Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 437/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. W. i D. W.

przeciwko J. R. i T. R.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygn. akt III C 554/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od G. W. i D. W. solidarnie na rzecz J. R. i T. R. solidarnie kwotę 1 800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.