Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 121/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie: sędzia Barbara Kempa

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Inspektora pracy, działającego na rzecz R. R. K.-Ł. i R. S.

przeciwko B. W.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy , wydanie świadectwa pracy

w przedmiocie apelacji B. W.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze X P 366/19

1.  oddala apelację ;

2.  zasądza od B. W. na rzecz R. S. kwotę 1590 ( jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt VIII Pa 121/21

Dnia 2 grudnia 2021 roku.

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku doręczyć profesjonalnym pełnomocnikom : powoda adwokatowi E. N. i pozwanego – adwokatowi A. L. ( bez pouczenia) za pośrednictwem PORTALU INFORMACYJNEGO