Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1049/20

POSTANOWIENIE

Dnia 9 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Sędziowie : Kinga Grzegorczyk

Tomasz Kotkowski (del.)

Protokolant: Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku B. F. W.

z udziałem E. M., Z. M., J. G. i Miasta Ł.

o ustanowienie zarządcy przymusowego nieruchomości wspólnej

na skutek apelacji uczestników postępowania E. M., Z. M. i J. G.

od punktów 1, 2 i 3 postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 5 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie III Ns 756/16

postanawia:

1.  sprostować z urzędu;

a.  oczywistą omyłkę w komparycji zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że błędnie wskazane imię uczestnika postępowania w brzmieniu (...) zastąpić jego imieniem w brzmieniu prawidłowym (...);

b.  oczywistą niedokładność w punkcie 1 tenoru zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że nieprecyzyjne oznaczenie nieruchomości jako „położonej w Ł. przy ulicy (...)” zastąpić oznaczeniem precyzyjnym „położonej w Ł. przy ulicy (...) (front), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr (...)”;

2.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek;

3.  nakazać ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi:

a.  od Miasta Ł. kwoty 515,84 zł (pięćset piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze);

b.  od E. M., Z. M., J. G. i Miasta Ł. kwot po 515,83 zł (pięćset piętnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od każdego z nich

tytułem zwrotu kosztów sądowych tymczasowo wyłożonych w postępowaniu apelacyjnym przez Skarb Państwa;

4.  ustalić, że w pozostałym zakresie wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego i postępowania zażaleniowego przed Sądem Najwyższym związane ze swym udziałem w sprawie.