Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 957/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Nowak

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Pabiś

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 lutego 2022 r.

sprawy przeciwko

K. D. /D./, synowi G. i J. z domu K., urodz. (...) w B.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 09 października 2021 roku o godzinie 20.00 w miejscowości P., gm. B., woj. (...) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczonym za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie, sygn. akt II K 505/21, obowiązującym od dnia 10 września 2021 r. do dnia 10 września 2024 r., kierował pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1,33 m/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk

1.  uznaje oskarżonego K. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk, art. 70 § 1 pkt. 1 kk, art. 72 § 1 pkt. 5 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 2 (dwóch) lat, zobowiązując go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

3.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

4.  na podstawie art. 43a § 1 kk orzeka od oskarżonego K. D. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem obowiązku zwrotu kosztów sądowych, w tym 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.