Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 478/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący sędzia Marta Kołakowska

Protokolant Katarzyna Gawkowska

w obecności Prokuratora – bez udziału

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 26 stycznia 2022 roku

sprawy R. W., syna A. i B. z domu P. , ur. (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 26 lipa 2021 r. do 30 lipca 2021 r. w C. , pow . (...) , woj. (...) , korzystając z orzeczonej do dnia 23 lipca 2021 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w(...) (...)nad wykonywaniem orzeczeń karnych z dnia 21 kwietnia 2021 r sygn. akt (...) przerwy w odbywaniu zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku sygn. akt (...) bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do Zakładu Karnego w C. w terminie ani w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego termonu

tj. o czyn z art. 242 § 3 kk

I.  Oskarżonego R. W. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu.

II.  Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 478/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

R. W.

W okresie od 26 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. w C., pow. (...), woj. (...), korzystając z orzeczonej do dnia 23 lipca 2021 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w (...) (...) z dnia 21 kwietnia 2021 r. sygn.. akt (...) przerwy w odbywaniu zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku sygn. akt (...) bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do Zakładu Karnego w C. w terminie ani w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu

tj. o czyn z art. 242 § 3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

R. W. , w okresie od 26 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku, korzystając z orzeczonej do dnia 23 lipca 2021 roku postanowieniem SO w (...) z dnia 21 kwietnia 2021 roku nie powrócił do Zakładu Karnego w C. w terminie ani w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu

Wyjaśnienia oskarżonego R. W.

k. 80 v, 45 – 46

Zeznania świadka M. M. (1)

k. 81 v , 3 – 4

Odpis postanowienia SO w (...) (...) z dnia 23 lipca 2020 roku

k.9

Pouczenie

k. 12

Postanowienia SO w (...) , (...) z dnia 21.10.2020r.

k. 13 -14

Postanowienia SO w (...) z dnia 12 stycznia 2021 roku, (...)

k. 15 - 16

Postanowienie SO w (...) z dnia 28 maja 2021 roku , (...)

k. 24 - 25

Zawiadomienie o skazanym, który w wyznaczonym terminie nie zgłosił się do jednostki penitencjarnej po upływie przerwy w wykonaniu kary

k. 21

Wniosek o zatrzymanie

k. 23

Zawiadomienie o przyjęciu skazanego

k. 24

Protokół zatrzymania osoby

k. 37

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1

R. W.

W okresie od 26 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. w C., pow. (...), woj. (...), korzystając z orzeczonej do dnia 23 lipca 2021 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w (...) (...)nad wykonywaniem orzeczeń karnych z dnia 21 kwietnia 2021 r. sygn.. akt (...) przerwy w odbywaniu zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku sygn. akt (...) bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do Zakładu Karnego w C. w terminie ani w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu

tj. o czyn z art. 242 § 3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

fakt, że oskarżony bez usprawiedliwionej przyczyny nie powrócił do zakładu karnego

Wyjaśnienia oskarżonego R. W.

k.80 v , 45 – 46

Zeznania świadka A. J.

k. 81, 64-67

Postanowienie SO w (...) z dnia 28 maja 2021 roku , (...)

k. 34 – 25

2.  OCENA DOWODÓW

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Wyjaśnienia

Oskarżonego R. W.

Oskarżony nie przyznał się do stawianego zarzutu. Wyjaśnił, że do dnia 23 lipca 2021 roku miał orzeczoną przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności orzeczoną przez sąd w (...) . W trakcie przerwy otrzymał wyrok sądu w (...), który udzielił mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Wyjaśnił, że w związku z tym jego powrót do zakładu karnego w związku z udzieloną przerwą był już bezprzedmiotowy. Wyjaśnił, że miał stawić się jedynie celem odbycia 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności . Wyjaśnił, że w orzeczeniu, dotyczącym warunkowego zwolnienia nie było informacji dotyczącej stawiennictwa celem obycia kary zastępczej. W rozmowie z kuratorem ustalił, że będzie czekał na informację dotyczącą terminu stawiennictwa w zakładzie karnym. Wyjaśnił, że jego niepowrót nie był działaniem świadomym. Wyjaśnił, że czekał na jakąś „powiastkę”, gdyby miał termin, by się stawił .

Zeznania świadka A. J.

Zeznania świadka wiarygodne. Świadek to kurator, a oskarżony jest jej dozorowanym w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zeznała, że oskarżony wspominał jej , że ma zamienioną karę grzywny na areszt , natomiast nie wiedział kiedy ma ją odbyć, nie wiedział czy już ma iść do zakładu karnego , czy czekać na „bilet”. Zeznała, że oskarżony nie uchylał się od wykonania tej kary. Wie, że oskarżony chciał tę karę odbyć. Z tego co oskarżony tłumaczył świadkowi, oskarżony otrzymał przerwę z kary zasadniczej , a nie z obu kar. Z rozmów z oskarżonym wynikało, że oskarżony poddaje się procesowi resocjalizacji , wywiązuje się z wszystkich nałożonych obowiązków , nie pije alkoholu , jak to świadek określiła „widzi, ze drgnęło w tym człowieku”.

Zeznania świadka M.

M.

Zeznania świadka - funkcjonariusza Zakładu Karnego w C. wiarygodne. Zeznała, że oskarżony odbywał zastępczą karę pozbawienia wolności, otrzymał czasową przerwę w odbywaniu kary w okresie od 28.07.2020r. do 23.07.2021r. . Zeznała, że w dniu 24 lipca 2021 roku osadzony powinien stawać się w zakładzie karnym, a do 28 lipca 2021 roku nie stawił się do zakładu karnego. Ostatecznie został zatrzymany i doprowadzony do ZK w dniu 31 lipca 2021 roku.

Odpis postanowienia SO w (...) (...) z dnia 23 lipca 2020 roku

Dowód obiektywny, wiarygodny. Wskazanym postanowieniem udzielono oskarżonemu przerwy do dnia 23.10.2020r. w odbywaniu kar: - 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SR w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku , (...) oraz - zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...).

Pouczenie

Dowód obiektywny, wiarygodny. Potwierdza otrzymanie przez oskarżonego pouczenia o konsekwencjach nie zgłoszenia się w terminie do zakładu karnego po przerwie.

Postanowienia SO w(...) , (...) z dnia 21.10.2020r.

Dowód obiektywny, wiarygodny. Wskazanym postanowieniem udzielono oskarżonemu przerwy do dnia 23.01.2021r. w odbywaniu kar: - 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SR w Ł. z dnia 17 kwietnia 2018 roku , (...) oraz - zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...).

Postanowienia SO w (...) z dnia 12 stycznia 2021 roku , (...)

Dowód obiektywny , wiarygodny. Wskazanym postanowieniem udzielono oskarżonemu przerwy do dnia 23 kwietnia 2021r. w odbywaniu kar: - 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SR w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku , (...) oraz - zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...).

Postanowienia SO w (...) z dnia 21 kwietnia 2021 roku , (...)

Dowód obiektywny, wiarygodny. Wskazanym postanowieniem udzielono oskarżonemu przerwy do dnia 23 lipca 2021 r. w odbywaniu kar: - 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SR w (...) z dnia 17 kwietnia 2018 roku , (...) oraz - zastępczej kary 49 dni pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...).

Postanowienie SO w (...) z dnia 28 maja 2021 roku , (...)

Dowód obiektywny, wiarygodny. Wskazanym postanowieniem warunkowo zwolniono oskarżonego , skazanego prawomocnym wyrokiem SR w (...) z dnia 17.04.2018r. , (...) na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wyznaczono warunkowo zwolnionemu okres próby w wymiarze 2 lat .

Zawiadomienie o skazanym, który w wyznaczonym terminie nie zgłosił się do jednostki penitencjarnej po upływie przerwy w wykonaniu kary

Dowód obiektywny, wiarygodny. Potwierdza fakt nie zgłoszenia się oskarżonego po upływie przerwy w dniu 24 lipca 2021 roku.

Wniosek o zatrzymanie

Dowód obiektywny , wiarygodny.

Zawiadomienie o przyjęciu skazanego

Dowód obiektywny , wiarygodny.

Protokół zatrzymania osoby

Dowód obiektywny , wiarygodny.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

x

3.5. Uniewinnienie

I.

R. W.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak było podstaw do uznania iż zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona czynu z art. 242 § 3 kk.

Dla bytu tego przestępstwa konieczne jest, aby sprawca nie powrócił w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu bez usprawiedliwionej przyczyny. A zatem jeśli taka usprawiedliwiona przyczyna wystąpi, to nie można mówić o popełnieniu przestępstwa z art. 242 § 2 (i analogicznie § 3). Co stanowi usprawiedliwioną przyczynę, co zaś nie, jest zależne od konkretnych okoliczności, z uwzględnieniem właściwości osobistych sprawcy, jego zachowania w zakładzie karnym oraz sytuacji, w jakiej znalazł się poza zakładem (tak Górniok [w:] Górniok i in., t. 2, s. 314). Por. też wyrok SO w Koszalinie z 8.07.2013 r., V Ka 434/13, LEX nr 1715457.

W okolicznościach niniejszej sprawy i biorąc pod uwagę właściwości osobiste oskarżonego uznać należy , iż taka usprawiedliwiona okoliczność wystąpiła. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego i w oparciu o nie uznał, że oskarżony nie uchylał się od odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności, a z uwagi na warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej w spawie (...) , orzeczone w czasie udzielonej przerwy, oskarżony mógł powziąć wątpliwość co do momentu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Oceniając wyjaśnienia oskarżonego i jego tłumaczenie , Sąd miał na uwadze bardzo pozytywną opinię kuratora A. J. , której dozorowanym jest właśnie oskarżony.

4.  KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I
ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

O kosztach orzeczono na mocy art. 632 ust. 2 kpk .

7.  PODPIS