Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 18 lutego 2022 r.

Sygn. akt VI Ka 724/21

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk (spr.)

Sędziowie:SO Jacek Matusik

SR (del.) Tomasz Morycz

protokolant: protokolant sądowy - stażysta Adrianna Sadowska

4.przy udziale prokuratora Jerzego Kopcia

po rozpoznaniu dnia 18 lutego 2022 r.

5.sprawy M. M., syna S. i K., ur. (...) w W.

6.oskarżonego o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

7.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

8.od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

9.z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt VIII K 385/19

11.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. R. kwotę 516,60 zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w instancji odwoławczej wraz z podatkiem VAT.

SSO Adam Bednarczyk SSO Jacek Matusik SSR (del.) Tomasz Morycz

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 724/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt VIII K 385/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

zarzut obrazy art.7 ,410 i 424§1 kpk. polegający na nieuwzględnieniu przez sąd wszystkich okoliczności sprawy.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny, jak należy wnosić z uzasadnienia apelacji owym nieuwzględnieniem objęty ma być fakt posiadania przez oskarżonego w momencie zatrzymania dwóch toreb w tym jednej z środkiem odurzającym , drugiej zaś z zakupami, co miało by wynikać z faktu iż w protokole zatrzymania i przeszukania nie ujawniono torby z zakupami, zaś zeznania funkcjonariuszy policji zatrzymujących oskarżonego miały być w tym zakresie sprzeczne. Zauważyć jednak trzeba, iż w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku sąd odniósł się do faktu posiadania przez oskarżonego drugiej torby z zakupami, bowiem wynikało to z wyjaśnień oskarżonego, a ich oceny dokonał obszernie, tak więc nie sposób twierdzić, iż sąd pominął tą okoliczność. Podobnie nie pominął wersji oskarżonego, iż torbę z środkiem odurzającym zabrał z taksówki jako nieswoją. Nie jest zatem tak, iż sąd pominął w swojej ocenie jakiekolwiek okoliczności sprawy, w tym te które zdaniem autora apelacji świadczą na korzyść oskarżonego. Czym innym natomiast jest danie lub nie wersji oskarżonego. Niedanie wiary nie jest pominięciem w ocenie dowodów i ustalaniu stanu faktycznego.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.2.

zarzut błędu w ustaleniach faktycznych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

zarzut niezasadny. Jak wskazano w części 3.1 sąd nie dokonał wyrywkowej a całościowej oceny materiału dowodowego nie pomijając żadnych okoliczności, w tym tych które wskazuje autor apelacji w jej uzasadnieniu. Jeżeli chodzi o logikę i zasady doświadczenia życiowego, to koncentrując się na głównej linii obrony oskarżonego, jakoby torbę z środkiem odurzającym zabrał z taksówki jako nie swoją pozostawioną przez inną osobę sąd słusznie zauważył, iż nie jest logicznym i nie zgodnym z doświadczeniem życiowym aby ktoś nieznany zostawił torbę z blisko 1 kg amfetaminy na tylnym siedzeniu taksówki w miejscu widocznym choćby dla samego kierowcy taksówki. W końcu tego rodzaju pakunek nie jest zwykły bagażem podręcznym. Zgodzić się też trzeba z oceną sądu, co do zachowania oskarżonego w momencie zatrzymania , gdy z góry oświadczył , iż torba zawierająca jak się póżniej okazało narkotyk nie jest jego własnością i nie wie co zawiera.. Odnosząc się natomiast do zarzutu wnioskowania przez sąd na podstawie nierzetelnego materiału dowodowego nie sposób ustalić o jaki materiał dowodowy może chodzić skarżącemu. Zresztą istocie sprawy to jest zatrzymaniu oskarżonego z torbą zawierającą amfetaminę nie zaprzeczał sam oskarżony, a zaprzeczał jedynie temu , iż stanowi on jego własność.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

3.3.

zarzut naruszenia art. 618§1 kpk.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

na rozprawie odwoławczej obrońca oświadczył, iż wynagrodzenie za obronę z urzędu w i instancji zostało mu wypłacone.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak tego rodzaju okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt VIII K 385/19

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Zarzuty jak i wywody apelacji nie mogły spowodować zmiany zaskarżonego wyroku w kierunku postulowanym przez skarżącego, zaś orzeczona wobec oskarżonego kara nie nosi cech rażącej niewspółmierności w rozumieniu art. 438 pkt.4 kpk.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dnia 1 kwietnia 2021r. sygn. akt VIII K 385/19

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana