Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1294/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko B. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w G.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 15 czerwca 2020 roku, sygn. I C 821/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach pozostawiając temu Sądowi Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.