Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 996/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Irena Dobosiewicz

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: R. H.

przeciwko: J. H.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt IC 221/08

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt II Cz 996/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2013 r., w sprawie o sygn. akt I C 221/08, Sąd Rejonowy w Świeciu, na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie pozwanego od postanowienia z dnia 25 października 2013 r. o odrzuceniu ponownego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zażalenie na postanowienie złożył pozwany zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez zwolnienie go od kosztów zażalenia oraz rozpoznanie zażalenia w trybie art. 359§2k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 107 § 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm., dalej ustawa), ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie.

Innymi słowy postanowienie o odrzuceniu ponownego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, opartego na tych samych okolicznościach, nie podlega zaskarżeniu, a jego kontrola instancyjna może odbyć się jedynie w trybie art. 380 k.p.c.

Celem art. 107 § 2 ustawy jest uniemożliwienie nierzetelnej stronie tamowania postępowania sądowego przez składanie kolejnych, nieuzasadnionych wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych. Jednocześnie należy podkreślić, że przepis ten nie ogranicza możliwości rzetelnego rozpoznania wniosku o zwolnienie od kosztów, bo jest wymierzony przeciwko patologii, w interesie stron respektujących prawo, umożliwiając rozpoznanie ponownego wniosku opartego na nowych (istotnych) okolicznościach (por.: A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych Ustawa i orzekanie, Komentarz praktyczny, Warszawa 2008).

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy był zobligowany do odrzucenia zażalenia jako niedopuszczalnego, co też słusznie uczynił.

Dlatego też Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Na oryginale właściwy podpis