Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 5622/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2021 r.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Paweł Szymański

Protokolant: Jacek Mostowski

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. Z.

przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zap łatę

I.  zasądza od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. Z.:

1.  7800 zł (siedem tysięcy osiemset złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 września 2021 r. do dnia zapłaty,

2.  1278 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 września 2018 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz A. Z. 3 226,52 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem kosztów procesu;

IV.  nakazuje pobrać od A. Z. na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 6,96 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem nieuiszczonych wydatków;

V.  nakazuje pobrać od (...) spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 14,79 zł (czternaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem nieuiszczonych wydatków;

VI.  nakazuje zwrócić A. Z. ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 838 zł (osiemset trzydzieści osiem złotych) z zaliczki (...).

S. P. ł S.