Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 122/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Szreder

Sędziowie: SA Andrzej Olszewski (spr.)

SA Maciej Żelazowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryficach Marcin Stawireja

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2022 r. sprawy

G. A.

oskarżonego z art. 156 § 1 pkt 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt III K 257/20

I.  uchyla zaskarżony wyrok i sprawę G. A. przekazuje Sądowi Okręgowemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania,

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. K. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

SSA Andrzej Olszewski SSA Jacek Szreder SSA Maciej Żelazowski