Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 692/20

III Cz 383/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2021 r. na rozprawie w Łodzi

sprawy z wniosku M. M. (1)

z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., E. S., U. P., R. B., E. B., M. G., I. L., G. K., K. M., M. M. (2), M. R., W. R., H. Z., A. Z., B. S., R. S., J. S., A. B., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o ustanowienie zarządcy przymusowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej w K. przy ulicy (...)

na skutek apelacji uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt I Ns 387/17

oraz

na skutek zażalenia uczestnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie
z dnia 4 września 2019 r. sygn. akt I Ns 387/17

postanawia:

1.  oddalić apelację,

2.  oddalić zażalenie,

3.  ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.