Pełny tekst orzeczenia

Sygn. III Ca 1267/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia Krzysztof Kacprzak

Sędziowie Elżbieta Gawryszczak ( spr.)

Radosław Olewczyński

Protokolant stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa W. G. i G. H.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 8 lutego 2019r. sygn. akt VIII C 396/16

1.oddala apelację;

2.zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powodów kwotę 120 ( sto dwadzieścia ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.