Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV P 381/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O., dnia 3 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Grażyna Giżewska-Rozmus

Protokolant:Danuta Zakrzewska

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2021 r. (...) na rozprawie

sprawy z powództwa K. S. (1)

przeciwko K. L. (1), T. Ł. prowadzącym (...) (...) K. L. (1), (...) spółka cywilna

o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda K. S. (1) na rzecz pozwanych K. L. (1), T. Ł. prowadzących (...) (...) K. L. (1), (...) spółka cywilna kwotę 2.820 złotych (dwa tysiące osiemset dwadzieścia) tytułem zwrotu kosztów procesu – kosztów zastępstwa procesowego;

III.  przyznaje ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...) na rzecz radcy prawnego P. M. prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. kwotę 1.860 złotych (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

SSR Grażyna Giżewska-Rozmus

IV P 381/20

UZASADNIENIE

Powód- K. S. (1) w pozwie skierowanym przeciwko K. L. (1) i T. Ł. wniósł o ustalenie, że powoda łączy z pozwanymi stosunek pracy od dnia 01.10.2020r.

W uzasadnieniu wskazał, iż od dnia 01.07.2019r. wykonuje prace dla pozwanych. Od tego dnia zawarł dwie umowy o pracę. Pracował jako instalator systemów niskoprądowych. Do uzgodnionych zadań powoda należało wykonywanie prac instalatorskich i pozyskiwanie zamówień na te instalacje, składanie ofert – przyjmowanie zleceń, realizowanie kosztorysów, bycie osobą do kontaktu – przedstawicielem handlowym. W dniu rozpoczęcie pracy powód otrzymał ustną obietnicę podpisania z nim umowy o pracę na czas nieokreślony po zakończeniu umów okresowych o ile będzie wykonywał prawidłowo swoje obowiązki. Po zakończeniu drugiej umowy powód nadal wykonywał swoje obowiązki, jednak nie doczekał się kolejnej umowy.

Pismem z dnia 05.02.2021r. powód rozszerzył powództwo i wniósł dodatkowo o wypłacenie na jego rzecz przez pozwanych wynagrodzenia za czas od dnia wypowiedzenia stosunku pracy tj. od 30.09.2020r. do chwili zasądzenia i przywrócenia do pracy umową na czas nieokreślony. Następnie pismem z dnia 02.03.2021r. sprecyzował, że za okres od 01.10.2020r. do 01.03.2021r. żąda wynagrodzenia w wysokości 13.400 zł oraz dodatkowej kwoty za okres od 01.03.2021r. do dnia zasądzenia. Powód zażądał również odsetek ustawowych od kwoty 13.400 zł ( pismo z dnia 03.03.2021r. k. 213).

W odpowiedzi na pozew pozwani K. L. (1) i T. Ł. wnieśli o oddalenie powództwa w całości. Uzasadniając swoje stanowisko wskazali, że zaprzeczają w szczególności zobowiązaniu się pozwanych do zatrudnienia powoda na czas nieokreślony oraz aby powód wykonywał jakiekolwiek obowiązki zawodowe na zlecenie pozwanych po dniu 30.09.2020r. Ze względu na ograniczenie prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej do usług transportowych, pozwani zdecydowali o likwidacji stanowiska zajmowanego przez powoda. Do chwili obecnej nie zostało ono przywrócone a tym samym nie została zatrudniona żadna inna osoba na miejsce powoda. Sytuacja na rynku spowodowała zmniejszenie zleceń od klientów i ograniczenia prowadzonej działalności w ramach spółki. Pozwani nie informowali powoda, aby umowa o pracę miała zostać przedłużona. Pismem z dnia 14.10.2020r. wyjaśniono powodowi, że umowa między stronami wygasła i nie będzie kontynuowana. Odniesiono się również do dokumentów załączonych do pozwu.

W piśmie procesowym z dnia 02.03.2021r. pozwani przedstawili ostateczne stanowisko w sprawie i wnieśli o oddalenie całości powództwa.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód-K. S. (1) prowadził działalność gospodarczą w ramach, której zajmował się m.in. zakładaniem instalacji monitoringu i monitoringiem. W wyniku zawartej umowy pomiędzy powodem a K. L. podmioty obsługiwane dotychczas przez powoda, w ramach prowadzonej przez niego działalności, zostały przejęte przez ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia- (...). W ramach wykonania powyższej umowy K. L. wypłacił powodowi kwotę ponad 50.000 zł za przejęcie około 12 klientów. Wśród przejętych klientów byli: (...), M.W., Szkoła Podstawowa w T., (...) Zakład (...).S.-K.. W tym samym czasie, na prośbę powoda, K. L. zdecydował się zawrzeć z K. S. umowę o pracę.

W związku z przejęciem klientów powoda zostały podpisane porozumienia trójstronne pomiędzy klientami, K. S. a ATUT Agencją Ochrony Osób i Mienia- (...).

( dowód: umowa trójstronna dot. (...) k. 266, zeznania świadków M. I. k. 263, 372-372v, K. K. k. 273-277, 351-354, A. M. k. 195v-196v, A. K. k. 194-195v, M. S.-C. k. 288-289, M.D. k.255, 383, M. K. k. 363-364 w zw. z 391-392, M.W. k. 366-368, przesłuchanie K. S. k. 193 w zw. z 445-446,447v, K. L. k. 446-447v, 447v-448)

Powoda łączyły z pozwanymi dwie umowy o pracę. Pierwsza umowa zawarta w dniu 01.07.2019r. na okres próbny do 30.09.2019r. na stanowisku instalatora systemów niskoprądowych. Kolejna umowa wiązała od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. na tym samym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Powód został zatrudniony w celu pozyskiwania nowych klientów oraz obsługi podmiotów przejętych przez ATUT z działalności prowadzonej przez powoda. W zakresie wykonywanych prac podlegał K. L. (1).

W zakresie obsługi systemów alarmowych w Agencji (...) procedura zgłaszania usterek wygląda w ten sposób, iż klient zgłasza usterkę telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie dokonywane jest do działu monitoringu lub do sekretariatu. Weryfikowane są płatności klienta tj. czy nie zalega w znacznym stopniu z płatnościami. Następnie wypisywane jest zlecenie, na którym wskazywane są zgłoszone przez klienta usterki. Jeżeli klient nie wie co jest uszkodzone wpisywany jest- przegląd instalacji. Jeżeli znany jest zakres uszkodzeń z K. L. ustalana jest wycena pracy. Informacja o kosztach oraz terminie naprawy jest przekazywana i uzgadniana z klientem. Zajmuje się tym dział techniczny, który wysyła technika na umówiony termin naprawy.

Po 30.09.2020r. powód nie pozyskał klientów na rzecz pozwanych. Po tej dacie nie otrzymywał zleceń od pracodawcy na wykonywanie prac.

Po 30.09.2020r. powód nie pracował wspólnie z technikiem A. K. K. (3) i nie otrzymywał zleceń z działu technicznego.

Po 15.09.2020r. K. L. (1) był dostępny dla pracowników. Nie przebywał na urlopie, ani zwolnieniu.

L-T. (...) prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Wspólnikami są K. L. (1), który zajmuje się działalnością na miejscu wraz z prowadzeniem spraw formalnych oraz T. Ł., który wykonuje prace jako kierowca na terenie Skandynawii.

Podmioty L. T. (...) i ATUT zlecają sobie wzajemnie prace.

( dowód: umowa k. 13, 14, umowa spółki k. 143-144v, odpis z CEIDG k. 145,146, zeznania A. M. k. 195v-197, A. K. k. 194-195v, K. K. k. 273-277, przesłuchanie K. L. k. 446-447v, 447v-448, akta osobowe cz. B –dokumenty k. 1-7)

W (...) odbył się dnia 04.09.2020r. przegląd w ramach konserwacji. Następnie 21.09.2020r. powód udał się do (...) przyjmując zlecenie w zakresie problemu z uzbrojenie stref 4,1,5,6. Zlecenie przyjął powód wypełniając stosowną kartę zlecenia.

W dniu 01.10.2020r. powód przyjął zlecenie z (...) sp. z o.o. w (...)na wymianę sygnalizatorów. Zgłoszenie zostało wypisane na druku karty zlecenia, reklamacji, uwag, skarg Agencji Ochrony (...).

W dniu 09.10.2020r. A.wystawił fakturę dla (...) Sp. z o.o. na kwotę 615 zł z tytułu wymiany sygnalizatorów zewnętrznych systemu alarmowego. Potrzeba ich wymiany wyniknęła podczas konserwacji przeprowadzonej we wrześniu 2020r. (...) sp. z o.o. na polecenie K. S., z którym kontaktowała się w związku z monitoringiem, zakupiła 30.09.2020r. niezbędne urządzenia-sygnalizatory do wymiany. Praca została wykonana w dniu 02.10.2020r. przez technika z A. K. K. (3), który z wykonanej pracy sporządził zapis w zestawieniu prac i na tej podstawie przekazał wykonanie przełożonemu.

Powód zajmował się ochroną (...) od 2007r. pierwotnie jako A. K. S. (1). Od momentu podpisania porozumienia trójstronnego z 30.04.2019r. powód był traktowany przez (...) jako przedstawiciel, opiekun ze strony A.. Dlatego awarie i uwagi z września i października 2020r. zostały zgłoszone powodowi, z którym prezes klienta pozostawał w stałym, wieloletnim kontakcie.

W dniu 13.10.2020r. powód przyjął skargę od M. W. (1) w zakresie wyjaśnienia kwestii braku reakcji A.na zaistniały alarm włamaniowy. Skarga została przyjęta na karcie: zlecenia, relacji, uwag, skarg firmy (...).

W zakresie współpracy z M. W. jego ochroną zajmowała się A. prowadzona przez K. L.- wspólnika L. T. (...), również na podstawie porozumienia z kwietnia 2019r. o przejęciu klientów K. S.. Na wrzesień i październik 2020r. pozostawały nieuregulowane przez M. W. należności za usługi monitoringu obiektu. W konsekwencji doprowadziło to do wypowiedzenia umowy przez A. M. W. kontaktował się w październiku 2020r. z powodem w związku z kwestiami dotyczącymi systemu alarmowego ponieważ z nim utrzymywał od lat stały kontakt i dysponował bezpośrednim numerem telefonu do powoda jako przedstawiciela A..

W dniu 07.10.2020r. powód przyjął zlecenie ze Szkoły Podstawowej w T. w zakresie rozbudowy sieci wi-fi. Zlecenie zostało przyjęte na karcie: zlecenia, reklamacji, uwag, skarg Agencji (...). Wypisane zlecenie wynikało z wcześniejszej wiadomości e-mail wysłanej przez M. D. ze Szkoły w T. do powoda na adres (...) oraz rozmowy telefonicznej z K. S..

Szkoła skontaktowała się w zakresie prac z powodem ponieważ do tej pory K. S. obsługiwał Szkołę z ramienia (...). Dyrektor Szkoły w dniach złożenia zlecenia nie miała wiedzy o tym, że powód nie jest pracownikiem A.. Zlecenie zostało wykonane przez K. S., w oparciu o sprzęt zakupiony przez Szkołę zgodnie z parametrami wskazanymi przez powoda. Do tej pory żaden podmiot nie wystawił faktury za wykonane prace. Według informacji przekazanych dyrektor przez powoda faktura miała być wystawiona przez A.. Nie mniej jednak, powód nie zgłosił Agencji Ochrony (...) zlecenia w zakresie powyższej pracy.

W okresie od 30.04.2019r. do 15.10.2020r. zgłaszane przez Szkołę naprawy nadzorowane były przez K. S., a faktury wystawiane przez A..

Druki kart zlecenia, reklamacji, uwagi, skargi znajdowały się w kuwecie w sekretariacie. Dostęp do nich mieli wszyscy pracownicy. Powód posiadał druki kart ponieważ dysponował nimi przed 01.10.2020r.

( dowód: karta zlecenie, reklamacji, uwag k. 5, 8, 9, 159, faktura k.6, wiadomości k 10, 11, pisma k. 162-163v, 167, protokół k. 151, karta konserwacji k. 152-152v,dowód nadania k. 154-165v, wypowiedzenie umowy k. 166, faktury k. 158, 267, 270, zeznania A. M. k. 195v-197,K. K. k. 273-277, 351-354, A. K. k. 194-195v, M. I. k. 263, 372-372v, M. S.- C. k. 288-289 w zw. z 391-392, 317, M. D. k. 255,383, przesłuchanie K. S. k. 193 w zw. z 445-446,447v, K. L. k. 446-447v, 447v-448 )

W październiku 2020r. do Agencji (...) zadzwoniła dyrektor Szkoły Podstawowej w T. z zapytaniem czy powód jest pracownikiem A.. Uzyskała informację, że umowa między A.a powodem zakończyła się 30.09.2020r. i firma nie może brać odpowiedzialności za działania K. S.. Pani dyrektor została poinformowana przez A. M., że jeżeli sobie życzy, aby A.wykonał czynności serwisowe może takie zlecenie złożyć.

( dowód: zeznania A. M. k. 195v-197, M. S.- C. k. 288-289, pismo k. 167)

Powód otrzymał wynagrodzenie za wrzesień 2020r. oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie 4095,90 zł W tym zakresie złożył stosowny podpis na liście płac.

( dowód: lista płac k. 169)

W dniu 05.10.2020r. powód odebrał osobiście świadectwo pracy z dnia 30.09.2020r.

( dowód: akta osobowe- część C- świadectwo pracy k. 1-1v)

Pismem z dnia 05.10.2020r. powód zwrócił się do pozwanych o przekształcenie stosunku pracy z dotychczasowego na czas nieokreślony od 01.10.2020r. na dotychczasowym stanowisku i z dotychczasowym wynagrodzeniem. Pismo wpłynęło do pracodawcy w dniu 08.10.2020r. Odpowiedź została udzielona pismem z dnia 14.10.2020r.

( dowód: pismo k. 147, 148-148v, dowód nadania k. 149-150v)

Przed 01.10.2020r. m.in. we wrześniu 2020r. powód miał telefoniczny kontakt z K. L. jednak podczas rozmów nie poruszał tematu dalszego zatrudnienia w (...) s.c.

( dowód: przesłuchanie K. S. k. 193 w zw. z 445-446,447v)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż Sąd dokonując ustaleń w sprawie rozważył cały zebrany materiał dowodowy. Uznał, że złożone w sprawie zeznania świadków są prawdziwe i wiarygodne. Wzajemnie się uzupełniają dając podstawy do ustalenia sytuacji prawnej łączącej strony. Uzupełnieniem zeznań świadków są korelujące z nimi dokumenty przedłożone przez strony. Wynikają z nich bowiem okoliczności zdarzeń składających się na stan faktyczny sprawy. Zdaniem Sądu, wiarygodny jest również zasadniczo dowód z przesłuchania stron. Powód oraz K. L. wskazywali bowiem na okoliczności sobie znane. Inna jednak była interpretacja przez strony zaistniałych zdarzeń w zakresie kwestii ustalenia stosunku pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 kp - przez nawiązanie stosunku pracy - pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w tych warunkach - jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę, zawartej przez strony umowy (art. 22 § 1[1] kp). Jednocześnie art.29 § 2 kp przewiduje, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1)obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2)częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3)wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4)obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5)układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy ( par. 3 art. 29 kp). Jednocześnie umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1)rodzaj pracy;

2)miejsce wykonywania pracy;

3)wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4)wymiar czasu pracy;

5)termin rozpoczęcia pracy ( art. 29 par. 1 kp).

Jak wynika z ustalonych okoliczności sprawy, strony łączyły dwie umowy o pracę: z dnia 01.07.2019r. na okres próbny do 30.09.2019r oraz z 01.10.2019r. na czas określony do 30.09.2020r. Obie umowy zostały zawarte na piśmie. Jednocześnie w związku z zawarciem pierwszej umowy powód podpisał informacje o warunkach zatrudnienia oraz dotyczące równego traktowania, przeszedł również szkolenie wstępne z zakresu BHP. Przez okres swojej pracy u pozwanych powód miał pozyskiwać nowych klientów i zajmować się podmiotami przejętymi przez A.z (...). Wykonywał także zlecenie wystawiane przez dział techniczny.

Po dacie 30.09.2020r. strony nie zawarły pisemnej umowy o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony. Powód nie prowadził także z pozwanymi, w tym K. L., który zajmował się kwestiami formalnymi w spółce i decydował o zatrudnieniu, rozmów odnośnie swojego dalszego zatrudnienia. Jak wynika z przesłuchania K. L. pracodawca nie miał zamiaru zawierać z K. S. kolejnej umowy. Wyrazem tego było wystawienie powodowi w dniu 05.10.2020r. świadectwa pracy, a przede wszystkim brak jakichkolwiek zleceń na rzecz powoda ze strony pracodawcy po 30.09.2020r.

Bez wątpienia, główna działalność K. S. wynikająca z umowy o pracę polegała na kontakcie z podmiotami, które były do kwietnia 2019r. obsługiwane przez powoda w ramach podmiotu (...). Okoliczność ta miała wpływ na formę współpracy tych klientów z A.i powodem. Jak wynika z zeznań świadków M. I., M.W. i M. S.-C. kontaktowali się z powodem w październiku 2020r. w sprawach instalacji alarmowych lub internetu ponieważ z nim pozostawali w stałej relacji w tym zakresie i traktowali go jako przedstawiciela Agencji Ochrony (...). Nie mieli także wiedzy, iż umowa o pracę pomiędzy stronami zakończyła się z dniem 30.09.2020r.

Analizując stan faktyczny sprawy należy zauważyć, iż w zakresie wymiany sygnalizatorów na rzecz (...), jak wynika z zeznań K. K., A. K. i A. M., potrzeba dokonania tej czynności wynikła z czynności podjętych już we wrześniu 2020r. Potwierdzeniem tego faktu jest data wystawienia faktury zakupu sygnalizatorów dokonana przez klienta tj. 30.09.2020r. Jak zeznał M. I. powód poinformował klienta jakie elementy należy kupić i sam dokonał zakupu, a opłata została uiszczona przez O.. Naprawa tj. wymiana sygnalizatorów nie byłą zlecana powodowi. Dokonał jej technik A. K. K..

Również w zakresie rozbudowy instalacji wi-fi w Szkole Podstawowej w T., jak wynika z zeznań M. S.-C. i M.D. oraz zlecenia wypełnionego przez powoda, K. S. kartę zlecenie sporządził 07.10.2020r. Nastąpiło to w wyniku wiadomości e-mail i rozmowy telefonicznej z przedstawicielami Szkoły, którzy nie mieli świadomości, iż powód formalnie nie jest już pracownikiem pozwanych. Co istotne, powód wypełnił kartę zlecenia w dniu 07.10.2020r. to jest już po otrzymaniu świadectwa pracy oraz skierowaniu do pozwanych pisma dotyczącego uregulowania kwestii jego zatrudnienia. Miał w związku z tym w tej dacie świadomość braku umowy o pracę z pozwanymi. Dodatkowo, jak wynika z zeznań M. S.-C. zlecenie dla Szkoły miało być według słów powoda przekazane dla Agencji (...) celem wystawienia faktury. Jednak nigdy odnośna faktura do Szkoły nie wpłynęła. Z kolei świadek A. M. zeznała, że do A. O. nie przekazano zlecenia na rozbudowę sieci wi-fi dla ww. Szkoły.

W kontekście należy wskazać, iż zeznania M. W. potwierdzają powyższe fakty, iż kontakt świadka z powodem wynikał z dotychczasowej, długotrwałej współpracy oraz posiadania numeru telefonu do K. S. jako przedstawiciela A..

Co istotne, żaden ze świadków reprezentujących klientów powoda i A.nie miał wiedzy na temat relacji pracowniczych istniejących pomiędzy powodem a pozwanymi. Z zeznań wskazanych osób wynika, że powód nie realizował w październiku 2020r. żadnych prac jako przedstawiciel A., dla którego świadczył usługi w wykonaniu umowy o pracę łączącej go z L. T. (...) K. L. (1), (...) s.c..

Z okoliczności sprawy nie można wyciągnąć wniosku, aby strony umówiły się, iż po 30.09.2020r. będzie łączyła je umowa o pracę, w tym umowa na czas nieokreślony.

„Komentowany artykuł ( art. 29 par. 3 kp) uwzględnia także sytuacje, kiedy strony nawiązują umowę o pracę ustnie bądź w sposób dorozumiany (per facta concludentia), przez tzw. dopuszczenie pracownika do pracy określonego rodzaju pracy za zgodą i wiedzą podmiotu zatrudniającego. Możliwość taką potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 31.08.1977 r., I PRN 112/77 321 . Wyraził w nim pogląd, że nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i zakładu pracy. Oświadczenie woli może być wyraźne i ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy Kodeksu pracy, bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy zakład pracy dopuszcza pracownika do wykonywania pracy i płaci mu wynagrodzenie”. (M. Tomaszewska [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, red. K. W. Baran, Warszawa 2020, art. 29.)

Należy wskazać, iż pozwany K. L., który faktycznie zajmował się zatrudnianiem pracowników u pozwanego, a jednocześnie prowadzi Agencję Ochrony (...), był osobą decyzyjną w tym zakresie. Okoliczność ta znajduje potwierdzenie w zeznaniach A. M., która stwierdziła: „ Firmy (...).T. i ATUT zlecają sobie prace, o tym decyduje pan K., kogo zatrudnia i w której firmie w kontekście zatrudnienia wszystkich”( k. 197). K. L. nie potwierdził, aby istniał zamiar po stronie pozwanego pozostawania z powodem w stosunku pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony po 30.09.2020r. Pozwany wprost stwierdził podczas przesłuchania, iż to on decydował na jaki okres będzie umowa zawarta ( „ Nie było negocjacji co do czasu trwania umowy” k. 446v). Zeznał także, iż „ nigdy nie umawiałem się, że będę się związywał z kimkolwiek na czas nieokreślony tylko dlatego, że przejmuję 12 obiektów” (k. 446v). Pozwany w żaden sposób nie potwierdził woli dłuższego trwania umowy pomiędzy stronami. Po 30.09.2020r. nie zlecano powodowi żądnych prac w zakresie jego obowiązków. Powód, w niniejszym procesie, dochodził także zapłaty wynagrodzenia za czas od 01.10.2020r., co oznacza, że strona pozwana negując fakt, iż między stronami trwa stosunek pracy nie wypłacała K. S. wynagrodzenia. Jako wyraz zakończenia łączącego strony stosunku należy natomiast potraktować wystawione w dniu 05.10.2020r. świadectwo pracy, które powód w tym dniu odebrał.

Warto w tym miejscu wskazać na treść pism z 05.10.2020r. powoda skierowanego do pozwanych oraz odpowiedzi z dnia 14.10.2020r. W pierwszym z wymienionych pism K. S. wskazuje na zaakceptowaną kontynuację współpracy i nie doręczenie mu do tej pory umowy o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym, wnioskuje o przekształcenie stosunku pracy z dotychczasowego na czas nieokreślony od 01.10.2020r. Treść tego pisma, jakkolwiek jest to dokument prywatny jednak powód przyznał, że wysłał to pismo do pozwanych, potwierdza brak zgodnej woli stron co do dalszego kontynuowania współpracy, w tym w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Strony bowiem nie ustalały na jakich warunkach miałaby taka współpraca przebiegać od 01.10.2020r. ( na jaki czas umowa miałaby być zawarta, na jakim stanowisku powód miałby być zatrudniony, w jakim wymiarze czasu pracy, z jakim wynagrodzeniem). Brak podstawowych ustaleń, a przede wszystkim brak jakichkolwiek działań ze strony pozwanych świadczą o tym, iż nie doszło do zawarcia umowy o pracę między stronami po 30.09.2020r. Co istotne, jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach osobowych powoda, po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny strony bez żadnej zwłoki i niedomówień podpisały kolejną umowę na czas określony. Jednocześnie, jak wskazano powyżej, czynności jakie podjął powód w październiku nie wynikały ze zleceń pozwanego, ani nie były podjęte za jego zgodą lub wiedzą. Stanowiły wyraz samodzielnych działań powoda dokonanych na własną rzecz.

Warto podkreślić, iż powód przed 30.09.2020r. pozostawał co najmniej w telefonicznym kontakcie z pracodawcą, jednak mając świadomość, iż umowa o pracę kończy się z dniem 30.09.2020r. nie podjął tematu dalszej współpracy.

Reasumując, w ocenie Sądu po dniu 30.09.2020r. nie doszło między stronami do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Strony nie podjęły działań świadczących o trwaniu stosunku pracy. W związku z tym, powództwo w zakresie ustalenia stosunku pracy podlegało oddaleniu w oparciu o wskazane powyżej przepisy.

Powód w toku procesu wniósł również o zasądzenie na jego rzecz wynagrodzenia w wysokości 13.400 zł za okres od 01.10.2020r. do 01.03.2021r. oraz stosownej kwoty za okres po 01.03.2021r. do dnia zasądzenia.

Zgodnie z art. 80 kp wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jednocześnie zgodnie z cytowanym już przepisem art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Biorąc pod uwagę, iż w ocenie Sądu nie doszło między stronami do zawarcia umowy o pracę po dniu 01.10.2020r. i powód nie świadczył pracy na rzecz pozwanych wynagrodzenie za ten okres mu nie przysługuje. Dlatego też, również w omawianym zakresie powództwo podlega oddaleniu, o czym orzeczono w punkcie I wyroku.

W punkcie II wyroku, na podstawie art. 98 kpc w związku z § 9 ust. 1 pkt 3 i pkt. 2 w zw. z par. 2 pkt.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. orzeczono o kosztach procesu uwzględniając, iż powód wystąpił z dwoma roszczeniami o ustalenie stosunku pracy i wynagrodzenie.

W oparciu o par. 15 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 2 w zw. z par.8 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu orzeczono o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ( punkt III wyroku).

SSR Grażyna Giżewska-Rozmus