Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2151/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Protokolant: sekretarz sądowy Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko E. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 26 lipca 2019 roku, sygn. akt I C 164/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że obniża zasądzoną kwotę 3917 zł do kwoty 250,92 (dwieście pięćdziesiąt i 92/100) zł,

II.  oddala apelację w pozostałej części.