Pełny tekst orzeczenia

Sygn.akt III Ca 925/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2021 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko B. B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 10 października 2019 r.

sygnatura akt I C 970/18

1.oddala apelację;

2.przyznaje radcy prawnemu A. K. wynagrodzenie za udzielenie pozwanemu pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 1.476 ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) zł i nakazuje wypłacenie tej kwoty ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Skierniewicach.