Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 125/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Piotr Brodniak (spr.)

Sędziowie: SA Janusz Jaromin

SA Andrzej Wiśniewski

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Włodzimierza Cetnera

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. sprawy

K. H., A. K., B. K. i M. K.

o zadośćuczynienie z tytułu wykonania wobec J. K. wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24 listopada 1950 r., sygn. akt Sr 453/50

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawców

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 2 marca 2021 r. sygn. akt III Ko 250/20

I. utrzymuje w mocy wyrok w zaskarżonej części,

II. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz B. K., M. K., K. H. i A. K. kwoty po 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym,

III. kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

SSA Andrzej Wiśniewski SSA Piotr Brodniak SSA Janusz Jaromin