Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 52/19

POSTANOWIENIE

Dnia 8 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z wniosku M. K.

z udziałem R. K.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni M. K. i uczestnika postępowania R. K. wchodzą:

1.  samochód osobowy marki S. (...) nr rej. (...) o wartości 12900,00 zł ( dwanaście tysięcy dziewięćset złotych );

2.  samochód osobowy marki S. (...) nr rej. (...) o wartości 18700,00 zł ( osiemnaście tysięcy siedemset złotych );

3.  oszczędności w kwocie 60000,00 zł ( sześćdziesiąt tysięcy złotych );

4.  wierzytelność z tytułu nadpłaty w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej (...) Przy ul. (...) w C. w wysokości 473,20 zł ( czterysta siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy );

5.  kwota uzyskana ze sprzedaży telewizora, kanapy i pralki w wysokości 700,00 zł ( siedemset złotych );

6.  kuchenka mikrofalowa o wartości 125,00 zł ( sto dwadzieścia pięć złotych );

7.  meble ogrodowe o wartości 520,00 zł ( pięćset dwadzieścia złotych );

8.  rower męski o wartości 630,00 zł ( sześćset trzydzieści złotych );

9.  rower dziecięcy o wartości 265,00 zł ( dwieście sześćdziesiąt pięć złotych );

10.  komplet sztućców o wartości 111,50 zł ( sto jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy );

11.  glebogryzarka o wartości 375,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt pięć złotych );

tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 94799,70 zł ( dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy );

II dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni M. K. i uczestnika postępowania R. K. w ten sposób, że:

a.  składnik majątkowy opisany w pkt I ppkt 1 o wartości 12900,00 zł ( dwanaście tysięcy dziewięćset złotych ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni M. K.;

b.  składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 2 - 11 o łącznej wartości 81899,70 zł ( osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy ) przyznać na rzecz uczestnika postępowania R. K.;

III zasądzić od uczestnika postępowania R. K. na rzecz wnioskodawczyni M. K. tytułem dopłaty kwotę 34499,85 zł ( trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy ) płatną w terminie miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

IV ustalić, że uczestnik postępowania R. K. poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w łącznej wysokości 8426,66 zł ( osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) w tym:

a.  w wysokości 1145,00 zł ( jeden tysiąc sto czterdzieści pięć złotych ) z tytułu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r.;

b.  w wysokości 1755,66 zł ( jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) z tytułu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego marki S. (...) nr rej. (...) w okresie sierpień 2018 r. – sierpień 2021 r.;

c.  w wysokości 4965,00 zł ( cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych ) z tytułu kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego marki S. (...) nr rej. (...) w okresie marzec 2018 r. – marzec 2022 r.;

d.  w wysokości 561,00 zł ( pięćset sześćdziesiąt jeden złotych ) z tytułu części kosztów nabycia samochodu osobowego marki S. (...) nr rej. (...);

V zasądzić od wnioskodawczyni M. K. na rzecz uczestnika postępowania R. K. tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt IV kwotę 4213,33 zł ( cztery tysiące dwieście trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze ) płatną w miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

VI oddalić żądanie uczestnika postępowania R. K. zwrotu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny w pozostałym zakresie;

VII zasądzić od uczestnika postępowania R. K. na rzecz wnioskodawczyni M. K. kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej;

VIII nakazać Skarbowi Państwa wypłacić wnioskodawczyni M. K. kwotę 88,85 zł ( osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy ) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki zaksięgowanej pod pozycją: U11- (...), KU (...), (...);

IX nakazać Skarbowi Państwa wypłacić uczestnikowi postępowania R. K. kwotę 88,84 zł ( osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze ) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki zaksięgowanej pod pozycją: U11- (...), KU (...), (...);

X w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestnika postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sędzia Lidia Grzelak