Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 206/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Żelazowski

Sędziowie: SA Stanisław Kucharczyk (spr.)

SO del. do SA Iwona Gdula

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariusza Nowaka

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. sprawy

M. S.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 28 kwietnia 2021 r. sygn. akt II K 185/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  uzupełnia jego cześć wstępną poprzez dodanie, po zapisach punktu 2, punkt „3.” o treści: „Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 14 października 2020 roku w sprawie sygn. akt II K 323/19 za czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64§1 kk, popełniony w dniach 17-18 września 2018 roku, na karę roku pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 18 września 2018 roku godz. 19:45 do dnia 23 listopada 2018 roku;

b.  orzeczeniom zawartym w punktach I, II i III części rozstrzygającej wyroku nadaje następujące brzmienie:

„I. na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego M. S. wyrokami opisanymi wyżej w punktach 2 oraz 3 i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

III na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 18 września 2018 roku godz. 19:45 do dnia 23 listopada 2018 roku;”

c.  zmienia numerację pkt IV na V, a punktu V na VI i dodaje punkt IV z następującym rozstrzygnięciem: „na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie połączenia kary pozbawienia wolności z wyroku opisanego w punkcie 1 części wstępnej z karami pozbawienia wolności wymierzonymi wyrokami wskazanymi w punktach 2 i 3;”

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. P. kwotę 147,60 (stu czterdziestu siedmiu złotych 60/100) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazanego od wydatków za postępowanie odwoławcze, które ponosi Skarb Państwa.

SSO del. Iwona Gdula SSA Maciej Żelazowski SSA Stanisław Kucharczyk