Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 274/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie : Radosław Olewczyński (spr.)

(del.) Michał Krakowiak

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S., H. B. i P. B.

o dokonanie wpisu służebności gruntowej w dziale III księgi wieczystej (...) i w dziale I-Sp księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy P. B.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 grudnia 2019 r. wydanego w sprawie Dz.Kw. 38329/19

wydanego na skutek skargi wnioskodawczyni H. B. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 28 października 2019 r.

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.