Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 853/21

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 26 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie art. 15zs 2 ust. 7 i art. 15zv ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późno zm.) w związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późno zm.) odmówił M. B. prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( (...)) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10. Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Organ rentowy podniósł, że we wniosku odwołujący podał kod (...) 93.13.Z. Jednak z danych zaewidencjonowanych w (...) wynika, iż na dzień 30 września 2020 roku przeważającym rodzajem działalności jest (...) 46.90.Z. W związku z tym uznał, że prawo do jednorazowego świadczenia nie przysługuje (decyzja k. 4 akt ZUS).

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wnioskodawca w dniu 10 marca 2021 roku. Wniósł o zmianę decyzji, podnosząc w uzasadnieniu, iż niezależnie od danych zarejestrowanych w (...) od rodzajem przeważającej działalności jest działalność oznaczona kodem (...) 93.13.Z. czyli działalność służąca poprawie kondycji fizycznej (odwołanie – k. 3-6).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc argumentację jak w zaskarżonej decyzji. Organ rentowy dodatkowo wskazał, iż zmiana kodu (...) nastąpiła dopiero 31 grudnia 2020 roku (odpowiedź na odwołanie – 13).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. prowadzi od 14 czerwca 2003 roku działalność gospodarczą pod nazwą (...). Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej to: ul. (...) w Ł.. Jako przeważająca działalność gospodarcza (kod (...)) wskazano kod 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W dniu 31 grudnia 2020 roku dokonano zmiany kodu przeważającej działalności gospodarczej na 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wypisy (...) k.8-9 akt ZUS).

Od dnia 20 marca 2020 r. w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)2 wywołującego chorobę (...) 19. Powyższy stan epidemii nie został zniesiony (okoliczności bezsporne).

W okresie VII – XII 2019 roku przychody z prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej wynosiły:

- fitness - 60.067,87 zł;

- S. fitnes – 60.227,53 zł;

- sprzedaż hurtowa – 42.844,35 zł.

W okresie X – XI 2020 roku przychody z prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej wynosiły:

- fitness - 16.734,79 zł;

- S. fitnes – 9.6337,02 zł;

- sprzedaż hurtowa – 7.109,87 zł.

(zestawienia k.30-33).

W dniu 25 stycznia 2021 roku wnioskodawca złożył do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia postojowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym (...)19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wskazał we wniosku, iż na dzień 30 września 2020 roku rodzaj przeważającej działalności to 93.13.Z (wniosek – k. 1 akt ZUS).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na mocy art. 15zs 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( (...)) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.ll.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Natomiast na mocy art. 15zs 2 ust. 1 osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( (...)) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.O4.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (…)

8. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( (...)) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Przepisy cytowanej ustawy były wielokrotnie nowelizowane, a jakość niektórych nowelizacji co do jasności, logiczności czy spójności z innymi regulacjami prawnymi, pozostawiała wiele do życzenia. Jednak zamysł ustawodawcy i interpretacja cytowanych przepisów, przynajmniej w zakresie spornym w niniejszym postępowaniu, nie pozostawia wątpliwości. Zamiarem ustawodawcy, przyznającego świadczenie postojowe, było powiązanie prawa do niego z formalnoprawnym ustaleniem przeważającego kodu (...) na konkretną datę.

Zauważyć bowiem należy, iż w przypadku art. 15zs 1u jest to dzień złożenia wniosku, zaś w przypadku art. 15zs 2 data 30 IX 2020 roku. Decyzja taka jest zrozumiała bowiem chodziło o ułatwienie weryfikacji wniosków przez organ rentowy, bez konieczności prowadzenia postępowania dowodowego czy choćby wyjaśniającego. W przypadku drugiego z przepisów ustawodawca zabezpieczył się także przed koniunkturalną zmianą kodów (...) w celu uzyskiwania świadczeń uzależnionych od nich.

Podkreślać również należy, iż informacja o kodzie przeważającej działalności wynikającej z (...) jest składana pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, a mimo stosownego pouczenia odwołujący podał nieprawdziwe dane. Nie ma bowiem żadnej wątpliwości, iż informacja miała dotyczyć kodu obowiązującego na dzień 30 IX 2020 roku, a w tym dniu przeważająca działalność oznaczona przez wnioskodawcę w (...) objęta była kodem 46.90.Z.

Wobec powyższego, uznając, iż wnioskodawca nie spełnia warunków ustawowych do przyznania świadczenia postojowego, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy -PI.

27 I 2022 roku.