Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 435/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Krzysztof Ficek

Protokolant Dominika Smyrak

przy udziale Adriana Piejki

Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. w G.

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r.

sprawy T. Ł. ur. (...) w G.

syna A. i M.

oskarżonego z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 22 lutego 2021 r. sygnatura akt IX K 559/20

na mocy art. 437 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. B. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

3.  zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych postępowania odwoławczego, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 435/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1.Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2021 roku sygn. akt IX K 559/20

0.1.Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1.Granice zaskarżenia

0.0.1.Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.0.1.Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.Wnioski

uchylenie

zmiana

1.Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1.Ustalenie faktów

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.1.Ocena dowodów

0.0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

rażąca niewspółmierność kary wyrażająca się wymierzeniem kary 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut apelacji obrońcy okazał się niezasadny. W żadnym wypadku nie można uznać kary 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za dwa popełnione w ciągu i w warunkach z art.64 § 1 kk tożsame przestępstwa za rażąco niewspółmiernie surową. W realiach sprawy kara ta nawet nie jawi się jako surowa, a co dopiero rażąco surowa. W apelacji obrońcy nie ma żadnych przekonujących argumentów, które przemawiałyby za obniżeniem wysokości kary. Przyznanie się oskarżonego, skrucha i krytyczna ocena popełnionych czynów zostały należycie uwzględnione, skoro kara jest ewidentnie bliższa ustawowemu minimum. Za popełnienie przestępstwa z art.288 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kara 8 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego, który był w pełni poczytalny, gdy dopuszczał się przypisanych mu czynów oraz znacznej społecznej szkodliwości jego czynów (dwukrotnie w ciągu niecałych dwóch miesięcy oskarżony zniszczył i uszkodził drzwi klatki schodowej, działał przy tym z motywacji błahej i nieusprawiedliwionej - konkubina nie chciała go wpuścić do mieszkania, zaś takie czyny były niewątpliwie wyjątkowo uciążliwe dla pozostałych mieszkańców i całej Wspólnoty Mieszkaniowej). Nadto kara ta uwzględnia właściwie cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec sprawcy wiele razy karanego, przebywającego już w zakładzie karnym, a także w zakresie oddziaływania społecznego. Co się zaś tyczy upośledzenia umysłowego oskarżonego, to biegli psychiatrzy stwierdzili u niego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (k.74). Nie miało to żadnego przełożenia na zdolność T. Ł. rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Nie usprawiedliwia go też działanie pod wpływem wzburzenia. Dorosły człowiek nie powinien pod wpływem przeciwności o niezbyt dużym stopniu dolegliwości reagować niszczeniem czy uszkodzeniem rzeczy, które akurat były pod ręka. Nie można też pominąć, że biegli stwierdzili u oskarżonego utrwalona postawę nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych. Reasumując, orzeczona kara nie przekracza zakazu określonego w art.53 § 1 kk, nie jest karą niesłuszną i krzywdzącą dla oskarżonego.

Wniosek

zmiana zaskarżonego wyroku przez wymierzenie kary w dolnej granicy ustawowego zagrożenia

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Niezasadność zarzutu spowodowała niezasadność wniosku.

1.OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1.ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1.Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w zaskarżony wyroku

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Zarzut apelacji okazał się niezasadny. Nie stwierdzono podstaw do działania z urzędu i wyjścia poza granice zaskarżenia i podniesione zarzuty. Wina i sprawstwo oskarżonego nie były kwestionowane, tak jak i obowiązek naprawienia szkody. Kara 8 miesięcy pozbawienia wolności nie jest rażąco niewspółmiernie surowa. Koszty obrony z urzędu zasądzono na wniosek obrony, za wykonaną pracę i w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami. Uzasadnione było też zwolnienie oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

0.1.Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.1.Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1.Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.0.1.Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.1.Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt 2

Oskarżonego reprezentował na rozprawie odwoławczej obrońca z urzędu. Na jego wniosek należało zasądzić kwotę minimalną w wysokości 516,60 złotych tytułem nieuiszczonych kosztów obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

punkt 3

Oskarżonego, który jest pozbawiony wolności, nie pracuje, na wolności utrzymywał się z niskiej renty socjalnej i nie ma majątku zwolniono od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

1.PODPIS

0.1.Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

kara

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana