Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 143/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Jaromin

Sędziowie: SA Piotr Brodniak (spr.)

SA Małgorzata Jankowska

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu del. do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Włodzimierza Cetnera

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2022 r. sprawy

K. T.

o zadośćuczynienie w trybie art. 552 kpk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 19 marca 2021 r. sygn. akt III Ko 602/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala wniosek w zakresie zawartego w nim żądania zasądzenia zadośćuczynienia ponad kwotę 30.000 złotych,

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz K. T. kwotę 240 (dwustu czterdziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym,

IV.  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

SSA Piotr Brodniak SSA Janusz Jaromin SSA Małgorzata Jankowska