Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2029/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Protokolant : stażysta Marek Sadawa

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 21 września 2021 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

z udziałem Miasta Ł.

o ustanowienie zarządcy

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 11 czerwca 2019 r.

sygn. akt II Ns 473/09

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.