Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 165/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski (spr.)

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk

SO del. do SA Robert Mąka

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Andżeliki Werhun

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. sprawy

K. K.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w związku z art. 148 § 1 kk w zbiegu z art. 156 § 1 pkt 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 64 § 1 kk i art. 224 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 19 kwietnia 2021 r. sygn. akt III K 186/20

I.  uchyla zawarte w punkcie III części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcie o karze łącznej pozbawienia wolności;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie I jego części dyspozytywnej ustala, iż oskarżony K. K. działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa C. Z.,

b)  w punkcie II jego części dyspozytywnej, uznaje oskarżonego K. K. za winnego tego, że w dniu 7 czerwca 2018 r. w Zakładzie Karnym w S. groził uszkodzeniem ciała A. K., czym wzbudził u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę jej spełnienia, tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 190 § 1 k.k. i za to przestępstwo na podstawie art. 190 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego K. K. kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 15 (piętnastu) lat pozbawienia wolności;

IV.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. K. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

VI.  zwalnia oskarżonego K. K. od ponoszenia przypadających na niego kosztów procesu za postępowanie odwoławcze, w tym od opłaty za obie instancje i całością wydatków za to postępowanie obciąża Skarb Państwa.

SSO del. Robert Mąka SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk