Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 671/21

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.

przeciwko J. J.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 4 listopada 2021 r.

sygn. akt I C 1875/20

p o s t a n a w i a : oddalić zażalenie.