Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 880/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Elżbieta Gawryszczak

SO Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku S. A.

z udziałem Spółdzielni Rolniczo - (...) w Ł. w likwidacji, E. W., P. W., Skarbu Państwa – Starosty (...)
i H. A.

o zasiedzenie nieruchomości

na skutek apelacji uczestnika Spółdzielni Rolniczo - (...)
w Ł. w likwidacji

od postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 9 marca 2017 roku, sygn. akt I Ns 634/15

postanawia:

oddalić apelację.