Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC 1620/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski

Protokolant: Joanna Gąsiorowska

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2021 roku we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko (...) S.A. V. (...)
w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 803,85 zł kosztów procesu.

Z/

1.  odnotować,

2.  kal. 7 dni.