Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 889/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR del. Tomasz Milski

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko K. O.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt I C 1315/19

oddala apelację.