Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 674/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. G.

przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygn. akt II C 1283/18

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od E. G. na rzecz Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego
w Ł. kwotę 135 (sto trzydzieści pięć) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.