Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 696/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

w obecności Prokuratora – E. S.

po rozpoznaniu w dniu 31.01.2022 r.

sprawy M. A.

ur. (...) w G.

syna J. i G. z d. Doda

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Łącznym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 10.04.2017 r. sygn. akt II K 1/17, na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim z dnia 12.02.2020 r. sygn. akt II K 715/19 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 kpk, art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy skazanemu M. A. wyroki opisane w pkt. 1 i 2 części wstępnej wyroku w zakresie kar pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej skazanemu M. A. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres dotychczas odbytej kary;

III.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego M. A. od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 696/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych
konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo
wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

10 kwietnia 2017 roku

II K 1/17

2.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

12 lutego 2020 roku

II K 715/19

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Uprzednia karalność M. A.

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

11-13

Zachowanie skazanego w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej

Opinie o skazanym

20-20v

Wykonanie wymierzonych kar

Informacja o pobytach i orzeczeniach

21-22

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 715/13

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt II K 715/19

17-17v

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 1/17

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 1/17

18v-19

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

--------

-------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu
z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o pobytach i orzeczeniach dot. skazanego,

Opinie o skazanym

Dowód nie budził wątpliwości Sądu, gdyż sam skazany we wniosku o wydanie wyroku łącznego wskazał, że jego opinia w jednostce penitencjarnej jest pozytywna co pokrywa się z treścią informacji o pobytach i orzeczeniach dotyczących skazanego oraz informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt II K 715/19

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

Wyrok Łączny SR w Lwówku Śląskim z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 1/17

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla
ustalenia faktów)

Lp. faktu
z pkt 1.2.1
albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

-------------------

--------------------------------------------------------------------------

3. PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo
wyrok łączny, data wydania
wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim w dniu 12 lutego 2020 roku sygn. akt II K 715/19

Kara 10 miesięcy pozbawienia wolności

2.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim w dniu 10 stycznia 2017 roku sygn. akt II K 1/17

Kara łączna 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Podstawa prawna art. 85 § 1 i 2 k.k.

M. A. został skazany dwoma wyrokami , w tym jednym łącznym, na karę tego samego rodzaju, których nie wykonał, wobec czego sąd wymierza wobec niego karę łączną. Przy czym wskazać należy , iż zastosowanie miały przepisy dotyczące kary łącznej obowiązujące przed 24 czerwca 2020 r. gdyż obydwa wyroki podlegające łączeniu zostały wydane przed ta datą.

4. WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 86 § 1 k.k. wymierzając karę łączną 2 lat pozbawienia wolności uwzględnił:

1.  Wysokość wymierzonych kar w wyrokach jednostkowych;

2.  Rodzaj popełnianych przestępstw – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz z art. 180a k.k. i art. 244 k.k.;

3.  Kilkuletni okres czasu w jakim popełnione zostały wszystkie przestępstwa objęte wyżej wskazanymi wyrokami jednostkowymi - lekceważący stosunek do porządku prawnego;

4.  Pozytywna opinia jednostki penitencjarnej o skazanym;

5.  Deklarowany negatywny stosunek do popełnionych przestępstw;

Zdaniem Sądu orzeczona wobec skazanego M. A. kara łączna pozbawienia wolności odpowiada dyrektywom zawartym w art. 53 k.k. Kara w tym wymiarze spełni wobec skazanego cele z zakresu prewencji indywidualnej i kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzeczona kara łączna stanowić będzie dla skazanego dolegliwość odpowiednią do stopnia zawinienia i stopnia szkodliwości społecznej popełnionych czynów.

5. WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania,
zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 1/17 wobec skazanego M. A. jest obecnie wykonywana. Część dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności podlegała zaliczeniu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 63 § 1 k.k.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Z uwagi na sytuację materialną skazanego, stosunkowo długi okres czasu do odbycia kary pozbawienia wolności, w niniejszej sprawie istnieją podstawy do zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.

8. PODPIS