Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 808/20

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Protokolant: stażysta Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku K. H. i D. P.

z udziałem J. P., G. P., R. C.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. Ł.

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt II Ns 2344/15

postanawia:

1.  oddalić obie apelacje,

2.  ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.