodowie zawierając z poprzednikiem prawnym (...) S.A. w G. porozumienie, mieli świadomość i godzili się, na to, że okres od dnia 01.04.2014r. do czasu podpisania nowej umowy o pracę będzie traktowany jako urlop bezpłatny, a w konsekwencji, w związku z powyższym nie należą się wymienionym ani wynagrodzenie, ani tym bardziej żadne dodatkowe świadczenia. Wskazany w pozwach Oddział nie ma obowiązku przejęcia odpowiedzialności prawnej za brak wypłacalności (...) Sp. z o.o. w W..

Odnosząc się do żądań powodów wymienionych w punktach 2 pozwów, pozwana zarzuciła, że brak jest kwotowego żądań określenia, ich źródeł i wysokości, a pozew w tym zakresie nie odpowiada wymogom k.p.c.

Pozwana wniosła o połączenie spraw(k.39,46).

Postanowieniami z dnia 18.06.2019r. Sąd połączył sprawy o sygn. akt IVP (...) i IVP (...) do sprawy o sygn. akt IVP (...) do wspólnego prowadzenia i rozpoznania. Sąd skierował też strony do mediacji(k.47), ale nie doszło do ugodowego zakończenia sprawy.

Mając na względzie zarzuty pozwanej, powodowie wnieśli o wezwanie do udziału w sprawie (...) S.A. w G. i o zasądzenie od obu pozwanych zapłaty żądanych kwot solidarnie, co Sąd uczynił postanowieniem z dnia 23.09.2019r.

Po wezwaniu do udziału w sprawie w charakterze pozwanej - (...) S. A. w G. wniosła o oddalenie powództw w całości.

W odpowiedziach na pozwy pozwana zarzuciła, że niezależnie od użytego słowa „odszkodowanie”, powodowie dochodzą roszczeń ze stosunku pracy, które są przedawnione. Zarzuciła też, że powodowie w spornym okresie wykonywali pracę na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. (dokąd zostali przeniesieni). Domaganie się od pozwanej wynagrodzenia jest sprzeczne z zasadą wzajemności. W ocenie pozwanej, za ewentualne zobowiązania (...) Sp. z o.o. wobec powodów odpowiada następca prawny wymienionej spółki - (...) Sp. z o.o. Pozwana zarzuciła, że powodowie dopełnili procedury wynikającej z zawartego (...) i złożyli oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z (...) Sp. z o.o. w W., a w konsekwencji - zgodzili się na warunki wynikające z (...), w tym potraktowania okresu zatrudnienia w E. E. jako okresu urlopu bezpłatnego. W jej ocenie, nie może odpowiadać za niewypłacalność podmiotu, na rzecz którego powodowie świadczyli pracę w wyniku przeniesienia.

Pozwana odnośnie żądania premii rocznej za 2015r. stwierdziła, że nieobecność powodów przez ponad 80 dni w roku, pozbawia ich prawa do premii, gdyż cały okres od kwietnia 2014r. był u powodów traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność wynikająca z urlopu bezpłatnego. W ocenie pozwanej roszczenia powodów z punktu 2 pozwu, z uwagi na brak dokładnego określenia przez powodów wysokości żądań, nie zasługują na uwzględnienie.

Przez dłuższy czas w trakcie procesu nie byli w stanie sformułować żądań z punktów 2 pozwów z uwagi na brak dokumentów, o które wnosili. Do połowy 2021r. powodowie otrzymali dokumenty dotyczące świadczeń przysługujących pracownikom pozwanych w spornym okresie.

Ostatecznie pismem z dnia 07.06.2021r.(k. 673 i n.) K. P. domagał się zasądzenia łącznie 57.989,89zł w tym kwot:

1.  22.663,31zł tytułem roszczeń objętych punktem 1 pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty;

2.  26.526,58 zł (pismo z dnia 11.03.2021r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty;

3.  8.800zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od poszczególnych kwot od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty.

Ostatecznie pismem z dnia 25.05.2021r. (k. 635 i n.) M. C. (1) domagał się zasądzenia łącznie 51.571,50zł w tym kwot:

1. 13.444,92zł tytułem roszczeń objętych punktem 1 pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty;

2. 26.526,58 zł (pismo z dnia 11.03.2021r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty;

3. 11.600zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od poszczególnych kwot od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty.

Ostatecznie pismem z dnia 07.06.2021r. (k. 660 i n.) Z. K. domagał się zasądzenia łącznie 46.065,18zł w tym kwot:

1. 16.577,58zł tytułem roszczeń objętych punktem 1 pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty;

2. 17.887,60zł (pismo z dnia 11.03.2021r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty, z jednoczesnym cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia co do kwoty 6.000,85zł wymienionej w pkt 1 uzasadnienia pisma z dnia 11.03.2021r. i cofnięciem roszczenia co do kwoty 2.638,13zł wymienionej w punkcie 7 uzasadnienia pisma z dnia 11.03.2021r. tj. ½ z kwoty 4.000zł i ½ z kwoty 1.276,25zł;

3. 11.600zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od poszczególnych kwot od dnia 12.03.2021r. do dnia zapłaty.

Jako datę wymagalności roszczeń powodowie wskazali 31.05.2016r.

Powodowie, których żądanie przekroczyły 50.000zł uiścili opłaty stosunkowe: K. P. (2.900zł) i M. C. (1) (2.580zł). Z. K. nie miał obowiązku uiszczenia opłaty. (zob.: opłata sądowa uiszczona k. 650 )

W odpowiedzi na pisma powodów ostatecznie określające roszczenia, (...) S.A., Oddział w (...) S. A. w G. wniosły o oddalenie powództw i zasądzenie od każdego z powodów dla każdego z pozwanych kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwani podnieśli zarzuty przedawnienia i braku solidarności ustawowej i umownej po stronie pozwanych.

Pozwane (...) S.A. Oddział w (...) S.A. w G. w uzasadnieniu zarzuciły, że rozszerzenia powództw nie są skuteczne. Stosunki pracy trwały w okresie 2015-2016r., a pisma wpłynęły w 2021r. Nie doszło zatem do przerwania biegu przedawnienia roszczeń, albowiem pierwotnie wniesiony pozew w punkcie 2 nie zawierał określenia żądania. Powodowie nie wyjaśnili podstaw faktycznych żądania, bowiem pozwane zanegowały twierdzenia powodów, jakoby dodatkowe środki należały się im „niejako automatycznie”. Pozwane Spółki zaznaczyły, że uzyskanie przez pracowników dodatkowych środków przewidzianych w dokumentach wewnętrznych były uzależnione od spełnienia przez pracowników konkretnych warunków. Ciężar dowodu obarcza powodów, któremu oni nie sprostali.

Pozwane zarzuciły, że grupa roszczeń za okres marzec 2014-czerwiec 2016r. może być dochodzona od następcy prawnego (...) spółka z o.o., tylko, że następca prawny ich nie uznaje, zaś grupa roszczeń po październiku 2018r. czyli po połączeniu (...) S.A. ze spółką (...) spółka z o.o. nie są żądaniami odszkodowawczymi tylko roszczeniami ze stosunków pracy, za które mógłby odpowiadać obecny pracodawca, Oddział w O., ale roszczenia te są bezpodstawne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. P. był pracownikiem (...) S.A. w G., Oddział w O. i jej poprzedników prawnych od 1.11.1982r. na stanowisku montera-mechanika.

M. C. (1) był pracownikiem (...) S.A. w G. i jej poprzedników prawnych od 01.03.1992r. na stanowisku elektromontera sieci SN.

Z. K. był pracownikiem (...) S.A. w G. i jej poprzedników prawnych od 11.07.1978r. na stanowisku elektromontera urządzeń stacyjnych

Powodowie byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie było objęte przepisami wewnętrznymi (...) S.A. w G., Oddział w O. i jego poprzedników prawnych, w tym układami zbiorowymi zakładowymi i ponadzakładowymi. (bezsporne; zob. dokumenty w kopiach akt osobowych powodów, kopie układów zbiorowych)

W dniu 01.01.2005r. rozpoczął działalność (...) S.A. z siedzibą w G. (obecnie (...) S.A.). Nastąpiła konsolidacja ośmiu ówczesnych zakładów (...)działających na terenie Polski północnej, centralnej i wschodniej. W dniu 6.12.2006r. z inicjatywy Skarbu Państwa, (...) SA, została zawiązana spółka (...) SA, która, w wyniku dalszych procesów restrukturyzacji, w maju 2007r. zyskała status podmiotu dominującego w Grupie (...). (...) SA stały się jej spółkami zależnymi. Do Koncernu należą lub należały: (...) S.A. w (...) S.A. w G., Oddział w O. oraz (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. w W.. (bezsporne).

W (...) S.A., w tym u pozwanych obowiązuje (...) S.A. od 2005r. (dalej także zwany: (...) ). Zgodnie z nim pracownicy mogli być wynagradzani w formie czasowo-premiowej, bądź ryczałtowej. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania i inne składniki (dodatki stażowe itp.). W ramach funduszu wynagrodzeń, powołano także fundusz premiowy, a szczegółowe warunki premiowania określał regulamin premiowania stanowiący załącznik do (...). W art. 21 (...) określał także premię roczną dla pracowników w wysokości 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. (...) określał także ogólne zasady związane z funkcjonowaniem ZFŚS (bezsporne).

Na skutek kolejnych reorganizacji (...) S.A z siedzibą w G., pracownicy Oddziałów, które dotychczas stanowiły zakłady (...) po dniu 01.01.2005r. wykonywali pracę w zbliżonych do dotychczasowych miejscach zatrudnienia, w tym w O.. W dniu 19.07.2007r. zawarta została Umowa Społeczna pomiędzy (...) S.A. z siedzibą w G., w tym m. in. (...) S. A., Oddział w O. oraz reprezentującymi załogę związkami zawodowymi - (...) w E. (...), Oddział w O. oraz (...) S. A. Oddział Zakład (...) w O.. Umowa ta została zawarta na podstawie art. 9 Kodeksu pracy, art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. Z 2001r., Nr 79. poz. 854 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 Umowy Społecznej jej strony uznały za główny cel społeczny takie zarządzanie Grupy (...), które sprzyjać będzie utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzrostowi jej znaczenia w otoczeniu społeczno - gospodarczym. (dowód: Umowa Społeczna z dnia 19 lipca 2007r. w aktach dołączonych IVP (...))

W grudniu 2011r. zarząd (...) S.A. podjęła decyzję o wydzieleniu ze swojego obszaru działalności zadania eksploatacyjno – inwestycyjne i powierzeniu ich podmiotom zewnętrznym w ramach budowy nowego modelu Grupy (...). W 2012r. (...) S.A. rozpoczęła realizację ww. planu. W tym celu utworzono pięć zależnych od pozwanej spółek, których w 100% udziałowcem była i jest E. (...). Nadano każdej z nich początkowo nazwę E. (...) i (...)(zwane były potocznie i także dalej: (...)ami) z siedzibami w E., G., K., S. i T.. Do nowo utworzonych spółek (...) przekazano z poszczególnych Oddziałów E. (...)pracowników w ramach całego Departamentu Usług (...) (podzielonego na biura: Usług (...), Usług (...), (...)). Do tak utworzonych spółek córek E. (...) najpierw przekazała majątki o kilkumilionowej wartości aportem na utworzenie, a następnie na podwyższenie kapitału zakładowego. Majątek ten był niezbędny do prowadzenia działalności, która miała być zlecona w ramach budowy nowego modelu Grupy (...).

(...) SA przekazała także majątek do nowoutworzonej spółki (...) z siedzibą w E.. Przekazanie większości majątku nastąpiło poprzez wniesienie aportu przez E. (...) jako pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym w (...) E. o wartości 7 mln 850 tys zł z tym, że kwota 5 mln 810 426 zł netto stanowił wkład niepieniężny, zaś pozostała kwota 2 mln 39 674 zł wkład pieniężny. Wkład niepieniężny obejmował głównie środki trwałe, narzędzia, wyposażenie (za wyjątkiem pojazdów) niezbędne do prowadzenia działalności przez nowo utworzoną spółkę (przekazano (...) pozycji). Nadto, spółka matka w zakresie zawartych umów (zwanych umowami (...)) z poszczególnymi (...)ami udostępniała im także zajmowane dotychczas pomieszczenia. Oddział w O. i Oddział w E. udostępnił (...) w E. pomieszczenia, powierzchnie oraz pojazdy niezbędne do wykonywania przekazanych zadań. Pracownicy, w tym powodowie zatem z zasady wykonywali prace w dotychczasowych miejscach pracy.

Pomiędzy powiązanymi spółkami (...) S.A. i (...)ami doszło w dniu 27.04.2012r. do zawarcia umowy o świadczenie usług (umowa (...)), której przedmiotem były głównie zadania eksploatacyjne (wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych na sieci i infrastrukturze telekomunikacyjnej, usuwanie awarii masowych i zdarzeń szkodowych, usuwanie awarii oraz wykonywanie prac doraźnych), zaś w mniejszym zakresie zadania inwestycyjne (wykonywanie remontów na sieci oraz inwestycji na sieci). Prace inwestorskie zlecane były spółkom zależnym w stosunkowo niewielkim zakresie (90% prac zamawianych przez E. (...) w zakresie inwestycji zlecanych było podmiotom zewnętrznym na zasadach rynkowych (z pominięciem (...) ów). Z kolei usługi eksploatacyjne na rzecz E. (...) wykonywały wyłącznie (...)y. W (...)ie E. nie istniał (formalny, bądź nieformalny) podział pracowników na „eksploatacyjnych” oraz „inwestycyjnych”. Prace te były finansowane przez E. (...) z dwóch odrębnych źródeł. Nazwa poszczególnych sektorów odpowiadała podziałowi związanemu z zasadami finansowania robót. Załoga była przyporządkowana do wykonywania robót, bez podziału czy są to zadania „eksploatacyjne” czy „inwestycyjne”.

W przypadku (...) Sp. z o.o. zostało przekazanych do niej łącznie 456 pracowników świadczących dotychczas pracę w Departamentach Usług (...) spółek (...) wraz z całą dokumentacją pracowniczą (opisaną w odrębnym porozumieniu).

Z dniem 01.04.2014r. zarówno powodowie, jak i część pracowników (...) Sp. z o.o., zostali w trybie art. 23 1 k.p. przeniesieni do (...) Sp. z o.o. w W.. (dalej także (...) Sp. z o.o. w W.). Po tym czasie ich wynagrodzenia nie wzrastały.

Na dzień 31.03.2014r. wynagrodzenie zasadnicze/liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powodów - wynosiło:

- K. P. – 3.360zł/ 4.480zł,

- M. C. (1)- 3.482zł

- Z. K. 4.480zł.

Dla porównania za sierpień 2016r. wynagrodzenie zasadnicze powodów - wynosiło:

- K. P. – 3.460zł,

- M. C. (1)- 3.590zł

- Z. K. 4.580zł.

W 2019r. wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powodów - wynosiło:

- K. P. –6.537zł,

- M. C. (1)- 6138,11zł

- Z. K. 6.469 zł.

(bezsporne, zob.: dokumenty w aktach dołączonych, umowy o pracę i aneksy w aktach osobowych powodów, zaświadczenie o wynagrodzeniu- k. 75, 109,616, 617, 618)

Strony zawarły porozumienie w/s kwestii organizacyjnych związanych z przejściem części zakładu pracy Oddziału E. i Oddziału w O. (zwanych także dalej: Oddziałami (...) ) do (...) w E., który potwierdził, że w związku z przejściem z dniem 1.05.2012r. pracowników z Oddziału (...) E. i O. doszło do przejścia na (...) E. obszaru usług utrzymania sieci obejmującej usługi sieciowe, usługi specjalistyczne oraz funkcje wsparcia ekonomiczno- finansowe, organizacji, logistyki, BHP i (...) w zakresie utrzymania sieci. W § 1 strony ustaliły, że (...) stał się nowym pracodawcą pracowników określonych na dołączonej liście. Na liście tej znajdowali się powodowie. W § 2, 3 i 5 porozumienia ustalono, że Oddział (...) O. wypłaci pracownikom należne świadczenia a od dnia przejścia pracowników, do wszystkich świadczeń ze stosunku pracy będzie zobowiązany (...) E.. Dodatkowo pracownicy mogli korzystać z kontynuacji świadczeń w (...) na dotychczasowych zasadach jak w Oddziale (...) O..

Oddział (...) O. i (...) E. w ramach solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec pracowników, które stały się wymagalne do dnia przejścia w przypadku Oddziału (...) O. i po dniu przejścia w przypadku (...) E., ustaliły, że rozliczenia będą dokonywane na podstawie dokumentów potwierdzających zgłoszenie żądań przez uprawnionych pracowników. Porozumienie to zostało wykonane. Utworzona odrębna spółka (...) zmieniła następnie nazwę z (...) Sp. z o. o. w E. na (...) Sp. z o.o. w ramach kontynuowania budowy nowego modelu Grupy (...). (bezsporne, zob. dokumenty w aktach IVP (...) (jednej z grupy podobnych spraw o sygn. IVP (...) - IVP (...)) i częściowo dokumenty w aktach osobowych powodów)

Od 2011r. obowiązuje w Koncernie, w tym (...) S.A. w G. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników przemysłu energetycznego (dalej także zwany: (...) ), tj. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla (...) Energetycznego. Wymieniony dokument z dniem 13.04.2011r. określa między innymi warunki wynagradzania oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń „szeregowych pracowników”. Zgodnie z art. 17 (...), pracownikom przysługuje dodatkowa premia roczna stanowiąca 8,5% funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego, odprawa emerytalna i nagrody. Z kolei art. 18 (...) przewidywał dla pracowników ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy w wysokości 2 ton węgla rocznie, a art. 19 (...) dodatek stażowy i nagrodę jubileuszową. (bezsporne, zob.: (...) i (...) z załącznikami - k. 334- 352)

(...) S.A. w G. jest stroną Umowy (...) nr (...).1-GK (...), która zapewnia pracownikom szczególną ochronę stosunku pracy i gwarancję zatrudnienia w ciągu 120 miesięcy od wejścia w życie umowy. Pracodawcy zobowiązali się nie podejmować kolejnych działań restrukturyzacyjnych bez uprzednich uzgodnień z właściwymi Związkami Zawodowymi, w tym nie podejmować działań przewidzianych w art. 23 ( 1 )k.p. bez zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 26 ( 1) ust. 3 ustawy o związkach zawodowych. Określono przy tym szereg dodatkowych warunków ewentualnych restrukturyzacji. Umowa przewidywała między innymi, że zostaną rozpoczęte prace nad ujednoliceniem wynagrodzeń pracowników w całej grupie kapitałowej. W art. 21 umowy wskazano, że pracownikom, niezależnie od daty zawarcia umowy o pracę, będą wypłacane coroczne bony o wartości po 600zł z okazji Świąt: Wielkanocnych, Dnia (...) i Bożego Narodzenia, począwszy od sierpnia 2007r. Zagwarantowano przy tym utrzymane działalności socjalnej, oraz utworzenie Międzyzakładowego Programu Emerytalnego. (bezsporne)

W Spółce (...) w E. obowiązywał Regulamin Pracy. Zgodnie z § 51 pkt 2 regulaminu pracy wynagrodzenie dla pracowników płatne jest 10 dnia każdego następnego miesiąca, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wypłata następuje dnia poprzedzającego. Regulamin wynagradzania przewidywał oprócz typowych składników wynagradzania deputat węglowy, nagrody i premie według odrębnych przepisów i PUZP (bezsporne, zob.: regulamin wynagradzania z aneksami- k. 325-333, PUZP 334-352, regulamin pracy, regulamin przyznawania premii rocznej –k. 366)

W (...) S.A. w G., a wcześniej w (...) Sp. z o.o. w E. obowiązywał Regulamin ZFŚS z dnia 15.03.2013r. według którego ze środków Funduszu mogą korzystać pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy oraz fakt przebywania na urlopach wychowawczych. Świadczenia z Funduszu przyznawane są na wnioski składane przez pracowników. Zgodnie z Porozumieniem nr (...) z dnia 27.02.2014r. pomiędzy (...) S.A. w G., a stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe w sprawie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2014r. przyjęto podział funduszu w odpowiednich wysokościach na poszczególne cele działalności socjalnej. W treści Porozumienia wskazano przy tym, że w przypadku otrzymania przez pracownika w okresie od dnia 01.01.2014r. świadczeń o niższej wysokości, niż te zawarte w Porozumieniu, świadczenie to do końca czerwca 2014r. zostanie uzupełnione do wysokości ustalonej w wyniku wymienionego dokumentu. Wymienionym Porozumieniem ustalono kwotę przeznaczoną na zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, na zakup przyborów szkolnych dla dzieci pracowników, kwotę zasilającą karty przedpłacone dla emerytów, kwotę na dofinansowanie kart Benefit, a także jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku. Zgodnie z planem rozdziału, dofinansowanie do wypoczynku dla osób o wynagrodzeniu brutto powyżej 5.000zł miało wynieść kwotę 2.400zł. Wypłata miała nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu. Zgodnie z Preliminarzem wydatków na 2014r. dopłata do wypoczynku w 2014r. miała wynieść 4.000zł, dla pracowników, u których dochód na członka rodziny nie przekroczył kwoty 2.700zł. (bezsporne, zob.: regulamin ZFŚS z aneksem- k. 494-512; preliminarze i załączniki - k. 435-436,619-631; porozumienie nr 1- k. 714- 720)

Zgodnie z porozumieniem z marca 2014r. przewidziano wzrost płac- wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o 0,9% z wyrównaniem od 01.01.2014r. ( bezsporne)

W dniu 07.03.2014r. zostało zawarte Porozumienie nr 2 zgodnie z którym ustalono dopłaty do wypoczynku letniego pracowników podzielonych na trzy grupy pod względem wysokości zarobków: 1 grupa z wynagrodzeniem powyżej 4.100zł - miała otrzymać dofinansowanie w wysokości 3.170 zł brutto, z wyjątkiem pracowników przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni.

W dniu 01.07.2014r. (...) S.A., Oddział w O. zawarł ze związkami zawodowymi (...), zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym w dniu świadczenia zostanie wypłacona premia z okazji Dnia (...) w wysokości 1.000zł brutto. Z otrzymania premii zostali wyłączeni pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i długotrwałych (powyżej 80 dni) zwolnieniach lekarskich. Porozumienie z dnia 07 lipca 2014r. zawarte przez (...) Sp. z o.o. w E. regulujące wskazaną kwestię nie zawierało warunku obecności w pracy, lecz odsyłało w zakresie warunków nabycia świadczenia do regulaminu oraz (...) w E. i (...) w O..

W dniu 08.07.2014r. związki zawodowe zawarły z przedstawicielami (...) Sp. z o.o. porozumienie, w którym strony uzgodniły preliminarz ZFŚS, zgodnie z którym miała nastąpić wypłata dofinansowania do wypoczynku za 2014r. (kwota 2.700zł, bądź 3.000 zł). Wypłata miała nastąpić w dwóch transzach. Powodowie nie otrzymali wskazanych świadczeń.

(bezsporne, zob.: porozumienie z załącznikami i preliminarze - k. 436-457; przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, <M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v)

W Koncernie E. (...) sporządzono dokumenty, z których wynikało, że powodowie z dniem 01.04.2014r. zostali przeniesieni w trybie art. art. 23 1 k.p. do (...) Sp. z o.o. w W.

Powodowie faktycznie wykonywali dotychczasowe obowiązki, wykonywali na rzecz nowego podmiotu do dnia 27.06.2016r. Większość pracowników wykonywała na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. (później (...) Sp. z o.o. w W.) proste prace fizyczne. Przez cały okres, do czerwca 2016r. powodowie oraz inni pracownicy otrzymywali jedynie wynagrodzenie zasadnicze oraz jeszcze w 2014r. premię roczną, nie były natomiast przyznawane i wypłacane dodatkowe premie, wynagrodzenia roczne, a także świadczenia z ZFŚS.

W tym samym okresie, na podstawie Porozumienia z dnia 04.12.2014r. pracownikom (...) Sp. z o.o. w E. zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w formie premii motywacyjnej.

W dniu 20.04.2015r. związki zawodowe ponownie zawarły z przedstawicielami (...) Sp. z o.o. porozumienie, w którym strony uzgodniły preliminarz ZFŚS, zgodnie z którym miała nastąpić wypłata dofinansowania do wypoczynku za 2015r. (bez wskazana kwoty). Wypłata miała nastąpić w dwóch transzach. Powodowie nie otrzymali wskazanych świadczeń. (częściowo bezsporne, zob.: porozumienie – jak wyżej; przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v;, )

Od jesieni 2015r. (...) Sp. z o.o. w W. przestała wypłacać pracownikom wynagrodzenia, nie wypłaciła też premii rocznej za 2015r. Ani powodowie, ani inni przeniesieni pracownicy nie otrzymywali premii specjalnych, dofinansowań do wypoczynku, świadczeń na poprawę sytuacji socjalno-bytowej. (bezsporne; przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209v-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v, wyliczenia wskaźnika –k.315-317)

W dniu 03.02.2015r. (...) S.A., Odział w O. zawarł ze Związkami zawodowymi (...), zgodnie z którym w grupie pracowników z dochodami powyżej 4.100zł przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 3.060zł brutto (dotyczyło to zatrudnionych na dzień 01.05.2015r., którzy nie przebywali na urlopach bezpłatnych dłużej niż 30 dni). Powyższe porozumienie przewidywało także przyznanie świadczenia na poprawę sytuacji socjalno-bytowej dla pracowników, którzy nie przebywają na urlopach wychowawczych, ani urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni, w wysokości 470 złotych dla grupy z zarobkami powyżej 4.001zł. (bezsporne, zob.: dokumenty jak wyżej)

Zgodnie z Porozumieniem nr (...) z dnia 12.02.2015r. pomiędzy (...) S.A. w G., a stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe w sprawie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2015r. przyjęto podział funduszu w odpowiednich wysokościach na poszczególne cele działalności socjalnej. W treści Porozumienia wskazano, podobnie, jak w Porozumieniu dotyczącym podziału środków w 2014r., że dofinansowanie do wypoczynku dla osób o wynagrodzeniu brutto powyżej 5.000zł miało wynieść kwotę 2.400zł, a wypłata miała nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu. Przy czym zgodnie z załącznikiem do Preliminarza wydatków z ZFŚS na 2015r. w E.- (...) (...) E. dla osób osiągających przychód do 2.700zł na członka rodziny- dofinansowanie wydatków miało wynosić kwotę 4.000zł.

(bezsporne, zob.: przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v)

W dniu 02.07.2015r. E. (...) Eksploatacja E. w E. zawarła ze związkami zawodowymi Porozumienie, zgodnie z którym pracownikom zatrudnionym w dniu świadczenia zostanie wypłacona premia z okazji Dnia (...) w wysokości 1.000 brutto. Wysokość premii została uzależniona od stażu pracy. (bezsporne, zob.: porozumienie- k. 314, 462-462v, 475-475v)

W dniu 21.07.2015r. zawarto porozumienie zbiorowe pracodawców segmentu dystrybucji Koncernu E. w sprawie wzrostu płac i wypłaty jednorazowej premii w 2015r. dla pracowników zatrudnionych u pracodawców zawierających porozumienie. Zgodnie z § 2, w Oddziałach E. (...) wynagrodzenia pracowników miały zostać podwyższone o kwotę 200 złotych proporcjonalnie do wymiaru etatu od dnia 01.08.2015r., a pracownicy ci mieli otrzymać kwotę po 1.200 złotych premii w 2015r. (bezsporne, zob.: porozumienie- k. 73- 74v)

W dniu 04.12.2015r. (...) Sp. z o.o. w E. zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie zgodnie z którym pracownicy zatrudnieni na dzień 30.11.2015r. mieli otrzymać premię w wysokości 1.100zł. Pracownikom, którzy nie świadczyli pracy powyżej 60 dni z uwagi na niezdolność do pracy, pracodawca mógł przyznać świadczenie w wymiarze 50% wskazanej kwoty. (bezsporne, zob.: porozumienie- k. 303- 305)

Według Porozumienia nr (...) z dnia 25.02.2016r. pomiędzy (...) S.A. w G., a stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe w sprawie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2016 roku przyjęto podział funduszu w odpowiednich wysokościach na poszczególne cele działalności socjalnej. W treści Porozumienia wskazano, podobnie, jak w Porozumieniu dotyczącym podziału środków w 2014 i 2015r., że dofinansowanie do wypoczynku dla osób o wynagrodzeniu brutto powyżej 5.000zł miało wynieść kwotę 2.500zł, a wypłata miała nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc urlopu. Przy czym zgodnie z Preliminarzem wydatków w E.- (...) Eksploatacja E. dla osób osiągających przychód do 2.700zł na członka rodziny- dofinansowanie wydatków miało wynosić kwotę 4.000zł. (bezsporne, zob.: porozumienie wraz z aneksem- k. 306-313)

Zgodnie z porozumieniem z dnia 20.06.2016r., podobnie, jak w latach poprzednich, ustalono, że pracownicy (...) Sp. z o.o. w E. otrzymają z okazji Dnia (...) kwotę premii w wysokości 1.000zł. (bezsporne, zob.: porozumienie- k. 329, 483)

W sprawach o sygn. akt najpierw (...) (...), następnie (...) (...), IVP (...), IVP (...), IVPa (...)) Sądu Rejonowego (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadły wyroki uznające, że sporządzenie dokumentów dotyczących przeniesienia jest nieprawidłowe i nie doszło do przejęcia pracowników do (...) Sp. z o.o. w W. w trybie art. 23 ( 1 )k.p. Ponadto o zasądzające rozstrzygnięcia dotyczące szkody, jakie ponieśli pracownicy ww. spółki na skutek „niezgodnego z prawem przejęcia pracowników” zapadły w sprawach (...) (...), IVP (...) Sądu Rejonowego (...) oraz (...) (...) i (...) (...)Sądu Rejonowego (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawomocnymi wyrokami z dnia 19.12.2017r. w sprawie o sygn. akt IVP (...), Sąd Rejonowy (...) ustalił, że powoda Z. K. oraz pozwaną (...) Sp. z o.o. w E. łączył stosunek pracy w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 27.06.2016r.

Prawomocnymi wyrokami i wyrokami zaocznymi Sąd Rejonowy (...), IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził od (...) Sp. z o.o. w G. na rzecz:

- K. P. kwotę 16.077,41zł tytułem wynagrodzenia za pracę za maj i czerwiec 2016r. oraz premii, a także 476,77zł tytułem odsetek ustawowych, jak również kwotę 963,39zł tytułem odsetek od kwoty 15600,64zł od dnia 28.09.2017r. do dnia zapłaty oraz kwotę 202,50 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

-M. C. (1) kwotę 12.298,10 zł tytułem wynagrodzenia za pracę za maj i czerwiec 2016r. oraz 2937,56zł tytułem premii oraz 440,06 zł tytułem odsetek ustawowych, jak również kwotę 940,85zł tytułem odsetek za opóźnienie,

-Z. K. - kwotę 10.894,17zł tytułem wynagrodzenia za pracę za maj i czerwiec 2016r. oraz premii, a także 359,75zł tytułem odsetek ustawowych, jak również kwotę 650,54zł tytułem odsetek od kwoty 10534,42zł od dnia 26.09.2017r. do dnia zapłaty oraz kwotę 202,50 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Egzekucja świadczeń została umorzona z uwagi na stwierdzenie jej bezskuteczności.

Zasądzone zostały też dla powodów koszty procesu po 3.600zł. (bezsporne, zob.: k.14-17 akt IVP (...), k. 8-17 akt (...) (...), k. 12-17, 34 akt IVP (...))

(...) Sp. z o.o. w W. zaprzestała opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy chcieli ustalić, czy i który z podmiotów w Grupie (...) jest zobowiązany odprowadzić wymienione świadczenia. Związki zawodowe domagały się od osób zarządzających K. E. E. rozwiązania sytuacji. Żądali także, aby pracownicy „przeniesieni” wrócili do dotychczasowych pracodawców.

W 2016r. rozpoczęto rozmowy dotyczące „powrotu” pracowników przeniesionych do (...) Sp. z o.o. w W.. D. rozmowy między pozwaną a działającymi u niej związkami zawodowymi (co nie stanowiło sporu w niniejszej sprawie) miały spowodować zawarcie umowy społecznej w 2016r., w której uregulowania będą przyznawały świadczenia w zależności od okresu zatrudnienia u pozwanej. W dniu 03.06.2016r. E. (...) (...) E. Sp z o.o. w E. zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie mające na celu rozwiązanie sytuacji pracowników przeniesionych do (...) Sp. z o.o. w W..

(...) Sp. z o.o. jednostronnie określiła warunki „powrotu” pracowników. Zgodnie z porozumieniem podstawowym warunkiem dopuszczenia pracowników przeniesionych do pracy na warunkach obowiązujących w dniu 31.03.2014r. było złożenie w (...) Sp. z o.o. w W. „oświadczenia o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 ( 1) kp”. Oprócz technicznych warunków „powrotu” pracowników ustalono także, że okres, w którym pracownicy wykonywali dotychczasowe zadania na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. będzie uznany przez (...) S.A. Oddział w O. za okres zatrudnienia objęty urlopem bezpłatnym i zaliczony do stażu pracy. E. (...) (...) E. Sp z o.o. w E. zobowiązała się natomiast uznać powództwa o ustalenie istnienia stosunków pracy z pracownikami przeniesionymi. (dowód: porozumienia wraz z aneksem w katcha osobowych powodów, przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v, dokumenty w aktach o sygn. IVP (...) )

Powodowie podpisali w dniu 27.06.2016r. przygotowane wzory oświadczenia o rozwiązaniu z (...) Sp. z o.o. w W. umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 1 k.p. z uwagi na niewypłacanie w terminie wynagrodzenia oraz premii rocznej za 2015r., a także zaległości w opłacaniu przez pracodawcę składek ZUS, co naraża pracownika na utratę świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

W „świadectwach pracy” wystawionych z datą 27.06.2016r., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. potwierdziła, że:

- K. P. z dniem 1.05.2012r. „został przeniesiony” do (...) Sp. z o.o. na stanowisko montera-mechanika, mechanika diagnostę, pomocnika elektromontera.

- M. C. (1) z dniem 1.05.2012r. „został przeniesiony” do (...) Sp. z o.o. na stanowisko elektromontera sieci SN i NN oraz pogotowia elektroenergetycznego, kierownik grupy technicznej i technik.

- Z. K. z dniem 1.05.2012r. „został przeniesiony” do (...) Sp. z o.o. na stanowisko elektromontera urządzeń stacyjnych, ślusarz, mechanik, kierownik działu transportu, specjalista ds. transportu/specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości. (bezsporne, zob. kopie dokumentów w aktach osobowych )

W dniu 28.06.2016r. powodowie zgłosili gotowość do pracy na zajmowanym przed dniem 1.04.2014r. stanowisku, zwracając się o zatrudnienie na warunkach nie gorszych niż to wynikało z umowy o pracę łączącej ich z (...) spółka z o.o. do dnia 31.03.2014r.

Zostało potwierdzone w umowach na piśmie z datą 28.06.2016r., że powodowie zawarli umowy o pracę z (...) Sp. z o.o. w E., na czas nieokreślony od dnia 28.06.2016r.

Od tego dnia powodowie wykonywali dotychczasowe obowiązki:

- K. P. - (...)w Wydziale Usług (...) z wynagrodzeniem 3.360zł miesięcznie,

- M. C. (1) – technika w Wydziale Usług (...) w L. z wynagrodzeniem 3.482zł miesięcznie,

- Z. K. specjalisty w/s rozliczeń w Wydziale Usług (...) w L. z wynagrodzeniem 4.480zł miesięcznie.

(bezsporne , zob.: oświadczenie w aktach osobowych –k.2, świadectwa pracy (...) Sp. z o.o. wystawione dla powodów: - k. 6-7; umowy o pracę- k. 5 akt osobowych; przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v)

Wskaźnik wyliczenia premii rocznych za 2014r. wyniósł 8.5%, natomiast premii indywidualnych- 11.96%. Za 2015r.- odpowiednio 8,5% oraz 12,37%, natomiast za 2016r.- 8,5% oraz 12,30%.

(bezsporne)

W dniu 01.08.2016r. (...) sp. z o.o. w E. zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie w sprawie określenia wzrostu płac w 2016r. Zgodnie z treścią § 1 ust 2, każdy pracownik miał otrzymać jednorazową premię w kwocie 900zł brutto, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Porozumienie dotyczyło pracowników zatrudnionych na dzień zawarcia porozumienia z zastrzeżeniem, że wypłacona będzie jedynie pracownikom, którzy zawarli umowę o pracę przed dniem 01.01.2016r.

Porozumienie z dnia 30.11.2016r. przewidywało, że zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników (...) Sp. z o.o. w postaci premii indywidualnej w wysokości 1.100 złotych brutto, z tym zaznaczeniem, iż pracownikom „powracającym z (...) Sp. z o.o., przysługiwało świadczenie w wysokości 50%. (bezsporne, zob. też przesłuchanie świadków: J. S. –k. 481v-482v, T. M. –k. 694v-495 i I. B. - k.481- 481v, 693v-694v; przesłuchanie informacyjne powodów: - k. 209-210, przesłuchanie powodów: K. P. –k. 646-642v, M. C. (2) –k. 696-698v, Z. K. –k. 646v)

W 2018r. w wyniku zmian organizacyjnych i konsolidacji w Koncernie E., (...) S.A. w G. stała się następcą (...) Sp. z o.o. w E., która to spółka została wykreślona z KRS. Zgodnie z postanowieniem z dnia 01 października 2018 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. całego majątku spółki przejmowanej (...) Sp. z o.o. w E. na spółkę przejmującą - (...) S.A. w G.. Natomiast postanowieniem z dnia 14.11.2018r. wykreślono pierwszą z wymienionych spółek z rejestru.

(bezsporne , kopia postanowienia- k.64)

W związku z potwierdzeniem istnienia stosunku pracy z (...) Sp. z o.o. w E., tylko za połowę 2016r. powodowie otrzymali: 1.000zł tytułem nagrody w lipcu 2016r., 900 zł tytułem premii okolicznościowej w sierpniu 2016r. i 850 zł tytułem premii dodatkowej w grudniu 2016r. oraz 1.900/2.000 zł tytułem dopłaty do wypoczynku w grudniu 2016r. (bezsporne)

Powodowie zostali poinformowani przez swojego pracodawcę, że na podstawie art. 23 ( 1) k.p. z dniem 01.10.2018r. nastąpi przejście zakładu pracy E. (...) E. w Sp. z o.o. w E. na nowego pracodawcę - (...) S.A. Oddział w O.. W związku z powyższym, powodowie od tego dnia staną się pracownikami Oddziału w O.. (bezsporne)

Powodowie wezwali pozwaną (...) S.A., Oddział O. do zapłaty: K. P. w dniu 06.12.2018r.(k.10 i 11), M. C. (1) w dniu 26.11.2018r. .(k.10 i 11 akt (...) (...)) i Z. K. w dniu 26.11.2018r. (k.6 i 7 akt (...) (...)). Pismami z dnia 26.02.2019r. powodowie otrzymali od pracodawcy pismo, w którym (...) S.A., Oddział w O. nie uwzględnił żądań i podał, że pozwana nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacone przez (...) Sp. z o.o. w W. należności. (bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwa zasługują w znacznej części na uwzględnienie. Oddalenie dotyczy przede wszystkich wartości dochodzonych odsetek.

Stan faktyczny zasadniczo nie był sporny.

Sąd dokonał większości ustaleń faktycznych w oparciu o kopie dokumentów dołączone w toku procesu i znajdujące się w aktach osobowych.

Sąd uznał za wiarygodne składane przez poszczególne wzywane podmioty kopie dokumentów, których treść nie budzi wątpliwości, a nie były też kwestionowane przez żadną ze stron.

Sąd dał wiarę przesłuchanym świadkom i powodom, gdyż były logiczne, konsekwentne i uzupełniały się wzajemnie.

W odniesieniu do punktu 2 pozwu Sąd przypomina zasadę opisaną paremią rzymską: Da mihi factum dabo tibi ius („daj mi fakty, a dam tobie prawo”). Zgodnie z teorią indywidualizacji, dla spełnienia wymagania określenia przedmiotu sporu wystarcza wskazanie w pozwie stosunku prawnego, z którego wynika spór. Przedmiotem procesu w rozumieniu art. 321 § 1 k.p.c. jest także niezależne od prawa materialnego roszczenie procesowe, czyli skierowane do państwa żądanie udzielenia ochrony prawnej jako przejaw konstytucyjnego prawa do sądu.

Prawo do sądu zakłada, że pracownik może dochodzić swoich świadczeń zarówno opartych o kodeks pracy, jak i kodeks cywilny. Sąd nie może dopuścić do sytuacji, że strona, która najpierw wytworzyła sytuację naruszającą prawa pracowników, następnie nie przedstawia dokumentów wytworzonych przez nią albo w porozumieniu z nią albo jej poprzedników prawnych, uzyskuje z tego korzystne dla siebie skutki procesowe.

Pozwane zostały zobowiązane do przedstawienia dokumentów żądanych przez powodów i hipotetycznego wyliczenia roszczeń pozwów, w tym pkt 2, gdyby roszczenia te były zasadne (k.144, 152, 156 i n.). Obie pozwane nie dokonały jakichkolwiek wyliczeń i początkowo nie przedstawiły dokumentów, na podstawie których wyliczenia te mogły by być dokonane. Sąd zatem w znacznym stopniu podzielił wyliczenia przedstawione przez powodów, mając na względzie treść art. 322 k.p.c., gdyż brak jest możliwości dokładnego wyliczenia szkody powstałej w majątkach powodów. Sąd przyznał im odszkodowania w kwotach odpowiednich , o czym jest mowa w końcowej części uzasadnienia.

Spór pomiędzy stronami w przedmiotowej sprawie sprowadzał się natomiast przede wszystkim do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zobowiązania wobec powodów w okresie, w którym zostali oni bezprawnie „przeniesieni” do (...) Sp. z o.o. w W..

Na wstępie należy zatem odnieść się do twierdzeń pozwanej (...) S.A. w G. co do braku jakiejkolwiek odpowiedzialności pozwanej za zobowiązania (...) Sp. z o.o. w W..

Sąd jest związany wydanymi w sprawie powodów ustaleniami uzasadnień wyroków dotyczących stosunków łączących powodów z podmiotami K.i wypłaty świadczeń.

Istnienie prawomocnych wyroków ustalających, że w spornym okresie powodów nie łączył stosunek pracy z (...) Sp. z o.o. w W., lecz z (...) Sp. z o.o. w E., gdyż przeniesienie pracowników w trybie art. 23 1 k.p. do pierwszej z wymienionych spółek było pozorne, wiążą też inne podmioty.

Zatem fakt, że Podmiot należący do K. E. E. potwierdził, że powodowie wykonywali czynności na rzecz i ryzyko E. pozostaje bez zasadniczego znaczenia w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza w świetle zobowiązań pracowniczych ustalonego pracodawcy i jego następców prawnych.

Z uwagi na treść wyroku z dnia 19.12.2017r. w sprawie o sygn. akt (...) (...), którym Sąd Rejonowy (...) ustalił, że powoda i (...) Sp. z o.o. w E. łączy stosunek pracy od dnia 01.04.2014r., należy przyjąć, że poprzednika prawnego (...) S.A. w G. i powodów przez cały sporny okres łączył stosunek pracy. Z uwagi na fakt, że wymieniona sprawa toczyła się pomiędzy tymi samymi stronami - poprzednikiem pozwanej i powodem, strony i Sąd pozostaje związany wyrokiem zgodnie z art. 365 k.p.c. Sytuację pozostałych powodów traktuje analogicznie.

Wobec powyższego za odszkodowań powstałych na skutek braku wypłaty świadczeń powodom w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 27.06.2016r. z uwagi na zakwestionowanie całości przekształcenia w trybie art. 23 1 k.p. odpowiada wcześniejszy pracodawca, a obecnie - następca prawny nieistniejącego podmiotu oraz obecny pracodawca solidarnie. (zob. k. 53 i n. oraz k.64)

Sąd w niniejszej sprawie podziela rozważania Sądu Okręgowego (...), wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 25.05.2018r. w sprawie o sygn. akt (...) (...), IV Pa (...) IV Pa (...) i IVP (...)(k. 365 i 366), zgodnie z którymi fakt ustalenia, że powodów i poprzednika prawnego pozwanej (...) S.A. w G. łączył od dnia 01.04.2014r. stosunek pracy pozwala na przyjęcie, że to poprzednik pozwanej (...) S. A. w G. jest odpowiedzialny za rozliczenia z powodem. W uzasadnieniu Sąd Okręgowego wskazano, że „na skutek wadliwych prawnie działań pozwanego doszło do wykonywania pracy przez powoda na rzecz (...) Sp. z o.o., co nie było zgodne z łączącym strony zobowiązaniem. Odpowiedzialność za powyższy stan ponosi jedynie pozwana. Istnieje w związku z tym związek przyczynowy między wadliwym wykonaniem umowy o pracę przez pozwaną, a powstałą szkodą (…)”.

(...) S.A. w G. zarzuciła brak podstaw solidarnej odpowiedzialności pozwanych za zobowiązania wobec powodów. Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.

Z materiału dowodowego wynika, że zdarzenia faktyczne będące podstawą roszczeń w przedmiotowej sprawie zaistniały w okresie od dnia 01.04.2014r. do dnia 27.06.2016r., kiedy to pracodawcą powoda pozostawała (...) Sp. z o.o. w E. (na podstawie prawomocnych orzeczeń). Natomiast pozwana (...) S.A. w G., Oddział w O. stała się pracodawcą powodów w trybie art. 23 1 k.p. dopiero od dnia 01.10.2018r., ale w okresie trwania jednego stosunku pracy (potwierdzają to dane zawarte w świadectwach pracy wystawionych przez E. E. i wyroki zapadłe w sprawach powodów). Przy okazji należy wskazać, że nakłanianie powodów do składania wg przygotowanego wzoru oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 1 k.p. naruszyło prawa pracowników, samo składanie oświadczeń woli może być uzanane działaniem pozornym.

Zgodnie z treścią art. 23 1 § 2 k.p. za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Zatem skoro następcą prawnym byłego pracodawcy jest (...) S.A. w G., a pracownicy zostali przejęci przez jego Oddział w O., należy przyjąć, że za zobowiązania powstałe przed przejęciem czyli przed 2018r. odpowiada następca prawny dotychczasowego pracodawcy (...) S.A. w G. oraz obecny pracodawca powoda, a solidarność dłużników wynika w tym przypadku z ustawy.

Z materiału dowodowego wynika też, że działania K. E. E. wobec K. P., M. C. (1) i Z. K. jako pracowników były bezprawne, co potwierdziły sądy w prawomocnych wyrokach. Bezprawne działania mogą być traktowane jako podstawa odpowiedzialności z deliktu określonej w art. 415 i n. k.c. w zw. z akt 300 k.p. oraz jako nieprawidłowe wykonane zobowiązania. W tym ostatnim przypadku podstawą odpowiedzialności jest naruszenie zobowiązania umownego - umowy o pracę określonej w art. 471 i n. k.c. w zw. z art. 300k.p. W obu wypadkach ustalona odpowiedzialność jest solidarna.

Z uwagi na powyższe, twierdzenia odpowiedzi na pozew (...) S.A. w G. i jego Oddziału w O. są nieprzekonywujące. Istnieją podstawy odpowiedzialności gdyż zobowiązania dotyczą spółki przejmowanej przez (...) S.A. w G., a obie spółki należą do K. E. .

Przypomnieć należy też, że zgodnie z treścią art. 460 § 1 k.p.c. zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, zatem (...) S.A., Oddział w O. może być pozywana przez powodów w niniejszej sprawie.

Pozwane niesłusznie zarzuciły, że powodowie zawierając porozumienie dotyczące „powrotu” pracowników przeniesionych do (...) Sp. z o.o. w W., mieli świadomość, i godzili się, że okres wykonywania pracy na rzecz E. będzie traktowany jako urlop bezpłatny i w związku z tym brak jest uprawnień do żądania wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń związanych z pracą.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, głównie w postaci przesłuchań świadków J. S. i I. B. oraz powodów, (przekonujących i wiarygodnych) wynika, że warunki „powrotu” do (...) S.A. pracowników nie mogły być przez nich negocjowane. Zostały przedstawione przez Prezesa Zarządu (...) spółka z o.o., J. F. jako wyjście z sytuacji spowodowanej przez decyzję osób zarządzających K.. Pracownicy uczestniczyli w procesie naprawy błędów K.poprzez przystąpienie.

Prawdą jest, że Porozumienie z dnia 03.06.2016r. wraz z aneksami było kompromisem wypracowanym przez pracodawcę ze związkami zawodowymi (k. 66 i n.). Trudno jednak przyjąć, aby warunki powyższe były w pełni zgodne z zasadami prawa pracy i wewnętrznym prawem pracy (wynikającym z (...) i (...), porozumieniami i regulaminami), które nie różnicowały pracowników i wszystkich traktowało podobnie w zakresie możliwości uzyskania świadczeń z nich wynikających. Warunki proponowane przez Prezesa Zarządu E. (...) mogły naruszać i naruszały w poszczególnych przypadkach prawa pracowników. Porozumienie to (z dnia 03.06.2016r.) dla powodów jest mniej korzystne, niż sytuacja pracownicza powoda Z. K. wynikająca z wyroku z dnia 19.12.2017r. w sprawie o sygn. akt IVP (...). Analogicznie należy traktować sytuacje pozostałych powodów.

W świetle prawomocnych wyroków, Sąd był związany ustaleniem, że powodów i poprzednika prawnego pozwanej łączył od dnia 01.04.2014r. stosunek pracy. Pomiędzy stronami brak jest sporu, że powodowie od tego czasu faktycznie swoją pracę wykonywali, a z ich przesłuchań wynika, że nie brali urlopów bezpłatnych lub byli nieobecni w miejscu pracy przez dłuższe okresy także z innych przyczyn .

Negatywne skutków w sferze uprawnień pracowniczych nie mogą obciążać powodów, tylko dlatego, że doszło do niezgodnego z treścią art. 23 ( 1) kp przeniesienia pracowników. Opisany mechanizm i warunki przeniesienia nie pozwalają przyjąć za pozwaną, że to jedynie (...) Spółka z o.o. nie dotrzymała warunków przeniesienia. Jak wynika z ustaleń związanych z przekształceniami K.opisanymi także w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. IVP (...), już na etapie przejścia pracodawca przekazujący pracowników (poprzednik prawny pozwanej Ad. 2) nie postępował zgodnie z wytycznymi przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę. Grupa pracowników przeniesionych do (...) Sp. z o.o. w W. nie była w żaden sposób jednostką wyodrębnioną w ramach struktury i zatrudnienia w (...) S. A. w G., a zatem nie stanowiła części zakładu pracy.

Podkreślić trzeba, że podmioty wchodzące w skład K.są odpowiedzialne za to, że powodom nie wypłacono wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia rocznego za 2015r. w okresie, kiedy faktycznie wykonywali pracę na rzecz podmiotu, który nie był ich pracodawcą na skutek wadliwego przeniesienia.

Z przedstawionych przez powodów ostatecznych wyliczeń wynika, że doznali oni rzeczywistej szkody (nie weszły do ich majątków środki finansowe, które weszłyby, gdyby podmioty należące do Koncernu Energetycznego nie podjęły działań bezprawnych, niezgodnych z przyjętymi w zobowiązaniach społecznych ustaleniach)

Za powstanie uszczerbku na majątku odpowiedzialny jest pracodawca niewykonujący prawidłowo zobowiązania umownego w formie umowy o pracę i wszystkich postanowień układów zbiorowych i regulaminów, które stały się elementami stosunku pracy między powodami a poszczególnymi podmiotami w ramach K. E. w okresie zaistnienia poszczególnych uszczerbków na majątku.

W świetle dołączonych dokumentów, przesłuchań świadków i powodów zaistniał związek przyczynowy pomiędzy wadliwym postępowaniem poprzednika (...) S.A. w G. realizującego zmiany strukturalne w ramach (...) S.A. a powstaniem szkody w mieniu powodów.

Wobec powyższego, roszczenia powodów są zasadne jako odszkodowania oparte o treść art. 471 k.c. w zw. z art. 300k.p. ewentualnie jako roszczenia z czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym działaniu - obejściu prawa celem pozbawienia pracowników , w tym powodów świadczeń z regulaminów, (...) i (...) w oparciu o treść art. 415 § 1 k.c w zw. z art. 300 k.p. Odszkodowanie to obejmuje zgodnie z art. 361 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. normalne następstwa działania podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody. Na odszkodowanie to składają się wszystkie te świadczenia, których powodowie nie otrzymali, chociaż byli do nich uprawnieni.

Roszczenia w tym zakresie zostały bowiem oparte na fakcie utraty świadczeń pracowniczych na skutek bezprawnego i zawinionego działania poprzednika prawnego pozwanej (...) S.A. w G., realizującego reorganizację w ramach (...) S.A.

Roszczenia wskazane przez powodów w punktach 2 pozwów należą do kategorii szkody na mieniu spowodowanej bezprawnym i zawinionym niewłaściwym wykonywaniem zobowiązania umownego, jakim jest stosunek pracy. Pracownicy tak długo, jak nie potrzymali od pozwanych i związanych z nimi wyspecjalizowanych służb kadrowych dokumentów, tak długo nie byli w stanie wyliczyć nawet w zarysie szkody, jaką ponieśli na skutek działania podmiotów w (...) S.A. w ramach budowy nowego modelu Grupy (...).

Bezsporne jest, że (...) Sp. z o.o. potwierdziła na piśmie istniejący stosunek pracy między stronami, ale dopiero od dnia 28.06.2016r. Nie uwzględniała stażu pracy sprzed wymienionej daty, mimo, że przeniesienie pracowników było bezprawne. K. P. ma jako stanowisko pracy wskazane pomocnika/elektromontera sieci, z podkreśleniem, że powód jest zatrudniony ponownie na czas nieokreślony od dnia 28.06.2016r. Podobnie potwierdzono, że M. C. (1) jest zatrudniony ponownie na czas nieokreślony od dnia 28.06.2016r. na stanowisku technika ds. usług sieci z wynagrodzeniem 3482 zł. Potwierdzono także, że Z. K. jest zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 28.06.2016r. a jego wynagrodzenie na wskazanym stanowisku pracy wynosi miesięcznie 4.480zł. Poczynając od dnia 28.06.2016r. pozwana naliczyła powodom na nowo wynagrodzenie, nie biorąc pod uwagę, że w jej zakładzie doszło do podwyżek płac, którymi powodowie nie zostali objęci z uwagi na bezprawne i zawinione przeniesienie ich do innego podmiotu. (zob. dokumenty w aktach osobowych, w aktach dołączonych sprawy o ustalenie stosunku pracy i w aktach o sygn. IVP (...) ).

W polskim porządku prawnym nie istnieją przepisy, które expressis verbis umożliwiałyby pociągnięcie wspólnika spółki kapitałowej(który też jest nota bene Spółką) do odpowiedzialności za jej zobowiązania. Przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że zarówno wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i wspólnicy spółki akcyjnej za zobowiązania spółki nie odpowiadają. Mimo to pracownicy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji, tego, że pracodawca należący do Grupy E. w ramach K. E. E. wykorzystał swoją ogromną przewagę organizacyjną i ekonomiczną, przeniósł ich do nowego podmiotu, co skutkowało pozbawieniem ich świadczeń gwarantowanych wewnętrznym w K.prawem pracy.

Podniesiony przez pozwane zarzutu przedawnienia nie zasługuje na uwzględnienie w świetle odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Odszkodowania dochodzone przez powodów nie są roszczeniami ze stosunku pracy w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z art. 118 k.c. w zw. z art. 300k.p. termin przedawnienia wynosi sześć lat, chyba że przepis szczególny przewiduje inny termin, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W myśl art. 442 1 § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Powodowie dowiedzieli się o powstaniu szkody w dniu 31.05.2016r., a o wysokości szkody dopiero w 2021r. Wskazali, że dniem wymagalności jest dzień 31 maja 2016r., pozwy natomiast zostały przesłane przed tym dniem (28 i 29.05.2019r.) Powodowie w pozwach i w trakcie procesu wnosili nie o konkretne świadczenia ze stosunku pracy, ale o odszkodowania w wysokości odpowiadającej świadczeniom wyliczonym z nazwy i częściowo we wskazanej kwocie (na ile byli w stanie ją wyliczyć), a które nie zostały wypłacone powodom. Dla szkody powstałej w majątku powodów wynikającej z nienależytego wykonania zobowiązania pracodawcy powstałego na skutek bezprawnego i zawinionego działania zarządzających podmiotami wchodzącymi w skład (...) S.A. (art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p.) powinno się stosować termin przedawnienia wynikający z art. 118 k.c. w zw. z art. 300 k.p., a nie z art. 291 § 1 k.p. Nawet przy przyjęciu, że roszczenia podlegają rygorowi odpowiedzialności za czyn niedozwolony z art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p., nie są one przedawnione. Zarzuty pozwanych w tym zakresie nie zasługują na uwzględnienie. W momencie wnoszenia pozwów oraz składania ostatecznych żądań nie doszło do przedawnienia roszczeń. Według art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast zgodnie z treścią art. 124 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. po każdym przerwaniu przedawnienia, biegnie ono na nowo.

Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 14.04.2016r. (sygn. akt III PK 96/15, OSP 2017 nr 7-8, poz. 68, str. 41): „ Powództwo o ustalenie (które nie podlega przedawnieniu), nie przerywa biegu terminów przedawnienia roszczeń o świadczenia wynikające z ustalonego stosunku pracy (art. 295 § 1 pkt 1 KP). Samo orzeczenie ustalające stosunek pracy nie przesądza w żaden sposób o wynikających z tego ustalenia ewentualnych roszczeniach majątkowych. Jedynie wytoczenie powództwa o określone świadczenie przerywa bieg przedawnienia takich roszczeń”. Przypomnieć też należy, że „ przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w granicach żądania będącego przedmiotem procesu – przerwaniu ulega bieg przedawnienia roszczenia objętego żądaniem i w takim rozmiarze, jaki został zgłoszony w żądaniu. Wyjątek od tej zasady wynikał z art. 321 § 2 k.p.c. (przed jego uchyleniem) i polegał na tym, że w sprawach o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wniesienie pozwu przerywało bieg przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z faktów przedstawionych w uzasadnieniu pozwu, w pełnej wynikającej z tych faktów wysokości (zob. K. Weitz, Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom I, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 679 – 715, uchwałę 7 Sędziów SN z dnia 29.10.1965r., III PO 15/65, OSN 1966, Nr 6, poz. 89 oraz tezy E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017).

Termin przedawnienia biegnie oddzielnie dla dnia wymagalności każdej ze szkód związanej z momentem, gdy określone świadczenie nie wpłynęło do majątku każdego z powodów oraz od momentu wezwania do zapłaty albo wniesienia pozwu o zapłatę, który jest stanowczą czynnością procesową uprawnionego służącą i zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

W świetle okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, wniesienie w pozwie o zapłatę odszkodowań związanych z brakiem wypłaty konkretnych świadczeń bez wskazania precyzyjnie określonych kwot przerwało bieg przedawnienia. Na ile to było możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych służb kadrowych podmiotów K. E. E. powodowie prawidłowo sprecyzowali stosunek prawny tytuły i źródła, z jakich domagają powinni byli, a nie dostali świadczeń. Powodowie wezwali stronę pozwaną do zapłaty: K. P. w dniu 06.12.2018r.(k.10 i 11), M. C. (1) w dniu 26.11.2018r.(k.10 i 11 akt (...) (...)) i Z. K. w dniu 26.11.2018r. (k.6 i 7 akt (...) (...)). W każdym w pozwie zaznaczono przyczyny, dla których w chwili składania pozwu powód nie jest w stanie podać konkretnej kwoty.

Sprawa wpłynęła w na przełomie maja i czerwca 2019r., a dopiero w dniu 31.03.2021r. pozwane i związki zawodowe złożyły wszystkie te dokumenty, które były potrzebne do wyliczenia roszczeń pozwu. Skoro Sąd miał trudności z uzyskaniem żądanych dokumentów będących podstawą przyznania i ustalenia wysokości należnych pracownikom świadczeń, to winą za późne podanie wysokości roszczeń nie może być obarczona strona powodowa, która konsekwentnie domagała się od Koncernu wszystkich potrzebnych do określenia wysokości żądań dokumentów.

W tej sytuacji zgłoszony w odpowiedziach na pozew zarzut przedawnienia roszczeń nie zasługuje na podzielenie.

Odnosząc się do żądania wypłaty świadczeń pracowniczych, których powodowie zostali pozbawieni w okresie potwierdzanym jako zatrudnienia na rzecz (...) Spółka z o.o., Sąd przyjął, że K. P., M. C. (1) i Z. K. przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, bowiem powodowie spełniają warunki ich nabycia. W ocenie Sądu, nawet świadczenia w postaci dopłat do wypoczynku orgaznizowanego we własnym zakresie, które uzależnione były od złożenia wniosków przez pracowników, winny zostać powodom wypłacone, gdyż nie dano im możliwości złożenia takich wniosków. Nie ulega bowiem wątpliwości, że powodowie, traktowani jako wykonujący czynności na rzecz innego podmiotu w K.( (...) Sp. z o.o. w W.) w spornym okresie zostali bezprawnie wyłączeni ze struktur pracowniczych objętych działaniem zakładowego prawa pracy (UZP, PUZP porozumień i regulaminów), a w konsekwencji nie mieli możliwości fizycznego złożenia wniosków o przyznanie tych świadczeń. Jednakże wzywając do zapłaty i składając pozwy w przedmiotowej sprawie, wyraźnie określili swoje żądanie wypłaty dofinansowań, co w okolicznościach przedmiotowej sprawy można uznać za złożenie wniosków.

Słuszne są żądania powodów dotyczące premii i nagród. Okolicznościami, które jako jedyne mogłyby wyłączyć przyznanie tych świadczeń są kwantyfikatory negatywne ich przyznawania. W ustalonym stanie faktycznym zaistniały kwantyfikatory pozytywne ich przyznawania. Powodowie spełnili wymienione w powyższych aktach prawa pracy warunki ich przyznawania. Potwierdziły to dokumenty w ich aktach osobowych, których treści nie kwestionowała strona pozwana. Żaden z dokumentów powodów nie potwierdza długotrwałej nieobecności w pracy.

Strona pozwana nie prowadziła dowodu co okoliczności faktycznych i nie wykazała, żeby zaistniały przesłanki negatywne przyznania tych świadczeń powodom.

W ocenie Sądu, fakt niezgodnego z prawem, zawinionego „przeniesienia” pracowników do (...) Sp. z o.o. w W. nie może zostać uznany (zwłaszcza w świetle cytowanych wyżej prawomocnych wyroków) za okres urlopu bezpłatnego lub innej długotrwałej nieobecności, pozbawiającej powodów prawa do świadczeń. Bezsporne jest, że powodowie nie złożyli przed rozpoczęciem urlopów bezpłatnych, wniosków o ich udzielenie. Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że byli w tym okresie urlopowani.

Skoro powodowie konsekwentnie i wiarygodnie podali, że aktywnie wykonywali pracę po dniu 01.04.2014r., co potwierdziły ich świadectwa pracy, to zachowują prawa do wszelkich świadczeń pracowniczych, które były przewidziane dla pracowników (...) Sp. z o.o. w E..

Powyższa argumentacja pozostaje, w ocenie Sądu, aktualna także w odniesieniu do podwyżek wynagrodzeń przyznanych wszystkim pracownikom poprzednika prawnego (...) S.A. w G..

Powodowie faktycznie wykonywali cały czas te same czynności, były one przez podmioty Koncernu traktowane jako czynności na rzecz (...) Sp. z o.o. w W., co nie ma zasadniczego znaczenia w przedmiotowej sprawie wobec ustalonych zobowiązań, obecnego pracodawcy i jego poprzedników prawnych. Wobec powyższego, skoro ścisłe udowodnienie wysokości żądań jest niemożliwe i utrudniane przez stronę pozwaną, Sąd po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, zasądził na rzecz powodów do art. 322 k.p.c. ustalone odpowiednio do wysokości szkody z odsetkami od dat, w których o szkodzie dowiedziała się strona pozwana.

Mając na względzie powyższe Sąd zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powodów kwoty żądane w pozwach (i pismach precyzujących), jak w punktach wyroku: I, II i III na rzecz K. P., IV, V i VI na rzecz M. C. (1) oraz VII, VIII i IX na rzecz Z. K..

Sąd częściowo oddalił żądania powodów związane z odsetkami za opóźnienie jak w punkcie X wyroku. Zastrzeżenia Sądu budził bowiem fakt, że powodowie żądali z jednej strony odszkodowania, a z drugiej wskazywali kwoty wynagrodzenia i innych świadczeń za każdy miesiąc, określając odsetki należne już od 11 -dnia tego miesiąca, za który one przysługiwały. W tym czasie zgodnie z obwiązującymi regulaminami, wypłata wynagrodzenia następowała do dnia 10ego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie. Jednocześnie podmioty zobowiązany do zapłaty, ani inne podmioty K. E. E. nie były wzywane „na bieżąco” lub w nieodległym czasie do zapłaty dochodzonych pozwami roszczeń. Późniejsze wezwania miały charakter zbiorczy, co wynika z dołączonych do pozwu pism oraz objęte były pismami ostatecznie formułującymi żądania z dni 25.05.2021r., 06.07.2021r. Strona powodowa pozostawała w zwłoce dopiero od dnia doręczenia żądań.

Sąd oddalił zatem żądania w zakresie odsetek od łącznej kwoty zasądzonej na rzecz powodów już od dnia wniesienia pozwów.

Należy bowiem zauważyć, że strona powodowa żądając poszczególnych kwot tytułem odszkodowań za szkody powstałe na skutek braku wypłaty świadczeń pracowniczych, przy których pominięto powodów w okresie ich bezprawnego i zawinionego przez podmioty K. E. E. go przeniesienia zawarła już żądanie odsetek od poszczególnych kwot od dnia ich wymagalności do dnia złożenia pisma procesowego.

Zatem, w ocenie Sądu, odsetki należało zasądzić od dnia następującego po dniu wniesienia pozwu i złożenia pisma procesowego ostatecznie ustalającego wysokość dochodzonych świadczeń do dnia zapłaty, oddalając tym samym żądanie o zasądzenie odsetek od dochodzonych odszkodowań za okresy zgłoszone w pozwach.

Wobec powyższego żądanie zostało oddalone w części przewyższającej zasądzoną kwotę, gdyż kwota zasądzonych odsetek była niższa od żądanej.

W odniesieniu do rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania, wskazać należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami generalną zasadą jest obciążanie kosztami procesu strony przegrywającej spór (zob. wyroki SN: z dnia 3.02.2010r., II PK 192/09, Lex nr 584735 oraz z dnia 27.05.2010r., II PK 359/09, Lex nr 603828).

Wobec powyższego Sąd na podstawie 98 k.p.c. w zw. z § 9 ust.1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22.10.2015r. zasadził od pozwanych solidarnie na rzecz każdego z powodów kwoty wskazane w punkcie XI wyroku(wysokość uiszczonych opłat –k. 650), w tym tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności w oparciu o przepis art. 477 2 § 1 k.p.c. (punkty XII, XIII i XIV wyroku).

Przepis art. 100 k.p.c. statuuje zasadę, że w razie częściowego uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone, zaś według art. 102 k.p.c. w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W ocenie Sądu, żądania powodów w zakresie odszkodowania oraz świadczeń pracowniczych były słuszne co do zasady, lecz nieco wygórowane co do wysokości. Jednakże kwoty ostateczne zasądzone na rzecz powodów były jedynie o kilka % niższe, od żądanych, co w pełni uzasadnia nieobciążanie powodów kosztami zastępstwa procesowego pozwanych w części oddalonych powództw. „ (…) przepis art. 102 KPC wyraża zasadę słuszności w orzekaniu o kosztach, stanowiąc wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Podstawę do jego zastosowania stanowią konkretne okoliczności danej sprawy, przekonujące o tym, że w rozpoznawanym przypadku obciążenie strony przegrywającej kosztami procesu na rzecz przeciwnika byłoby niesłuszne, czy wręcz niesprawiedliwe. Artykuł 102 KPC znajduje zastosowanie "w wypadkach szczególnie uzasadnionych", które nie zostały ustawowo zdefiniowane i są każdorazowo oceniane przez sąd orzekający na tle okoliczności konkretnej sprawy. Do okoliczności tych zalicza się m.in. sytuację majątkową i osobistą strony, powodującą, że obciążenie jej kosztami może pozostawać w kolizji z zasadami współżycia społecznego. Przy zastosowaniu art. 102 k.p.c. mogą być również brane pod uwagę okoliczności dotyczące charakteru sprawy.” (komentarz do Art. 102 KPC red. Zieliński 2017, wyd. 9, Legalis).

Sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie jest wypadkiem szczególnym w ocenie Sądu, powodowie nie powinni ponosić negatywnych skutków działania podmiotów w ramach (...) S.A. Powodowie ponieśli szkodę w wyniku wadliwych działań pozwanych (i ich poprzedników prawnych), nie wypłacono im na czas należnych świadczeń. Dodatkowo oddalenie powództwa nastąpiło w niewielkim zakresie. Z uwagi na powyższe należy zastosować art. 102 kpc. w części dotyczącej kosztów procesu, stąd rozstrzygnięcie zawarte w punkcie XV.

Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 113 ust. 1 w zw. z art. 28 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –kwotę 2.304zł tytułem nieuiszczonej opłaty, od której powód Z. K. był zwolniony z mocy ustawy (pkt XVI wyroku).

SSR Barbara Kokoryn