Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 970/20

POSTANOWIENIE

Dnia 26 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Protokolant: staż. Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku M. S. (2)

z udziałem H. S.

o podział majątku wspólnego i o zapłatę

na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. akt I Ns 1524/11

postanawia:

I.  oddalić obie apelacje,

II.  ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnik postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie,

III.  przyznać i nakazać wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w Z. na rzecz adw. P. B. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) zł brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni z urzędu
w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  przyznać i nakazać wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w Z. na rzecz adw. K. K. kwotę (...) (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden) zł brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej uczestnikowi postępowania
z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.